Na program Výskum a inovácie pôjde viac ako 2,2 miliardy eur

Alo­ká­cie v rám­ci ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a ino­vá­cie na prog­ra­mo­vé ob­do­bie 2014 až 2020 pred­sta­vu­jú viac ako 2,2 mi­liar­dy eur. Z to­ho viac ako tri štvr­ti­ny sú ur­če­né na po­sil­ne­nie vý­sku­mu, tech­no­lo­gic­ké­ho roz­vo­ja a ino­vá­cií. Zvyš­ná časť je na pod­po­ru zvý­še­nia kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti ma­lých a stred­ných pod­ni­kov. Pri príl­eži­tos­ti spus­te­nia ope­rač­né­ho prog­ra­mu to po­ve­dal mi­nis­ter škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu Ju­raj Draxler.

Pri príp­ra­ve ope­rač­né­ho prog­ra­mu pod­ľa Draxle­ra spo­lup­ra­co­va­li aj s pod­ni­ka­teľ­kou sfé­rou. Ako do­dal, po­da­ri­lo sa za­de­fi­no­vať no­vé nás­tro­je, kto­ré by ma­li po­sil­niť spo­lup­rá­cu vý­skum­ných or­ga­ni­zá­cii a pod­ni­ka­teľ­skej sfé­ry. Mi­nis­ter chce po prog­ra­mo­vom ob­do­bí 2007 až 2013 za­viesť kva­li­ta­tív­ne zme­ny, tý­ka­jú­ce sa efek­tív­nej­šie­ho ria­de­nia ce­lé­ho pro­ce­su, vy­hla­so­va­nia vý­ziev, vrá­ta­ne zvý­še­nia dô­ra­zu na ob­sa­ho­vú strán­ku pro­jek­tov.

Cie­ľom je tak zni­žo­vať mie­ru by­rok­ra­cie v pro­jek­toch. Ako Draxler do­dal, ak­ti­vi­ty ope­rač­né­ho prog­ra­mu sú za­me­ra­né na pod­po­ru sys­té­mo­vých opat­re­ní s cie­ľom zlep­šiť sys­tém vý­sku­mu, vý­vo­ja a ino­vá­cií na Slo­ven­sku, ako aj na ďal­šiu kon­so­li­dá­ciu exis­tu­jú­cej vý­skum­nej a ino­vač­nej infra­štruk­tú­ry a jej roz­ši­ro­va­nie. Ak­ti­vi­ty na pod­po­ru ma­lých a stred­ných pod­ni­kov sú za­me­ra­né na sti­mu­lo­va­nie pod­ni­ka­nia, či na pod­po­ru za­kla­da­nia no­vých fi­riem a zvý­še­nie mie­ry ich pre­ži­tia na tr­hu pod­po­rou ich ras­tu cez ino­va­tív­ne ak­ti­vi­ty.

Mi­nis­ter hos­po­dár­stva Pa­vol Pav­lis dnes po­ve­dal, že na im­ple­men­tá­ciu pro­jek­tov v pô­sob­nos­ti mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva pri­pa­dá z cel­ko­vej alo­ko­va­nej su­my vy­še jed­na mi­liar­da. Hlav­ným cie­ľom v no­vom ope­rač­nom prog­ra­me je pod­ľa ne­ho po­núk­nuť slo­ven­ským pod­ni­ka­te­ľom no­vé nás­tro­je na rast, roz­voj a expan­ziu. Mi­nis­ter chce pod­ľa vlas­tných slov skrá­tiť ces­tu od ino­va­tív­nej my­šlien­ky po kon­krét­nu reali­zá­ciu vý­sku­mu či ino­vá­cii. Ako tiež do­dal, chcú tiež vy­tvo­riť no­vé pra­cov­né mies­ta. "V no­vom ope­rač­nom prog­ra­me rá­ta­me s vy­tvo­re­ním mi­ni­mál­ne 4 000 pra­cov­ných miest," do­dal Pav­lis.

Zá­stup­ca Európ­skej ko­mi­sie Chris­top­her Todd si mys­lí, že ope­rač­ný prog­ram je veľ­ká príl­eži­tosť pre Slo­ven­sko. Ako do­dal, pot­re­bu­je­me zvý­šiť in­ves­tí­cie do vý­sku­mu a ino­vá­cii, a v pros­tre­dí Slo­ven­ska zvlášť do me­nej roz­vi­nu­tých re­gió­nov. Tým­to spô­so­bom sa pod­ľa ne­ho dá bo­jo­vať pro­ti krí­ze a zvý­šiť kon­ku­ren­cies­chop­nosť s USA. Pro­jek­ty mu­sia byť pod­ľa Tod­da viac cie­le­né ako v mi­nu­los­ti a veľ­ký dô­raz tre­ba klásť na vý­sled­ky a ap­li­ko­va­ný vý­skum. "Chce­me zvý­šiť po­diel pod­ni­kov, kto­ré bu­dú vy­uží­vať ap­li­ko­va­ný vý­skum, o viac než 10 per­cent. A chce­me pod­po­riť viac ako 12 000 pod­ni­kov," do­dal Todd.

Vy­hlá­se­nie vý­ziev je pod­ľa Draxle­ra otáz­ka nie­koľ­kých me­sia­cov. Dô­le­ži­té pod­ľa Draxle­ra je, aby sa za­ča­li spá­jať fir­my s aka­de­mic­ký­mi pra­co­vis­ka­mi. Ako do­dal, má­me dob­ré vy­ba­ve­nie, niek­de bu­do­va­mi, niek­de tech­no­ló­gia­mi a v tom­to prog­ra­mo­vom ob­do­bí bu­de dô­le­ži­té, aby sa za­čal ap­li­ko­va­ný vý­skum, kto­rý po­mô­že fir­mám pre­sa­diť sa na tr­hu. Mi­nis­ter Pav­lis do­dal, že pr­vé vý­zvy plá­nu­jú vy­hlá­siť v dru­hom kvar­tá­li toh­to ro­ku. Na pr­vú vý­zvu je alo­ko­va­ných v rám­ci mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva viac ako 200 mi­lió­nov eur. Pav­lis zá­ro­veň do­dal, že pr­výk­rát je mož­nosť pod­po­ry aj v Bra­tis­lav­skom kra­ji.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter