Na Slovensku odštartovala celonárodná súťaž BLOGER ROKA 2014

Slo­ven­sko bu­de mať po pr­vý krát mož­nosť spoz­nať naj­lep­ších blo­ge­rov v kra­ji­ne! Slo­ven­skí blo­ge­ri a blo­ger­ky, kto­rí sa ne­bo­ja pre­ja­viť svoj ná­zor a hý­bu inter­ne­to­vým sve­tom, mô­žu už od 1. mar­ca 2015 no­mi­no­vať svoj blog ale­bo blo­gy svo­jich zná­mych do ce­lo­ná­rod­nej sú­ťa­že BLO­GER RO­KA 2014. Sú­ťa­žiť sa bu­de o ti­tul BLO­GER RO­KA 2014 v ôs­mich ka­te­gó­riách. Or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťa­že je PR agen­tú­ra ME­DIA IN.

BLO­GER RO­KA 2014 je pr­vá sú­ťaž svoj­ho dru­hu, kto­rá má za cieľ vy­tvo­riť je­di­neč­nú plat­for­mu blo­ge­rov na Slo­ven­sku a pre­zen­to­vať ich prís­pev­ky, kto­ré sa vďa­ka ich mien­kot­vor­nos­ti sta­va­jú do po­zí­cie tren­dset­te­rov.

„Po pr­vý krát na Slo­ven­sku bu­de­me mať mož­nosť spoz­nať naj­lep­ších mien­kot­vor­ných blo­ge­rov a pre­zen­to­vať ši­ro­ké spek­trum ich prís­pev­kov v ka­te­gó­riách: Ces­to­va­nie, Gas­tro­nó­mia, Eko­no­mi­ka, spo­loč­nosť & biz­nis, In­for­mač­né tech­no­ló­gie & ino­vá­cie, Krá­sa & zdra­vý ži­vot­ný št­ýl, Mó­da, Ži­vot, ume­nie & kul­tú­ra a špe­ciál­na ka­te­gó­ria pod náz­vom Naj­lep­ší blo­ger­ský prís­pe­vok 2014. Na­šim cie­ľom je stať sa re­fe­ren­ciou a vďa­ka sil­nej blo­ger­skej ko­mu­ni­te môcť udá­vať na Slo­ven­sku tren­dy v ob­las­ti ko­mu­ni­ká­cie," uvied­la Zu­za­na La­co­vá z PR agen­tú­ry ME­DIA IN, or­ga­ni­zá­tor sú­ťa­že BLO­GER RO­KA 2014.

Me­cha­ni­ka sú­ťa­že BLO­GER RO­KA 2014

Ve­rej­né hla­so­va­nie no­mi­no­va­ných blo­gov a prís­pev­kov pre­bie­ha od 1. mar­ca do 10. ap­rí­la 2015 pros­tred­níc­tvom strán­ky www.blo­gerro­ka.sk. Hla­so­vať za no­mi­no­va­né blo­gy bu­de mož­né pros­tred­níc­tvom Fa­ce­book-u. Do fi­ná­le sú­ťa­že bu­de za­ra­de­ných maximál­ne 40 blo­gov, tj. 5 blo­gov z kaž­dej sú­ťaž­nej ka­te­gó­rie, kto­ré zís­ka­jú naj­vyš­ší po­čet zís­ka­ných hla­sov od ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Fi­ná­le bu­de pre­bie­hať od 20. ap­rí­la do 10. má­ja 2015. Po­čas toh­to ob­do­bia bu­de od­bor­ná po­ro­ta hod­no­tiť blo­gy a na zá­kla­de kri­té­rií - osob­ný vklad blo­ge­ra, in­for­mač­ná hod­no­ta a úro­veň mien­kot­vor­nos­ti, nad­ča­so­vosť tém, spo­lo­čen­ský prí­nos, krea­ti­vi­ta slo­va a vi­zuál­na strán­ka blo­gu, ur­čí ví­ťa­za jed­not­li­vých sú­ťaž­ných ka­te­gó­rií. Sláv­nos­tné od­ov­zdá­va­nie cien sa us­ku­toč­ní dňa 14. má­ja 2015 v štý­lo­vom bou­tique ho­te­li AR­CA­DIA Bra­tis­la­va***** si­tuo­va­ný pria­mo v sr­dci his­to­ric­kej Bra­tis­la­vy.

BLO­GER RO­KA 2014 zís­kal uz­na­nie par­tne­rov

My­šlien­ka pro­jek­tu BLO­GER RO­KA 2014 si zís­ka­la veľ­kú pria­zeň a uz­na­nie mno­hých par­tne­rov, kto­rí oce­ni­li ino­va­tív­ny prís­tup, krea­tív­ne mys­le­nie auto­rov pro­jek­tu, ale i mož­nosť vy­tvo­riť si svoj vlast­ný prí­beh na po­li ko­mu­ni­ká­cie.

„Nad po­nu­kou hlav­né­ho par­tne­ra pro­jek­tu BLO­GER RO­KA 2014 som ani na chví­ľu ne­za­vá­hal. O to viac, že jed­nou z ka­te­gó­rií pro­jek­tu je ces­to­va­nie, kto­rá má za cieľ spros­tred­ko­vá­vať auten­tic­ké fo­tog­ra­fie a je­di­neč­né vý­po­ve­de z ces­to­va­teľ­ských zá­žit­kov, kto­ré ne­poz­na­jú geog­ra­fic­ké vzdia­le­nos­ti či kul­túr­ne roz­die­ly. Som veľ­mi rád, že prá­ve na­ša ces­tov­ná agen­tú­ra Tra­vel.Sk, kto­rá vstu­pu­je do svo­jej 12. se­zó­ny, mô­že vďa­ka na­šej sús­tre­de­nej da­ta­bá­ze zá­jaz­dov a last mi­nu­te na strán­kach tra­vel.sk pod­po­riť a pod­nie­tiť ces­to­va­teľ­skú vá­šeň a spros­tred­ko­vať zá­ujem­com po­nu­ku re­no­mo­va­ných ces­tov­ných kan­ce­lá­rií pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku. Od­ha­liť neo­by­čaj­né kú­ty sve­ta a vy­chut­nať si ces­to­va­teľ­ské dob­rod­ruž­stvá je mož­né aj na strán­kach rei­sen.sk, kde sú dos­tup­né tak let­né do­vo­len­ky ako aj exotic­ké zá­jaz­dy do ce­lé­ho sve­ta or­ga­ni­zo­va­né naj­väč­ší­mi ra­kús­ky­mi a ne­mec­ký­mi tou­ro­pe­rá­tor­mi s od­let­mi z Vied­ne,“ uvie­dol An­ton Bran­dys, CEO spo­loč­nos­ti Tra­vel.Sk.

Par­tne­rom pro­jek­tu je mi­ne­rál­na vo­da GE­MER­KA, kto­rá vďa­ka svoj­mu zlo­že­niu pat­rí me­dzi uni­kát­ne prí­rod­né de­dič­stvo. Ne­sie v se­be ideál­ny ob­sah mag­né­zia a váp­ni­ka v op­ti­mál­nom po­me­re 1:3 pre ich naj­efek­tív­nej­šie vstre­bá­va­nie. Udr­žia­va or­gan­izmus v rov­no­vá­he a po­má­ha tak zvlá­dať kaž­do­den­ný stres a úna­vu. Ďal­ší­mi par­tner­mi sú spo­loč­nos­ti AVON, Adi­das, AN­RA­car – pre­daj­ca a servis znač­ky NIS­SAN, Bub­bleolo­gy, Mas­ter­Card, De­sig­ner Out­let Par­ndorf, UNI­ME­DIA, Fun rá­dio, Zoz­nam.sk, PC RE­VUE, ča­so­pis F.O.O.D. a La Fem­me. Krea­tív­nu pod­po­ru pro­jek­tu za­bez­pe­čil RO­LAND TOR­STEN AD­VER­TI­SING.

„Veľ­mi sa te­ší­me, že pro­jekt BLO­GER RO­KA sa dos­tal do po­ve­do­mia na­šich par­tne­rov aj vďa­ka svo­jej nad­ča­so­vos­ti. O to viac, že blo­ge­ri sú v ob­las­ti mar­ke­tin­gu a ko­mu­ni­ká­cie vní­ma­ní za kľú­čo­vých hrá­čov. BLO­GER RO­KA 2014 je dô­ka­zom nad­še­nia tí­mu ME­DIA IN a jed­na z mož­nos­tí nad­via­zať na dl­ho­do­bú spo­lup­rá­cu. Tou­to ces­tou by som sa chce­la po­ďa­ko­vať na­šim par­tne­rom za pre­ja­ve­nú dô­ve­ru a spo­lup­rá­cu,“ uvied­la Zu­za­na La­co­vá z PR agen­tú­ry ME­DIA IN, or­ga­ni­zá­tor sú­ťa­že BLO­GER RO­KA 2014.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter