SÚŤAŽ: Vyhrajte limitovanú edíciu konzoly PlayStation 4

Pres­ne pred me­sia­com os­la­vo­va­la znač­ka PlayS­ta­tion 20 ro­kov od uve­de­nia na ja­pon­skom tr­hu. Pri tej­to príl­eži­tos­ti sa na trh dos­ta­la exklu­zív­na li­mi­to­va­ná edí­cia kon­zo­ly PlayS­ta­tion 4 v di­zaj­ne PS1. A jed­nu kon­zo­lu z cel­ko­vé­ho poč­tu 12 300 mô­že­te vy­hrať aj vy!

Sta­čí správ­ne zod­po­ve­dať 5 sú­ťaž­ných otá­zok a mať šťas­tie pri žre­bo­va­ní. Otáz­ky sú ná­roč­nej­šie, av­šak ce­na je nao­zaj exklu­zív­na.

Od­po­ve­de po­sie­laj­te emai­lom na ad­re­su su­taz@pcre­vue.sk. Ako pred­met sprá­vy uveď­te PlayS­ta­tion. Sú­ťaž tr­vá do 18.1., ví­ťa­za ozná­mi­me 19. ja­nuá­ra na na­šom Fa­ce­boo­ku.

Sú­ťaž­né otáz­ky:
1. Aká bo­la ofi­ciál­na ce­na kon­zo­ly PlayS­ta­tion 3 pri uve­de­ní na náš trh v ko­ru­nách?
A) 19 990 Sk
B) 20 590 Sk
C) 21 590 Sk

2. Kto­rá pre­nos­ná PlayS­ta­tion kon­zo­la ma­la v Euró­pe naj­krat­ší ži­vot­ný cyk­lus?
A) PlayS­ta­tion Por­tab­le
B) PSP Go
C) PS Vi­ta

3. Kto­rú z nas­le­du­jú­cich fun­kcií PlayS­ta­tion 4 dnes ne­po­nú­ka?
A) uk­la­da­nie ob­ráz­kov a vi­dea z hier
B) zdie­ľa­nie hry cez inter­net s dru­hým hrá­čom, aj keď ten da­nú hru nev­las­tní
C) preh­rá­va­nie vi­dea z USB kľú­ča ale­bo USB dis­ku

4. Vý­vo­já­ri kto­rej exklu­zív­nej PlayS­ta­tion sé­rie nav­ští­vi­li pred pár rok­mi Slo­ven­sko a hru z da­nej sé­rie u nás ofi­ciál­ne pre­zen­to­va­li?
A) Lit­tle­Big­Pla­net
B) Killzo­ne
C) Un­char­ted

5. Kto­ré všet­ky An­droid za­ria­de­nia dnes ofi­ciál­ne pod­po­ru­jú fun­kciu Re­mo­te Play?
A) Pro­duk­to­vá ra­da So­ny Xpe­ria Z1, Z2 a Z3
B) Pro­duk­to­vá ra­da So­ny Xpe­ria Z2 a Z3
C) Pro­duk­to­vá ra­da So­ny Xpe­ria Z3

Ve­ľa šťas­tia!

Ce­nu do sú­ťa­že ve­no­va­la spo­loč­nosť So­ny.


Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter