E-kolok zavedú na všetkých pracoviskách finančnej správy

Správ­ne pop­lat­ky sa na pra­co­vis­kách fi­nan­čnej sprá­vy na ce­lom Slo­ven­sku bu­dú dať už od toh­to týž­dňa za­pla­tiť elek­tro­nic­ky. Fi­nan­čná sprá­va to­tiž po týž­dňo­vej pi­lot­nej pre­vádz­ke pla­tob­né­ho sys­té­mu e-ko­lok na po­boč­kách fi­nan­čnej sprá­vy v Bra­tis­lav­skom kra­ji umož­ní ten­to spô­sob plat­by správ­nych pop­lat­kov na Fi­nan­čnom ria­di­teľ­stve SR a na všet­kých da­ňo­vých a col­ných úra­doch na Slo­ven­sku od stre­dy 18. feb­ruára.

Ako ďa­lej in­for­mu­je fi­nan­čná sprá­va, všet­ky elek­tro­nic­ky ko­mu­ni­ku­jú­ce sub­jek­ty pri po­da­ní žia­dos­ti o úkon vy­ža­du­jú­ci za­pla­te­nie správ­ne­ho pop­lat­ku mô­žu od 18. feb­ruára 2015 úh­ra­du us­ku­toč­niť bez­od­klad­ne ban­ko­vým pre­vo­dom na zber­ný účet pre­vádz­ko­va­te­ľa sys­té­mu - Slo­ven­skej poš­ty, kto­rý je zve­rej­ne­ný na por­tá­li fi­nan­čnej sprá­vy v čas­ti „Pla­te­nie da­ní". Ďal­šou mož­nos­ťou je za­kú­pe­nie „Potvr­de­nia pre evi­den­ciu pop­lat­ku" v rôz­nych no­mi­nál­nych hod­no­tách na po­boč­kách Slo­ven­skej poš­ty.

V prí­pa­de ne­zap­la­te­nia správ­ne­ho pop­lat­ku bu­de pop­lat­ník vy­zva­ný da­ňo­vým úra­dom k za­pla­te­niu na zá­kla­de pred­pi­su, kto­rý vy­tvá­ra no­vý pla­tob­ný sys­tém e-ko­lok. Pred­pis ob­sa­hu­je inštruk­cie pot­reb­né k úh­ra­de správ­ne­ho pop­lat­ku ban­ko­vým pre­vo­dom, tak­tiež ob­sa­hu­je QR kód pre plat­bu správ­ne­ho pop­lat­ku na kto­rom­koľ­vek kios­ku iné­ho správ­ne­ho or­gá­nu je­ho na­čí­ta­ním a ob­sa­hu­je aj sa­mot­nú poš­to­vú pou­káž­ku pre úh­ra­du na po­boč­kách Slo­ven­skej poš­ty.

Ob­ča­nia ale­bo pod­ni­ka­te­lia, kto­rí po­dá­va­jú žia­dosť poš­tou ale­bo osob­ne, si bu­dú môcť za­kú­piť e-ko­lok vop­red na kon­krét­nu služ­bu na vy­bra­ných kios­koch umies­tne­ných v bu­do­vách Mi­nis­ter­stva vnút­ra SR. Úhra­du správ­ne­ho pop­lat­ku je tiež mož­né vy­ko­nať za­kú­pe­ním „Potvr­de­nia pre evi­den­ciu pop­lat­ku" na po­boč­kách Slo­ven­skej poš­ty. No­vou mož­nos­ťou je úh­ra­da pred­pi­su vy­tvo­re­né­ho po po­da­ní žia­dos­ti.

Ob­čan či pod­ni­ka­teľ si pred­pis pre­vez­me buď osob­ne, ale­bo mu ho fi­nan­čná sprá­va poš­le poš­tou spo­lu s vý­zvou. Aj v tom­to prí­pa­de bu­de mať tri mož­nos­ti úh­ra­dy pred­pi­su, a to ban­ko­vým pre­vo­dom, na­čí­ta­ním QR kó­du z pred­pi­su na kto­rom­koľ­vek kios­ku ale­bo vy­uži­tím pred­pi­su ako poš­to­vej pou­káž­ky na po­boč­kách Slo­ven­skej poš­ty.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter