Samsung v tomto roku zmrazí platy zamestnancom

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics zmra­zí v tom­to ro­ku svo­jim ju­ho­kó­rej­ským za­mes­tnan­com mzdy. Bu­de to pr­výk­rát za šesť ro­kov. Fir­ma tak rea­gu­je na pok­les zis­ku, kto­rý ne­ga­tív­ne ov­plyv­ni­la kon­ku­ren­cia. Ho­vor­ca Sam­sun­gu dô­vo­dy zmra­ze­nia pla­tov nes­pres­nil. Spo­loč­nosť zmra­zi­la svo­jim za­mes­tnan­com mzdy na­pos­le­dy v ro­ku 2009, ke­dy sa fir­ma dos­tá­va­la z glo­bál­nej fi­nan­čnej krí­zy. Od­vte­dy pla­ty za­mes­tnan­cov rást­li.

Ju­ho­kó­rej­ský vý­rob­ca elek­tro­ni­ky kon­com ja­nuá­ra potvr­dil pr­vý me­dzi­roč­ný pok­les zis­ku za tri ro­ky. V štvr­tom štvrťro­ku vla­ňaj­ška za­zna­me­na­la spo­loč­nosť Sam­sung pok­les čis­té­ho zis­ku o 36 % na 5,3 bil. ju­ho­kó­rej­ských wonov (KRW). Už skôr spo­loč­nosť zve­rej­ni­la prog­nó­zu, pod­ľa kto­rej sa jej čis­tý zisk mal dos­tať na 5,2 bil. KRW. Zis­ky mo­bil­nej di­ví­zie fir­my Sam­sung sa zní­žil na 1,96 bil. KRW z hod­no­ty 5,47 bil. KRW v rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku.

Agen­tú­ra Reu­ters, kto­rá sa od­vo­la­la na in­for­mo­va­nú oso­bu, už skôr vo feb­ruári in­for­mo­va­la, že Sam­sung Elec­tro­nics prav­de­po­dob­ne na di­vi­den­dách v tom­to ro­ku vy­pla­tí men­šiu su­mu než v ro­ku 2014. Zá­ro­veň uvied­la, že di­vi­den­dy vy­pla­te­né v mi­nu­lom ro­ku bo­li vy­so­ké vzhľa­dom na mi­mo­riad­ne okol­nos­ti. "Cel­ko­vá su­ma vy­pla­te­ná ako di­vi­den­dy prav­de­po­dob­ne ne­do­siah­ne úrov­ne z ro­ku 2014," uvie­dol zdroj agen­tú­ry Reu­ters.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter