Pripravuje Xiaomi kópiu MacBooku Air za polovičnú cenu?

Čín­ska spo­loč­nosť Xiaomi vstú­pi­la na trh s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi veľ­mi ag­re­sív­ne a pod­ľa ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner mo­men­tál­ne pat­rí me­dzi TOP 5 vý­rob­cov smar­tfó­nov na sve­te. Úspe­chom je dos­tup­ná ce­na, ale aj štý­lo­vý di­zajn, kto­rý ko­pí­ru­je pro­duk­ty spo­loč­nos­ti App­le.

Ten­to re­cept na ús­pech mal Xiaomi údaj­ne zo­pa­ko­vať aj pri vý­ro­be no­te­boo­kov. Na inter­ne­te sa ob­ja­vi­li in­for­má­cie, kto­ré tvr­di­li, že spo­loč­nosť prip­ra­vu­je no­te­book, kto­rý je vý­raz­ne in­špi­ro­va­ný Mac­Boo­kom Air. Lí­šiť sa mal oran­žo­vým lo­gom a oran­žo­vým tla­čid­lom pre vy­pnu­tie a za­pnu­tie no­te­boo­ku. Za­ria­de­nie ma­lo po­núk­nuť pro­ce­sor In­tel Haswell i7-4500u, 16 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 15-pal­co­vý Full HD dis­plej za po­lo­vič­nú ce­nu v po­rov­na­ní s Mac­Boo­kom.

Ako sa však ho­vo­rí, niek­to­ré ve­ci sú príl­iš dob­ré na to, aby bo­li prav­di­vé. Por­tál Te­chi­na­sia.com pri­nie­sol vy­jad­re­nie spo­loč­nos­ti Xiaomi, kto­rá vý­ro­bu no­te­boo­ku ofi­ciál­ne pop­re­la. Por­tál tak­tiež upo­zor­nil na iné čín­ske klo­ny, kto­ré bo­li zá­kla­dom pre vy­tvo­re­nie fo­tog­ra­fie údaj­né­ho Xiaomi no­te­boo­ku.

Zdroj: 9to5­mac.com

te­chi­na­sia.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter