V Amerike sa internet nebude spomaľovať. Vyhrala sieťová neutralita

Ame­ric­ký re­gu­lá­tor po­žia­dal o bez­pre­ce­den­tné roz­ší­re­nie fe­de­rál­nej le­gis­la­tí­vy, kto­ré má za­bez­pe­čiť, aby ope­rá­to­ri neb­lo­ko­va­li ale­bo nes­po­ma­ľo­va­li inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Návrh Fe­de­rál­nej ko­mu­ni­kač­nej ko­mi­sie (FCC) sa po­va­žu­je za ví­ťaz­stvo „neut­ra­li­ty inter­ne­tu".

Tom Whee­ler, ria­di­teľ FCC, chce kla­si­fi­ko­vať inter­net ako te­le­ko­mu­ni­kač­nú služ­bu, čo by ma­lo za­brá­niť po­ku­som o sna­hu me­niť a pris­pô­so­bo­vať rých­los­ti inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. V mi­nu­los­ti sa to­tiž ob­ja­vi­li náz­na­ky to­ho, že by ope­rá­to­ri moh­li re­gu­lo­vať rých­losť inter­ne­tu a pos­ky­to­vať „rých­lej­šie lin­ky" tým spo­loč­nos­tiam, kto­ré si za to za­pla­tia. V praxi by to zna­me­na­lo, že pou­ží­va­te­lia by kon­zu­mo­va­li inter­ne­to­vé služ­by rôz­ny­mi rých­los­ťa­mi.

Ak by napr. služ­ba Drop­box pla­ti­la pos­ky­to­va­te­ľom inter­ne­tu, dá­ta by sa pre­ná­ša­li rých­lej­šie v po­rov­na­ní s iným clou­do­vým úlo­žis­kom, kto­ré­ho pre­vádz­ko­va­teľ by nep­la­til a mal by pri­de­le­né po­mal­šie lin­ky. FCC to­mu chce za­brá­niť.

No­vý návrh sa bu­de schva­ľo­vať 26. feb­ruára. Pred­pok­la­dá sa, že bu­de pri­ja­tý.

Zdroj: iol.co.za


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter