Slovenské neziskovky majú služby Googlu zadarmo vrátane inzercie za 10 000 USD

Slo­ven­ské ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie sa mô­žu od­dnes za­po­jiť do prog­ra­mu Goog­le pre ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie a zís­kať tak bez­plat­ný prís­tup k nás­tro­jom, kto­ré im ot­vá­ra­jú no­vé ces­ty ko­mu­ni­ká­cie a mož­nos­ti, ako zvý­šiť po­ve­do­mie o svo­jich ak­ti­vi­tách. Pre do­siah­nu­tie svo­jich cie­ľov tak mô­žu ok­rem už dos­tup­nej bez­plat­nej in­zer­cie v služ­be AdWords vy­uží­vať pok­ro­či­lé nás­tro­je YouTu­be ako aj sa­du on­li­ne ap­li­ká­cií Goog­le Apps pre ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie (Gmail, Ka­len­dár, Disk Goog­le). Slo­ven­sko je jed­nou z 12 kra­jín sve­ta, kde je ten­to prog­ram dos­tup­ný.

Slo­ven­ské ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie bu­dú môcť vďa­ka prog­ra­mu bez­plat­ne vy­uží­vať hneď nie­koľ­ko uži­toč­ných slu­žieb:

  • Goog­le Apps pre ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie: bez­plat­né vy­uží­va­nie nás­tro­jov Goog­le Apps, kto­ré za­hŕňa­jú Gmail, Ka­len­dár Goog­le a Disk Goog­le, pre spo­lup­rá­cu s mož­nos­ťou vy­uži­tia až 30 GB úlož­né­ho pries­to­ru
  • Goog­le Ad Grants: bez­plat­ná in­zer­cia vo Vy­hľa­dá­va­či Goog­le s roz­poč­tom do vý­šky 10 000 USD me­sač­ne na pro­pa­gá­ciu a zvý­še­nie po­ve­do­mia o ak­ti­vi­tách or­ga­ni­zá­cie
  • YouTu­be pre ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie: pré­mio­vé mož­nos­ti bu­do­va­nia znač­ky na ka­ná­loch YouTu­be a väč­šia ka­pa­ci­ta na nah­rá­va­nie ob­sa­hu.

Sú­čas­ťou prog­ra­mu Goog­le pre ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie sú tiež vzde­lá­va­cie ma­te­riá­ly, prí­pa­do­vé štú­die, či mož­nosť za­po­jiť sa do glo­bál­nej ko­mu­ni­ty ne­zis­ko­vých or­ga­ni­zá­cií, zís­kať in­špi­rá­ciu a po­de­liť sa o cen­né skú­se­nos­ti s os­tat­ný­mi. Od ok­tób­ra 2014 sa moh­li slo­ven­ské or­ga­ni­zá­cie za­po­jiť do prog­ra­mu Goog­le Ad Grants a vy­uží­vať bez­plat­nú in­zer­ciu vo Vy­hľa­dá­va­či Goog­le.

Or­ga­ni­zá­cie, kto­ré sa chcú do prog­ra­mu za­po­jiť, mu­sia byť ne­zis­ko­vou ale­bo cha­ri­ta­tív­nou or­ga­ni­zá­ciou so zod­po­ve­da­jú­cou práv­nou for­mou, za­re­gis­tro­va­né do prog­ra­mu Tech­Soup Slo­ven­sko a spĺňať pod­mien­ky prog­ra­mu Goog­le pre ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie. Za úče­lom ove­re­nia, či or­ga­ni­zá­cia spĺňa tie­to pod­mien­ky, spo­lup­ra­cu­je Goog­le so sie­ťou Tech­Soup Glo­bal, kto­rú na Slo­ven­sku rep­re­zen­tu­je Pon­tis n.o., ad­mi­nis­trá­tor prog­ra­mu Tech­Soup Slo­ven­sko.

Viac in­for­má­cií o prog­ra­me náj­de­te na strán­ke www.goog­le.sk/non­pro­fits.

Pod­mien­ky prog­ra­mu, kto­ré mu­sí or­ga­ni­zá­cia spĺňať, náj­de­te na strán­ke www.goog­le.sk/non­pro­fits/join.

Zdroj: Google


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter