Sieť: Chce v roku 2020 voľby cez internet

Stra­na Sieť navr­hu­je voľ­by cez inter­net do ro­ku 2020. Cieľ je sú­čas­ťou ví­zie stra­ny, kto­rá vi­dí Slo­ven­sko ako „di­gi­tál­ne­ho tig­ra" stred­nej Euró­py. „Slo­ven­sko do­te­raz mi­nu­lo stov­ky mi­lió­nov eur na in­for­ma­ti­zá­ciu a di­gi­ta­li­zá­ciu štát­nej sprá­vy, kto­ré pre ob­ča­nov zna­me­na­li len mi­ni­mál­ny prí­nos," vy­hlá­si­la na tla­čo­vej be­se­de pod­pred­sed­níč­ka stra­ny Ka­ta­rí­na Cse­fal­vayová.

Sieť vy­pra­co­va­la ví­ziu Slo­ven­ska ako „di­gi­tál­ne­ho tig­ra" stred­nej Euró­py. „Dob­rá sprá­va je, že zdro­je z Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti sú na napl­ne­nie ví­zie viac než dos­ta­toč­né," po­ve­da­la Cse­fal­vayová. Vlá­da pod­ľa nej sí­ce za­vied­la elek­tro­nic­ké ob­čian­ske preu­ka­zy a elek­tro­nic­ký pod­pis, av­šak ich reál­ne pou­ži­tie pre ob­ča­na je ma­lé. Ako prík­lad v tej­to ob­las­ti spo­mí­na­jú pred­sta­vi­te­lia Sie­te Es­tón­sko, kto­ré za­vie­dlo e-voľ­by v ro­ku 2005. „V ro­ku 2011 tak­to hla­so­va­lo už 25 per­cent po­pu­lá­cie," tvr­dí expert na fi­nan­cie a mak­roe­ko­no­mi­ku pre stra­nu Sieť Ró­bert Auxt.

Ví­zia Sie­te má šty­ri cie­le. Pr­vým sú reál­ne elek­tro­nic­ké služ­by orien­to­va­né pre ob­ča­na. Ich sú­čas­ťou by mo­hol byť „ob­čian­sky preu­kaz v mo­bi­le", te­da ob­čian­sky na SIM kar­te. Navr­hu­jú ďa­lej, aby sa parla­men­tné voľ­by v ro­ku 2020 moh­li ko­nať aj cez inter­net. Dru­hý cieľ je di­gi­tál­ne hos­po­dár­stvo, te­da sle­do­va­nie vý­dav­kov štá­tu v reál­nom ča­se a tran­spa­ren­tnosť pred ve­rej­nos­ťou.

Ta­kis­to chcú zjed­no­du­šiť za­kla­da­nie a sprá­vu ob­chod­ných spo­loč­nos­tí. Tre­tím pi­lie­rom ví­zie je vý­stav­ba bez­drô­to­vých sie­tí a pod­po­ra elek­tro­nic­kej vý­uč­by na ško­lách. „Wi-Fi sieť by moh­la byť na väč­ši­ne úze­mia, aby sa kaž­dý ve­del pri­po­jiť z aké­ho­koľ­vek mies­ta," po­ve­dal Auxt. Sú­čas­ťou di­gi­tál­nej ví­zie je aj plán, aby bo­li škol­ské os­no­vy prís­tup­né všet­kým žia­kom cez vý­uč­bo­vý por­tál.

Štvr­tý cieľ rie­ši ochra­nu súk­ro­mia a bez­peč­nosť v ky­berpries­to­re. „Reál­na a efek­tív­na di­gi­ta­li­zá­cia za­me­ra­ná na ob­ča­nov je ne­vyh­nut­ná, ak si chce Slo­ven­sko za­bez­pe­čiť dl­ho­do­bo udr­ža­teľ­ný rast, kon­ku­ren­cies­chop­nosť, vy­so­ké mzdy a níz­ke nák­la­dy na pre­vádz­ku štá­tu," uzav­rel Auxt.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter