IBM a STU zakladajú výskumné centrum

Spo­loč­nosť IBM v spo­lup­rá­ci so Slo­ven­skou tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Bra­tis­la­ve a spo­loč­nos­ťou DWC Slo­va­kia pra­cu­je na pro­jek­te Za­lo­že­nie vý­skum­né­ho cen­tra pre ana­lý­zu a ochra­nu dát, kto­ré sa bu­de za­obe­rať ana­lý­zou a ochra­nou dát v mo­bil­ných za­ria­de­niach.

Pro­jekt za­lo­že­nia vý­skum­né­ho cen­tra na ana­lý­zu a ochra­nu dát sa bu­de za­me­ria­vať na pod­po­ru špič­ko­vé­ho vý­sku­mu, kto­rý umož­ní fir­mám a or­ga­ni­zá­ciám byť v on­li­ne spo­je­ní pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných prís­tro­jov, clou­du a so­ciál­nych sie­tí bez aké­ho­koľ­vek oh­ro­ze­nia v ob­las­ti bez­peč­nos­ti.

Ako už sa­mot­ný ná­zov na­po­ve­dá, stre­do­bo­dom je­ho ve­dec­ké­ho zá­uj­mu bu­dú dá­ta. Prá­ve Big Da­ta sú dnes pre fir­my a or­ga­ni­zá­cie nie­len zdro­jom dô­le­ži­tých a uži­toč­ných in­for­má­cií, ale pred­sta­vu­jú aj jed­no z naj­výz­nam­nej­ších ak­tív, kto­ré je pot­reb­né bez­peč­ne chrá­niť. Stá­le rých­lej­ší roz­voj in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a ino­vá­cií pri­ná­ša no­vé vý­zvy ve­dú­ce mi­ni­ma­li­zá­ciií ri­zi­ka ky­ber­ne­tic­kých úto­kov.

„Me­dzi­ná­rod­né vý­skum­né cen­trum pri­ne­sie na Slo­ven­sko špič­ko­vý vý­skum v ob­las­ti Big Da­ta. Do sep­tem­bra toh­to ro­ka sa štu­den­ti Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty bu­dú po­die­ľať na prak­tic­kej si­mu­lá­cii a tes­to­va­ní na­ru­še­nia bez­peč­nos­ti mo­bil­ných za­ria­de­ní s kon­krét­ny­mi úlo­ha­mi dô­le­ži­tý­mi pre do­siah­nu­tie oča­ká­va­ných vý­sled­kov," po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko Mar­tin Mur­gáč.

Pro­jekt Za­lo­že­nie vý­skum­né­ho cen­tra pre ana­lý­zu a ochra­nu dát je spo­lu­fi­nan­co­va­ný z pros­tried­kov Európ­ske­ho fon­du re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja, pros­tred­níc­tvom Agen­tú­ry Mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu Slo­ven­skej re­pub­li­ky pre štruk­tu­rál­ne fon­dy Európ­skej únie.

Vý­skum­né cen­trum bu­de jed­ným z má­la vý­skum­ných cen­tier na Slo­ven­sku s ak­tív­nou účas­ťou nad­ná­rod­né­ho vý­sku­mu. IBM bu­de v rám­ci vý­skum­ných úloh no­vé­ho cen­tra vy­uží­vať po­ten­ciál vlas­tných vý­skum­ných la­bo­ra­tó­rií v ob­las­ti Big Da­ta, a spros­tred­ku­je tak in­ten­zív­nej­šie pre­po­je­nie vlas­tných vý­skum­ných ka­pa­cít s aka­de­mic­kou sfé­rou a do­má­cim ko­mer­čným vý­sku­mom.

Prá­ve vďa­ka ak­tív­nej spo­lup­rá­ci s nad­ná­rod­ným vý­skum­ným pros­tre­dím sa vý­skum­né cen­trum, kto­ré vzni­ká v rám­ci reali­zá­cie pred­kla­da­né­ho pro­jek­tu, mô­že stať me­dzi­ná­rod­ne re­no­mo­va­ným vý­skum­ným cen­trom a aj par­tne­rom pre ďal­šie do­má­ce, ale aj za­hra­nič­né in­šti­tú­cie pô­so­bia­ce v ob­las­ti ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti.

Zdroj: IBM


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter