MasterCard umožňuje zaplatiť z mobilu odtlačkom prsta

Spo­loč­nosť Mas­ter­Card spus­ti­la kon­com ro­ka 2014 v Čes­kej re­pub­li­ke glo­bál­nu služ­bu Mas­ter­Pass, pros­tred­níc­tvom kto­rej je ma­ji­te­ľom di­gi­tál­nych pe­ňa­že­niek umož­ne­né vy­ko­ná­vať rých­le a bez­peč­né plat­by na inter­ne­te. Po­čet ob­chod­ní­kov vy­uží­va­jú­cich služ­bu bol kon­com ro­ka zhru­ba 2000 a po­čas ro­ka 2015 sa pred­pok­la­dá ná­rast na dvoj­ná­so­bok a kom­plet­né pok­ry­tie čes­ké­ho tr­hu e-com­mer­ce.

No­vin­kou je mož­nosť potvr­diť plat­bu z mo­bi­lu od­tlač­kom prs­ta. Pri te­le­fó­noch vy­ba­ve­ných čí­tač­kou od­tlač­kov pr­stov tak zá­kaz­ní­ci ne­mu­sia na­ďa­lej za­dá­vať šes­ťmiest­ny kód na potvr­de­nie pla­tob­nej tran­sak­cie. Ho­ci je v sú­čas­nos­ti mož­né tú­to služ­bu vy­uží­vať len na mo­bil­ných te­le­fó­noch iP­ho­ne 5S, 6 a 6 Plus, ma­la by byť čos­ko­ro roz­ší­re­ná aj na no­vé za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid.

Ob­ľu­ba di­gi­tál­nych pe­ňa­že­niek tiež ras­tie, ak­tuál­ne mo­bil­nú pe­ňa­žen­ku Mas­ter­Card Mo­bi­le ak­tív­ne vy­uží­va viac ako 60-ti­síc zá­kaz­ní­kov, pri­čom ap­li­ká­ciu stia­hlo ove­ľa viac ľu­dí. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti bu­de pre nich prip­ra­ve­ných viac fun­kcií, napr. po­sie­la­nie pe­ňa­zí z kar­ty na kar­tu či ov­lá­da­nie kar­ty Mas­ter­Card.

Mas­ter­Card roz­ši­ru­je aj pla­te­nie mo­bi­lom pria­mo v ter­mi­ná­loch. Ďal­šia fun­kcia pe­ňa­žen­ky Mas­ter­Card Mo­bi­le te­da bu­de mož­nosť pla­tiť na pla­tob­nom ter­mi­ná­li v ob­cho­de. Vy­tvo­re­ním glo­bál­ne­ho rie­še­nia Mas­ter­Card Cloud Ba­sed Pay­ments mož­no di­gi­ta­li­zo­vať pla­tob­nú kar­tu do mo­bil­né­ho za­ria­de­nia, čo vy­da­va­te­ľom pla­tob­ných ka­riet zrý­chľu­je a zjed­no­du­šu­je prís­tup do mo­bil­ných za­ria­de­ní vy­ba­ve­ných ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Tech­no­ló­gia sa ozna­ču­je ako HCE a Mas­ter­Card roz­ší­ril ten­to spô­sob pla­te­nia už do viac ako 15 kra­jín sve­ta, kde pre­bie­ha viac ako 25 pro­jek­tov.

Po­čet ob­chod­ných miest Mas­ter­Card na bez­kon­tak­tné plat­by vzrás­tol z dvoch na tri mi­lió­ny po­čas ro­ka, a to od veľ­kých ob­chod­ní­kov až po sa­moob­slu­hy, čer­pa­cie sta­ni­ce, ob­cho­dy s pot­ra­vi­na­mi, le­kár­ne, pre­daj­né auto­ma­ty, par­ko­va­cie auto­ma­ty, ve­rej­nú dop­ra­vu či taxi. Bez­kon­tak­tná tech­no­ló­gia Mas­ter­Card sa v sú­čas­nos­ti pri­jí­ma v 68 kra­ji­nách. HCE je pod­po­ro­va­né ope­rač­ným sys­té­mom An­droid od ver­zie 4.4 Kit­Kat.

Zdroj: MasterCard


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter