Prezident Kiska otvoril na FIIT Výskumné centrum ESET, bude sa venovať informačnej bezpečnosti

Pres­trih­nu­tím di­er­nej pás­ky, kto­rá sa pred päť­de­sia­ti­mi rok­mi pou­ží­va­la na vkla­da­nie úda­jov do vte­daj­ších po­čí­ta­čov, ot­vo­ril vče­ra slo­ven­ský pre­zi­dent An­drej Kis­ka Vý­skum­né cen­trum ESET. Cen­trum je spo­loč­ným pro­jek­tom slo­ven­skej bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti ESET, Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty (STU) a Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve (UK).

V pries­to­roch Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU bu­de štu­den­tom oboch uni­ver­zít pos­ky­to­vať kon­zul­tá­cie pri príp­ra­ve rôz­nych ve­dec­kých prác a pries­tor na reali­zá­ciu prak­tic­kých expe­ri­men­tov v ob­las­ti in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti. V pries­to­roch bu­dú tak­tiež pre­bie­hať cvi­če­nia vo­li­teľ­né­ho pred­me­tu Zá­kla­dy re­ver­zné­ho in­ži­nier­stva.

„V ESE­Te pou­ží­va­me re­ver­zné in­ži­nier­stvo naj­mä na od­ha­le­nie skry­tej čin­nos­ti ví­ru­sov a iné­ho škod­li­vé­ho kó­du, je však vy­uži­teľ­né aj v iných ob­las­tiach in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, nap­rík­lad na ana­lý­zu či op­ti­ma­li­zá­ciu kva­li­ty a spo­ľah­li­vos­ti kó­du. Vďa­ka spo­lup­rá­ci s dvo­mi naj­lep­ší­mi slo­ven­ský­mi uni­ver­zi­ta­mi sa nám po­da­ri­lo ot­vo­riť pred­met, kto­ré­ho ob­sah bu­dú môcť v pra­cov­nom ži­vo­te vy­užiť ab­sol­ven­ti až troch fa­kúlt," vy­svet­ľu­je Ju­raj Mal­cho, ria­di­teľ vý­sku­mu a vý­vo­ja spo­loč­nos­ti ESET, kto­rý bu­de cen­trum ria­diť.

Na pred­met sa mô­žu cez in­for­mač­ný sys­tém svo­jej fa­kul­ty prih­lá­siť štu­den­ti Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU (FEI STU), Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU (FIIT STU) a Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky UK (FMFI UK).

Vý­skum­né cen­trum ESET ot­vo­ri­li ok­rem pre­zi­den­ta Kis­ku, kto­rý je ab­sol­ven­tom bý­va­lej Elek­tro­tech­nic­kej fa­kul­ty STU, aj rek­tor STU Ro­bert Red­ham­mer, rek­tor UK Ka­rol Mi­čie­ta a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET Ri­chard Mar­ko. Na mies­te pod­pí­sa­li všet­ky zú­čas­tne­né in­šti­tú­cie me­mo­ran­dum o spo­lup­rá­ci.

ESET za­mes­tná­va vo svo­jej bra­tis­lav­skej cen­trá­le a ko­šic­kej po­boč­ke mno­ho ab­sol­ven­tov zú­čas­tne­ných fa­kúlt pra­cu­jú­cich nie len na zlep­še­ní de­tek­cie škod­li­vé­ho kó­du, ale aj na sa­mot­nej ar­chi­tek­tú­re anti­ví­ru­so­vé­ho sof­tvé­ru. Nap­rík­lad vý­voj no­vé­ho bez­peč­nos­tné­ho ra­du pre fir­my, kto­rý ESET čos­ko­ro uve­die na trh, by jed­nej oso­be tr­val 55 ro­kov.

„Dnes sa napĺňa ďal­šia časť môj­ho sna, vy­bu­do­vať v Mlyn­skej do­li­ne mek­ku slo­ven­ské­ho zna­los­tné­ho prie­mys­lu. For­ma­li­zu­je­me spo­lup­rá­cu naj­sil­nej­ších slo­ven­ských uni­ver­zít s kľú­čo­vým par­tne­rom v ob­las­ti IT - spo­loč­nos­ťou ESET. Ve­rí­me, že ten­to krok in­špi­ru­je ďal­šie spo­loč­nos­ti k pod­po­re náš­ho sna­že­nia v rôz­nych ob­las­tiach: v bu­do­va­ní uni­ver­zit­ných ve­dec­kých par­kov, in­ten­zív­nej me­dzi­ná­rod­nej ve­dec­kej spo­lup­rá­ci, vo vzde­lá­va­ní krea­tív­nych štu­den­tov a v pod­po­re ich pod­ni­ka­nia už pop­ri ško­le. Z ta­kej­to syn­er­gie má šan­cu vy­rásť nie­koľ­ko no­vých slo­ven­ských ESE­Tov,"ho­vo­rí Ro­bert Red­ham­mer, rek­tor STU.

„Spus­te­nie no­vé­ho vý­skum­né­ho cen­tra je ty­pic­kou win-win si­tuation. S pro­fi­tom pre štu­den­tov, uči­te­ľov a pre ESET. Ale aj pre Bra­tis­la­vu, ce­lú na­šu spo­loč­nosť a Slo­ven­sko. Vý­skum­né cen­trum je pr­vým kro­kom, na kto­rý chce­me nad­via­zať, uve­do­mu­júc si vý­znam in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti pre spo­loč­nosť. V spo­lup­rá­ci so štát­ny­mi or­gán­mi, aka­de­mic­kou ob­cou i ko­mer­čnou sfé­rou chce­me pre­to vy­bu­do­vať šir­šie kon­ci­po­va­né Cen­trum exce­len­cie pre in­for­mač­nú bez­peč­nosť," uvie­dol rek­tor UK Ka­rol Mi­čie­ta.

Pred­náš­ky pred­me­tu Zá­kla­dy re­ver­zné­ho in­ži­nier­stva bu­dú pre­bie­hať v pries­to­roch Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho, cvi­če­nia vo Vý­skum­nom cen­tre ESET v pries­to­roch FIIT STU. Pred­met bu­dú vy­učo­vať bez­peč­nos­tní exper­ti spo­loč­nos­ti ESET. V let­nom se­mes­tri 2014/2015, kto­rý sa v tých­to dňoch za­čí­na, sa bu­dú ve­no­vať 24 štu­den­tom.

eset_kiska1.jpg

Zľa­va: Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET Ri­chard Mar­ko, rek­tor Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve Ka­rol Mi­čie­ta, pre­zi­dent An­drej Kis­ka a rek­tor Slo­ven­skej Tech­nic­kej Uni­ver­zi­ty Ro­bert Red­ham­mer.

eset_kiska2.jpg

eset_kiska3.jpg

Pod­ľa úda­jov z pries­ku­mu Cen­tra ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií pa­tria prá­ve štu­den­ti FIIT STU, FEI STU a FMFI UK me­dzi naj­lep­šie pla­te­ných ab­sol­ven­tov na Slo­ven­sku. Reb­rí­ček por­tá­lu Pro­fe­sia za­se ho­vo­rí, že ab­sol­ven­ti tých­to fa­kúlt sú u za­mes­tná­va­te­ľov nie­len dob­re pla­te­ní, ale fir­my o nich ma­jú aj reál­ne naj­väč­ší zá­ujem.

Na sied­mich fa­kul­tách STU štu­du­je ak­tuál­ne viac ako 17-ti­síc štu­den­tov. Na Fa­kul­te in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií je to mo­men­tál­ne tak­mer dve­ti­síc štu­den­tov a na Fa­kul­te elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky tak­mer tri­ti­síc štu­den­tov. Na tri­nás­tich fa­kul­tách UK štu­du­je vy­še 27-ti­síc štu­den­tov, z nich tak­mer 1700 na všet­kých troch stup­ňoch štú­dia na Fa­kul­te ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky UK.

tab1.jpg

Zdroj: Mi­nis­ter­stvo škol­stva SR/So­ciál­na pois­ťov­ňa

tab2.jpg

Zdroj: Pro­fe­sia.sk

Zdroj: ESET


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter