Novela o elektronických komunikáciách má dostať BTS-ky preč od škôl a nemocníc

Ne­za­ra­de­ný pos­la­nec Alojz Hli­na opäť pred­kla­dá do parla­men­tu na naj­bliž­šiu schô­dzu no­ve­lu zá­ko­na o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách. Pos­la­nec no­ve­lu stia­hol eš­te na de­cem­bro­vej schô­dzi tes­ne pred hla­so­va­ním v pr­vom čí­ta­ní, pri­čom dô­vo­dy ne­kon­kre­ti­zo­val.

No­ve­la má za cieľ eli­mi­no­vať ne­ga­tív­ny vplyv žia­re­nia z vy­sie­la­cích te­le­ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní, res­pek­tí­ve zá­klad­ňo­vých sta­níc mo­bil­ných ope­rá­to­rov. "Ako je­den z nás­tro­jov, ako eli­mi­no­vať účin­ky žia­re­nia, je umies­tňo­va­nie zá­klad­ňo­vých sta­níc tak, aby ich
dl­ho­do­bé­mu účin­ku ne­bo­li vy­sta­ve­né naj­mä obzvlášť oh­ro­ze­né sku­pi­ny oby­va­teľ­stva,"
kon­šta­to­val Hli­na v dô­vo­do­vej sprá­ve. Ako prík­lad uvie­dol naj­mä ma­lé de­ti vo vý­vo­ji, žia­kov a štu­den­tov po­čas vy­učo­va­nia, či os­la­be­ných pa­cien­tov po­čas hos­pi­ta­li­zá­cie.

Hli­na pre­to navr­hu­je úp­ra­vu bez­peč­nos­tné­ho pás­ma na 500 met­rov pre vy­sie­la­cie te­le­ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia ty­pu mak­ro sta­ni­ce s maximál­nym vy­žia­re­ným ku­mu­la­tív­nym vý­ko­nom ERP väč­ším ako 50 wat­tov a vy­sie­la­cie te­le­ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia v pria­mej vi­di­teľ­nos­ti. Za­ria­de­nie v pria­mej vi­di­teľ­nos­ti, ok­rem vý­ko­nu väč­šie­ho ako 50 wat­tov, by moh­li byť pod­ľa Hli­nu umies­tne­né do bez­peč­nos­tné­ho pás­ma, ak hus­to­ta žia­ri­vé­ho to­ku nep­re­sa­hu­je 1 000 mik­rowat­tov na me­ter štvor­co­vý.

Pod­ľa navr­ho­va­nej no­ve­ly má byť vzdia­le­nosť 100 met­rov pri za­ria­de­niach ty­pu mik­ro sta­ni­ce s maximál­nym vy­žia­re­ným ku­mu­la­tív­nym vý­ko­nom ERP men­ším ako 50 wat­tov, ale väč­ším ale­bo rov­ným 5 wat­tom. Pri prís­tro­joch ty­pu pi­co a na­no sta­ni­ce s vý­ko­nom men­ším ako 5 wat­tov pred­pok­la­dá Hli­na bez­peč­nos­tné pás­mo 20 met­rov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter