ShowIT 2015 – najväčšia IT konferencia na Slovensku

Pre­čo prísť na ShowIT 2015?

Exper­ti poz­na­jú kva­li­tu veľ­kých me­dzi­ná­rod­ných IT even­tov, my ich TVORÍME pria­mo na Slo­ven­sku!

Čo Vás ča­ká?

  • Key­no­te v po­da­ní Mar­ku­sa Breyera, ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Mic­ro­soft Slo­va­kia a Pet­ra Koe­na, me­dzi­ná­rod­ne uz­ná­va­né­ho Azu­re exper­ta
  • 23 TOP IT exper­tov na­ži­vo
  • 45 od­bor­no-tech­nic­kých pred­ná­šok­smnož­stvom prak­tic­kých de­monštrá­cií(prog­ram na www.showit.sk )
  • 2 špe­ciál­ne se­cu­ri­ty se­mi­ná­re z ob­las­ti anti­hac­kin­gu: „Ja mám ko­ne, trój­ske ko­ne, vy ste všet­ci mo­ji" (William Is­cha­noe), „Úto­ky, kto­ré žiad­ny anti­ví­rus neod­ha­lí, ale­bo na čo je infra­štruk­túr­na bez­peč­nosť" (Ondřej Ševe­ček) 
  • 4 Chalk Talks - pr­výk­rát na Slo­ven­sku inter­ak­tív­ne se­mi­ná­re na špe­ciál­ne té­my ako „Prin­cí­py Win­dows ove­re­ní a SSO", „Na­sa­de­nie RODC do DMZ" (Ondřej Ševe­ček),chal­ktalk: „De­sig­ning Sha­re­Point Farm To­po­lo­gies" (Ka­mil Juřík), "Pod­sve­tie Pri­va­te Clou­du, ale­bo Sys­tem Cen­ter kam sa len po­zrieš" (Petr Ko­šec)
  • 5 Hands on Labs - vy­skú­šaj­te a zís­kaj­te no­vé skú­se­nos­ti: "Get­ting Star­ted with Mic­ro­soft Azu­re Ac­ti­ve Di­rec­to­ry", "On-prem and Cloud App and da­ta pro­tec­tion with Azu­re RMS", "En­terpri­se Con­tent Ma­na­ge­ment with Sha­re­Point On­li­ne", "Im­ple­men­ting De­si­red Sta­te Con­fi­gu­ra­tion", "Explo­ring Of­fi­ce 365 Power BI"
  • vNEXT té­my- za­ují­ma­vé in­for­má­cie oh­ľa­dom ver­zií, kto­ré eš­te len bu­dú uve­de­né na trh
  • Ask the experts ca­te­ring - zís­ka­te prak­tic­ké ra­dy na mie­ru pri ká­ve
  • ShowIT par­ty - sú­ťa­že, skve­lé jed­lo, drin­ky, zá­ba­va a re­lax
  • Piat­ko­vé Af­ter Par­ty s Ondřejom Ševeč­kom - 3 taj­né té­my od TOP exper­ta (prek­va­pe­nie)

Ke­dy a Kde?

10.-12.2.2015 Ho­li­day Inn Bra­tis­la­va ( ShowIT 2015 kon­fe­ren­cia)

13.2.2015 GO­PAS Bra­tis­la­va (Af­ter Par­ty s Ondřejom Ševeč­kom)

Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie

www.showit.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter