Chystá sa Google prevziať Uber? 40 miliárd dolárov je veľký hlt

Šéf Goog­lu Larry Pa­ge rád ho­vo­rí o "veľ­kých stáv­kach" na no­vé ob­las­ti, ako sú nap­rík­lad auto­mo­bi­ly, kto­ré na svo­ju pre­vádz­ku ne­vy­ža­du­jú po­zor­nosť vo­di­ča, ale­bo služ­by za­obe­ra­jú­ce sa do­vá­ža­ním to­va­ru. Ana­ly­ti­ci tak te­raz špe­ku­lu­jú o tom, či Goog­le ne­kú­pi Uber, pre­to­že tá­to ak­vi­zí­cia by moh­la byť veľ­mi pros­peš­ná pre obe dve spo­loč­nos­ti.

Goog­le a Uber sa ube­ra­jú rov­na­kým sme­rom - obe fir­my pra­cu­jú na tech­no­ló­gii, kto­rá má umož­niť auto­mo­bi­lom, aby fun­go­va­li bez vo­di­ča, a pra­cu­jú aj na služ­bách za­obe­ra­jú­cich sa do­vá­ža­ním to­var a dop­ra­vou.

Uber v pon­de­lok ozná­mil, že vy­tvo­rí spo­lu s Car­ne­gie Mellon Uni­ver­si­ty Uber Ad­van­ced Tech­no­lo­gies Cen­ter, kto­ré sa bu­de za­me­ria­vať na vý­voj tech­no­ló­gií v ob­las­ti ma­po­va­nia, bez­peč­nos­ti vo­zi­diel a ume­lej in­te­li­gen­cie umož­ňu­jú­cej sa­mos­tat­né ria­de­nie áut. Ke­by Goog­le kú­pil Uber, mo­hol by sa tak vy­hnúť mož­né­mu bu­dú­ce­mu stre­tu v niek­to­rej zo spo­mí­na­ných ob­las­tí.

Na tom­to mies­te tre­ba po­ve­dať, že za­tiaľ žiad­ne jed­noz­nač­né znám­ky zá­uj­mu Goog­lu o ak­vi­zí­ciu Ube­ru nie sú. Na dru­hej stra­ne Goog­le je vý­znam­ný in­ves­tor Ube­ru (in­ves­to­val doň už mi­ni­mál­ne 258 mi­lió­nov do­lá­rov), a tak by dá­va­lo zmy­sel, ke­by ame­ric­ký gi­gant chcel ov­lád­nuť ce­lú spo­loč­nosť. Nap­rík­lad do­dáv­ka to­va­ru je jed­na z ob­las­tí, kde by sa obom fir­mám viac vy­pla­ti­la spo­lup­rá­ca - Uber má know-how v ob­las­ti dop­ra­vy a Goog­le vlas­tné pou­ží­va­teľ­ské dá­ta.

Goog­le po­nú­ka služ­bu Shop­ping Express, v rám­ci kto­rej je po­mo­cou špe­ciál­nych auto­mo­bi­lov od vy­bra­ných pre­daj­cov vo vy­bra­ných ame­ric­kých mes­tách v ten is­tý deň do­ru­čo­va­ný to­var. Goog­le skú­ma aj dro­ny, kto­ré by moh­li to­var do­ná­šať vzdu­chom. Uber za­čal ob­dob­nú služ­bu tes­to­vať mi­nu­lý týž­deň v Hon­gkon­gu a v Los An­ge­les tes­tu­je do­vá­ža­nie jed­la.

"Kú­pa Ube­ru Goog­lom dá­va jas­ný zmy­sel, ak sa Goog­le na Uber ne­bu­de po­ze­rať ako na služ­bu na spros­tred­ko­va­nie ces­to­va­nia, ale ako na dop­rav­nú plat­for­mu," uvie­dol ana­ly­tik Ja­mes McQuivey zo spo­loč­nos­ti Forres­ter. "Uber sa nik­dy ne­mô­že stať tým Ube­rom, kto­rým by chcel, po­kiaľ sa nes­po­jí so spo­loč­nos­ťou, kto­rá má o pou­ží­va­te­ľoch k dis­po­zí­cii veľ­ké množ­stvo dát," do­dal McQuivey.

Agen­tú­ra Bloom­berg mi­nu­lý pon­de­lok priš­la so sprá­vou, že Goog­le prip­ra­vu­je svo­ju vlas­tnú služ­bu, kto­rá má byť pria­mou kon­ku­ren­ciou Ube­ru. Pod­ľa den­ní­ka Wall Street Jour­nal za­mes­tnan­ci Goog­lu už da­nú služ­bu inter­ne tes­tu­jú.

Goog­le má to­tiž na dru­hej stra­ne aj ve­ľa dô­vo­dov, pre­čo Uber ne­kú­piť a skôr sa po­kú­siť mu kon­ku­ro­vať. Uber to­tiž v pos­led­nom ča­se če­lí veľ­mi ne­ga­tív­ne­mu prís­tu­pu zo stra­ny re­gu­lá­to­rov, ochran­cov osob­ných úda­jov a taxiká­rov. Je mož­né, že sa Goog­le tý­mi­to "bo­jom" jed­no­du­cho nech­ce za­obe­rať.

A ne­za­bú­daj­me na to, že Uber nie­čo sto­jí. Pod­ľa pos­led­ných od­ha­dov sa je­ho hod­no­ta po­hy­bu­je oko­lo 40 mi­liárd do­lá­rov, čo je ve­ľa pe­ňa­zí pre akú­koľ­vek spo­loč­nosť. Na dru­hej stra­ne ak­vi­zí­cia What­sApp Fa­ce­boo­kom za tak­mer 22 mi­liárd do­lá­rov uká­za­la, koľ­ko sú veľ­ké tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti schop­né za­pla­tiť za roz­voj svoj­ho biz­ni­su a pou­ží­va­teľ­skej zá­klad­ne.

A aj Goog­le v mi­nu­lom ro­ku pred­vie­dol, že sa ne­bo­jí vstu­po­vať do no­vých od­vet­ví, keď za viac ako tri mi­liar­dy do­lá­rov kú­pil fir­mu Nest. To, či Goog­le kú­pi Uber, je tak za­tiaľ skôr v špe­ku­la­tív­nej ro­vi­ne.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter