HTC plánuje otvoriť v ČR servisné centrum pre celú Európu

HTC-logo.jpg Taiwan­ský vý­rob­ca smar­tfó­nov HTC Corp plá­nu­je ot­vo­riť v Čes­kej re­pub­li­ke servisn­é cen­trum, kto­ré bu­de op­ra­vo­vať mo­bil­né te­le­fó­ny pre európ­skych zá­kaz­ní­kov fir­my. Po­ve­dal to v pon­de­lok pod­pred­se­da Pos­la­nec­kej sne­mov­ne parla­men­tu ČR Petr Gaz­dík. "HTC chce vy­bu­do­vať svo­je stre­dis­ko pre ce­lú Euró­pu v Čes­kej re­pub­li­ke," po­ve­dal pre Reu­ters Gaz­dík, kto­rý ten­to me­siac vie­dol de­le­gá­ciu če­ských pos­lan­cov na Taiwane a ro­ko­val s HTC a iný­mi fir­ma­mi.

Servisn­é cen­trum, kto­ré by moh­lo za­mes­tná­vať až ti­síc ľu­dí, by moh­lo byť umies­tne­né vo vý­chod­nej čas­ti ČR, na­pí­sal v pon­de­lok čes­ký den­ník Hos­po­dářské no­vi­ny. "Vice­pre­zi­dent HTC Bru­ce Lee si už bol v Čes­ku po­zrieť vhod­né lo­ka­li­ty, op­ra­vov­ňa sa bu­de na­chá­dzať v niek­to­rej z mo­rav­ských prie­my­sel­ných zón, v hre je Ju­ho­mo­rav­ský, Mo­rav­sko­sliez­sky a Olo­mouc­ky kraj," kon­šta­to­val den­ník.

Hos­po­dářské no­vi­ny poz­na­me­na­li, že v pos­led­nom ob­do­bí sa do Čes­ka po­da­ri­lo pril­ákať nie­koľ­ko veľ­kých in­ves­tí­cií z Ázie. Na se­ve­re Čiech sa chys­tá pos­ta­viť no­vú to­vá­reň kó­rej­ský vý­rob­ca pneu­ma­tík Nexen. Auto­mo­bil­ka Hyun­dai, kto­rá v ČR vy­rá­ba au­tá, plá­nu­je vy­bu­do­vať aj zá­vod na vý­ro­bu svet­lo­me­tov. Cel­ko­vo ide o pro­jek­ty za vy­še 25 mld. če­ských ko­rún (CZK), kto­ré vy­tvo­ria mi­ni­mál­ne 2 tis. pra­cov­ných miest.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter