GAME EXPO 2015 sa už blíži

V bra­tis­lav­skom Do­me kul­tú­ry Ru­ži­nov sa už o pár dní ot­vo­ria brá­ny me­dzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu Ani­meS­HOW 2015 a GA­ME EXPO 2015. Ok­rem no­vé­ho pries­to­ru po­nú­ka or­ga­ni­zá­tor fes­ti­va­lov OZ Ani­me Crew tri dni pl­né zá­ba­vy ve­no­va­né ani­me, man­ge, ja­pon­skej kul­tú­re, sci-fi, fan­ta­sy a hrám. Náv­štev­ní­ci sa mô­žu te­šiť aj na množ­stvo no­vi­niek, no ne­bu­dú chý­bať ani tra­dič­né at­rak­cie.

„Ten­to roč­ník Ani­meS­HOW a GA­ME EXPO je pre nás vý­ni­moč­ný. Po pár ro­koch sme sa pre­su­nu­li do no­vých a ve­rím, že lep­ších pries­to­rov Do­mu kul­tú­ry Ru­ži­nov. Ove­re­ná tra­dí­cia však ide spo­lu s na­mi, a tak aj ten­to rok bu­de fes­ti­va­lu do­mi­no­vať naj­mä je­ho vi­zuál­na časť - kos­tý­mo­vá sú­ťaž Cos­play a vý­tvar­né sú­ťa­že. Prip­ra­ve­né sú de­siat­ky pred­ná­šok na po­pu­lár­ne té­my, wor­ksho­py a dis­ku­sie. No­vé pries­to­ry svo­jou prí­tom­nos­ťou pokrs­tí aj špe­ciál­ny hosť fes­ti­va­lu z Ja­pon­ska, ofi­ciál­ny mas­kot Pi­ka­chu. Pries­tor na fes­ti­va­le dos­ta­nú aj naj­zná­mej­ší slo­ven­skí youtu­be­ri," ho­vo­rí or­ga­ni­zá­tor fes­ti­va­lu Ró­bert Žit­tňan.

Plagat_GE15_A3.jpg

V prie­be­hu troch fes­ti­va­lo­vých dní Ani­meS­HOW 2015 a GA­ME EXPO 2015 po­núk­nu pa­ra­lel­ne to naj­lep­šie, čo fa­nú­šik na Slo­ven­sku mô­že vi­dieť. Te­šiť sa mô­že­te na ka­rao­ke, fan-art, pre­mie­ta­nie ani­me a hra­ných fil­mov, pred­náš­ky a kví­zy, her­né a kar­to­vé tur­na­je, ret­ro kon­zo­lo­vé hry, ako aj pre­zen­tá­cie her­ných vý­vo­jár­skych štú­dií War­hor­se, Cauldron, Pixel Fe­de­ra­tion a Fun2Ro­bots. Her­né tur­na­je za­stre­šia Alienware, PlayS­ta­tion a Nin­ten­do. 

Plagat_AS15_A3.jpg

Chý­bať ne­bu­de ani vý­sta­va her­ných auto­ma­tov z Ja­pon­ska. Pre náv­štev­ní­kov má­me prip­ra­ve­né at­rak­tív­ne sú­ťa­že, no­vin­ky od sve­to­vých vy­sta­vo­va­te­ľov, ako aj pre­zen­tá­cie kniž­ných no­vi­niek. „Sú­ťa­žia­ci mô­žu na fes­ti­va­le zís­kať aj špe­ciál­nu li­mi­to­va­nú edí­ciu kon­zo­ly PlayS­ta­tion 4, kto­rá bo­la uve­de­ná na trh špe­ciál­ne k jej 20. vý­ro­čiu," uzat­vá­ra Žit­tňan.

De­tail­né in­for­má­cie o fes­ti­va­loch Ani­meS­HOW 2015 a GA­ME EXPO 2015 spo­lu s prog­ra­mom a ak­tua­li­ta­mi náj­de­te na webo­vých strán­kach www.ani­mes­how.sk ale­bo www.ga­me-expo.sk.

Ani­meS­HOW 2015 a GA­ME EXPO 2015 sa us­ku­toč­nia od 27. feb­ruára do 1. mar­ca 2015 v pries­to­roch bra­tis­lav­ské­ho Do­mu kul­tú­ry Ru­ži­nov na Ru­ži­nov­skej 28. Fes­ti­val ot­vo­rí svo­je brá­ny v pia­tok (27. 2.) o 13:00 hod. a pos­led­ných náv­štev­ní­kov vy­pre­va­dí v ne­de­ľu (1. 3.) o 17:00 hod.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter