Elektronické trhovisko začne ostrú prevádzku vo februári

Elek­tro­nic­ké tr­ho­vis­ko, kto­ré je sú­čas­ťou Elek­tro­nic­ké­ho kon­trak­tač­né­ho sys­té­mu (EKS), za­čne os­trú pre­vádz­ku od 1. feb­ruára toh­to ro­ka. Všet­ky in­šti­tú­cie, kto­ré ma­jú po­vin­nosť na­ku­po­vať pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka bu­dú mať je­den me­siac, aby sa za­re­gis­tro­va­li.

Po­vin­ne pou­ží­vať ten­to sys­tém bu­dú od 1. mar­ca. In­for­mo­val o tom vo štvr­tok na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii mi­nis­ter vnút­ra Ro­bert Ka­li­ňák. Z úda­jov, kto­ré šéf re­zor­tu vnút­ra pos­ky­tol mé­diám vy­plý­va, že v tes­to­va­cej pre­vádz­ke sa us­ku­toč­ni­lo 210 ob­cho­dov v hod­no­te 1,5 mil. eur. Úspo­ra fi­nan­čných pros­tried­kov pred­sta­vo­va­la 302 ti­síc eur a na jed­no ve­rej­né ob­sta­ra­nie pri­pad­lo de­väť po­núk. V sú­čas­nos­ti je za­re­gis­tro­va­ných 4 300 do­dá­va­te­ľov a 2 270 ob­jed­ná­va­te­ľov.

Pod­ľa pre­mié­ra Ro­ber­ta Fi­ca je tak­zva­ný štát­ny eBay vý­znam­ný nás­troj v bo­ji pro­ti špe­ku­lan­tom a ľu­ďom, kto­rí sa sna­žia ko­rum­po­vať. "Prip­ra­vi­li sme veľ­mi účin­ný nás­troj na ob­cho­do­va­nie pre všet­ky štát­ne in­šti­tú­cie, pre všet­ky sa­mos­prá­vy, ako aj ob­ce, kto­ré bu­dú pros­tred­níc­tvom toh­to sys­té­mu na­ku­po­vať bež­né to­va­ry a služ­by," vy­hlá­sil.

Fi­co zá­ro­veň do­dal, že prík­la­dy, kto­ré mu pos­ky­tol mi­nis­ter vnút­ra, preu­ká­za­teľ­ne potvr­dzu­jú, že ide o nie­len tran­spa­rent­ný, ale aj efek­tív­ny spô­sob na­ku­po­va­nia. "Ja som si poz­rel jed­nu štát­nu in­šti­tú­ciu, kto­rá ta­kým­to spô­so­bom iš­la na­ku­po­vať to­ne­ry a na zá­ver sme vi­de­li, že ce­na bo­la prak­tic­ky sko­ro o 50 per­cent niž­šia ako ce­na, kto­rú tá­to štát­na in­šti­tú­cia bo­la prip­ra­ve­ná za­pla­tiť," do­dal.

Pod­ľa Fi­ca je to his­to­ric­ky naj­tran­spa­ren­tnej­ší spô­sob na­ku­po­va­nia z ve­rej­ných zdro­jov. Ako upo­zor­nil, kým pred­chá­dza­jú­ca vlá­da v ro­koch 2010 až 2012 sa chvá­li­la, že vo ve­rej­ných ob­sta­rá­va­niach má v prie­me­re ne­ce­lých troch uchá­dza­čov na jed­nu sú­ťaž, sa­mot­né mi­nis­ter­stvo vnút­ra sa dnes po­hy­bu­je na čís­le 5,1 a elek­tro­nic­ké tr­ho­vis­ko sa dos­ta­lo v prie­me­re na 9,3 po­núk pri jed­nom ob­cho­de.

"Či­že ho­vo­rí­me sko­ro o de­sia­tich po­nu­kách na je­den ob­chod, čo vý­znam­ne zni­žu­je ce­nu, zvy­šu­je tran­spa­ren­tnosť. Tu jed­no­du­cho ne­mô­že nik­to prísť, kto by po­nú­kal ne­ja­ké úp­lat­ky, špe­ku­lo­val. Je to čis­té ako oko," po­ve­dal Fi­co. Pre­miér tak­tiež pri­ví­tal zá­mer mi­nis­ter­stva vnút­ra, aby sa elek­tro­nic­ké tr­ho­vis­ko tý­ka­lo aj nad­li­mit­ných zá­ka­ziek. "Ve­rím, že sa nám to po­da­rí do le­ta," uzav­rel Fi­co.

Elek­tro­nic­ký kon­trak­tač­ný sys­tém sa skla­dá z elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka, dy­na­mic­ké­ho ná­kup­né­ho sys­té­mu a elek­tro­nic­kej pod­po­ry pro­ce­sov ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia. Za­dá­va­te­ľom pro­jek­tu bo­lo Mi­nis­ter­stvo vnút­ra SR. Reali­zá­ciu pro­jek­tu má na sta­ros­ti kon­zor­cium fi­riem Ana­soft, Slo­vak Te­le­kom a Tla­čo­vá agen­tú­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

Pr­vá časť kon­trak­tač­né­ho sys­té­mu, elek­tro­nic­ké tr­ho­vis­ko, za­ča­la svo­ju pre­vádz­ku za­čiat­kom jú­la mi­nu­lé­ho ro­ka. Po­vin­nosť na­ku­po­vať na elek­tro­nic­kom tr­ho­vis­ku ma­jú štát, ob­ce, vy­ššie územ­né cel­ky, ale aj sub­jek­ty ni­mi spra­vo­va­né ako nap­rík­lad, ne­moc­ni­ce, ško­ly, so­ciál­ne za­ria­de­nia. Fi­nan­čné li­mi­ty ná­ku­pu sú sta­no­ve­né pri to­va­roch a služ­bách od ti­síc eur do 134 tis. eur pre štát, resp. do 207 tis. eur pre os­tat­ných. Maximál­ny li­mit pri sta­veb­ných prá­cach je do 5,186 mil. eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter