Technická univerzita vo Zvolene chce nakúpiť IKT za 7,7 mil. eur

Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta vo Zvo­le­ne (TUZ­VO) vy­hlá­si­la ve­rej­nú sú­ťaž na ob­sta­ra­nie in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií (IKT) v pred­pok­la­da­nej hod­no­te 7,72 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Vy­plý­va to z ozná­me­nia o vy­hlá­se­ní ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, kto­ré uni­ver­zi­ta zve­rej­ni­la kon­com de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka v Do­dat­ku k Úrad­né­mu ves­tní­ku EÚ.

Zá­ujem­co­via mô­žu pred­kla­dať po­nu­ky ale­bo žia­dos­ti o účasť do 16. feb­ruára toh­to ro­ka. Tr­va­nie zá­kaz­ky ale­bo le­ho­tu na do­kon­če­nie sta­no­vil ve­rej­ný ob­sta­rá­va­teľ na 48 me­sia­cov od za­da­nia, pri­čom rám­co­vá do­ho­da sa uza­vrie s je­di­ným uchá­dza­čom. Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií bu­de pro­jekt fi­nan­co­va­ný z fon­dov EÚ, kon­krét­ne z Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj.

Pred­me­tom pr­vej čas­ti zá­kaz­ky je ok­rem iné­ho do­dáv­ka osob­ných po­čí­ta­čov, pra­cov­ných sta­níc, no­te­boo­kov, tab­le­tov, zá­lož­ných zdro­jov, ale aj server­ov, dis­ko­vých po­lí, či ske­ne­rov, tla­čiar­ní, mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní, exter­ných dis­kov, da­tap­ro­jek­to­rov a inter­ak­tív­nych ta­búľ. Sú­čas­ťou sú aj sú­vi­sia­ce služ­by ako dop­ra­va na mies­to do­da­nia, zá­ruč­ný servis. Pred­pok­la­da­ná hod­no­ta pr­vej čas­ti je 6,78 mil. eur bez DPH. Za­dá­va­teľ po­ža­du­je na za­bez­pe­če­nie via­za­nos­ti po­nu­ky zá­bez­pe­ku vo vý­ške 130 ti­síc eur.

Dru­há časť zá­kaz­ky za­hŕňa kom­plexnú do­dáv­ku sof­tvé­ru a sof­tvé­ro­vých li­cen­cií ako aj in­šta­lá­ciu, kon­fi­gu­rá­ciu a spre­vádz­ko­va­nie, vrá­ta­ne za­ško­le­nia. Pred­pok­la­da­nú hod­no­tu sta­no­vil za­dá­va­teľ na 939 tis. eur bez DPH. Uni­ver­zi­ta vy­ža­du­je zá­bez­pe­ku v hod­no­te 20 tis. eur.

Ok­rem iné­ho mu­sí zá­ujem­ca preu­ká­zať ob­rat za ob­do­bie ro­kov 2011 až 2013 v mi­ni­mál­nej vý­ške 4,068 mil. eur bez DPH pre har­dve­ro­vú zá­kaz­ku. Pre sof­tvé­ro­vú časť je pod­mien­kou účas­ti ob­rat za spo­mí­na­né ob­do­bie vo vý­ške 564 ti­síc eur bez DPH. Sú­ťaž je ot­vo­re­ná, pri­čom o ví­ťa­zo­vi roz­hod­ne naj­niž­šia ce­na. Za­dá­va­teľ sa roz­ho­dol vy­užiť elek­tro­nic­kú auk­ciu.

Pred­chod­com Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty vo Zvo­le­ne bo­la Vy­so­ká ško­la les­níc­ka a dre­vár­ska, kto­rá vznik­la v ro­ku 1952. Vlád­nym na­ria­de­ním z 17. de­cem­bra 1991 sa jej ná­zov zme­nil.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter