Komentár: Uspejú tablety vo firmách? Áno, ale musia sa inovovať.

Keď App­le v ro­ku 2010 pred­sta­vil pr­vý iPad s ten­kým te­lom a do­ty­ko­vým dis­ple­jom, kto­rý ne­mal tak­mer nič spo­loč­né s dov­te­dy pou­ží­va­ný­mi „tuč­ný­mi" a neoh­ra­ba­ný­mi tab­let­mi, niek­to­rí ľu­dia bo­li k to­mu­to za­ria­de­niu skep­tic­kí. Ne­bo­lo to­tiž úpl­ne jas­né, ako sa mô­že tab­let, ako ďal­šie za­ria­de­nie, up­lat­niť pop­ri smar­tfó­noch a no­te­boo­koch. Aj na­priek to­mu App­le pre­dal po­čas pr­vé­ho štvrťro­ka 4,2 mi­lió­na iPa­dov a kaž­dé­ho tým prek­va­pil.

Jas­ne sa uká­za­lo, že tab­le­ty si pred­sa len svo­jich zá­kaz­ní­kov náj­du. Tab­let sa stal tre­tím za­ria­de­ním, kto­ré ľu­dia za­ča­li pou­ží­vať pre­dov­šet­kým na súk­rom­né úče­ly a no­siť ho do prá­ce bez to­ho, aby im ho (ok­rem vý­ni­miek) pos­ky­to­va­li za­mes­tná­va­te­lia.

Od­vte­dy sa, pre­dov­šet­kým vo fir­mách, nič nez­me­ni­lo. Pod­ni­ky stá­le vy­uži­tie tab­le­tov vo väč­šej mie­re ne­pod­po­ru­jú a za­tiaľ sa pre tab­le­ty ani neob­ja­vi­la žiad­na pod­ni­ko­vá ap­li­ká­cia, bez kto­rej by sa fir­my ne­moh­li za­obísť. Te­raz sa za­sta­vil aj rast pre­da­ja tab­le­tov. Ma­jú te­da tab­le­ty šan­cu us­pieť?

Čís­la ho­vo­ria jas­nou re­čou

O tab­le­toch sa v pos­led­nom ča­se ho­vo­rí naj­čas­tej­šie v sú­vis­los­ti s pok­le­som ich pre­da­ja a ne­dos­tat­kom ino­vá­cií. Vý­rob­co­via do­ká­za­li ús­peš­ne naš­tar­to­vať rast, ale te­raz sa trh s tab­let­mi za­sta­vil. Ur­či­te však ne­za­ni­kol.

Ak sa po­zrie­me na pos­led­né vý­sled­ky App­lu, zis­tí­me, že pre­daj iPa­dov me­dzi­roč­ne pok­le­sol o 13 %. No aj tak App­le stá­le pre­dal 12,3 mi­lió­na tab­le­tov a utŕžil za ne 5,3 mi­liar­dy do­lá­rov.

Jor­dan Weis­smann z ma­ga­zí­nu Sla­te.com pre­to poz­na­me­nal, že aj na­priek pok­le­su pre­da­ja iPa­dov stá­le ide o ob­rov­ský biz­nis, ge­ne­ru­jú­ci väč­ší ob­rat než Fa­ce­book, Twit­ter, Yahoo a Tes­la do­ved­na. Tech­no­lo­gic­ký gu­ru Walt Mos­sberg si na­vy­še mys­lí, že tab­le­ty sú „extrém­ne uni­ver­zál­ne a uži­toč­né nás­tro­je pre zá­kaz­ní­kov, ško­ly aj fir­my a na mno­ho úloh sú do­kon­ca lep­šie než po­čí­ta­če ale­bo smar­tfó­ny".

Tu sa dá len ťaž­ko ne­súh­la­siť, prob­lém je však v tom, že tab­let ne­nah­rá­dza no­te­book ale­bo smar­tfón ako hlav­né za­ria­de­nie. Aj dnes tak tab­le­ty zos­tá­va­jú len dopl­nko­vý­mi za­ria­de­nia­mi.

Náh­ra­da no­te­boo­kov?

Stá­le zos­tá­va mno­ho dô­vo­dov, pre­čo tab­let ne­nah­ra­dil no­te­book, a to pre­dov­šet­kým vo fi­rem­nom pros­tre­dí:

Ce­na - ce­ny no­te­boo­kov vý­raz­ne kle­sa­jú, za­tiaľ čo App­le si za iPa­dy ne­chá­va veľ­mi dob­re za­pla­tiť. Nap­rík­lad iPad Air 2 so 128 GB pa­mä­ťou vás vy­jde asi na 690 eur. No­te­book s 13-pal­co­vým dis­ple­jom a 750 GB dis­kom bu­de stáť me­nej, ne­ho­vo­riac o množ­stvo­vej zľa­ve, kto­rú mô­že fir­ma pri ná­ku­pe zís­kať.

Prís­pe­vok na ná­kup - mno­ho fi­riem sí­ce ne­chá­va svo­jich za­mes­tnan­cov pou­ží­vať tab­le­ty na prís­tup k pod­ni­ko­vým ap­li­ká­ciám, ale vo všeo­bec­nos­ti ne­pos­ky­tu­jú na ná­kup tých­to za­ria­de­ní a ich pre­vádz­ku žiad­ne prís­pev­ky. Ani smar­tfó­ny by prav­de­po­dob­ne ne­bo­li dnes ta­ké roz­ší­re­né, ke­by ich ná­kup ne­do­to­va­li ope­rá­to­ri a ke­by fir­my nep­rep­lá­ca­li svo­jim za­mes­tnan­com ho­vo­ry aj dá­to­vé pre­no­sy.

Ob­me­dzenia pri ov­lá­da­ní - bez oh­ľa­du na fun­kcie a ná­vy­ky je pri väč­ši­ne pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií a všeo­bec­ne pri prá­ci naj­vhod­nej­šie ov­lá­da­nie pros­tred­níc­tvom veľ­kej klá­ves­ni­ce a my­ši. Klá­ves­ni­ce na tab­le­toch jed­no­du­cho nie sú vhod­né na pí­sa­nie textov dl­hších, než sú jed­no­du­ché e-mai­ly. Nap­rík­lad na vy­tvá­ra­nie pre­zen­tá­cií je tak­mer ne­vyh­nut­ná myš. Ale pre­dov­šet­kým ap­li­ká­cie, kto­ré nie sú navr­hnu­té pria­mo pre tab­le­ty, nep­ra­cu­jú na tých­to za­ria­de­niach prá­ve naj­lep­šie. Tab­le­ty skrát­ka nie sú vhod­né na in­ten­zív­ne pí­sa­nie ale­bo gra­fic­ké návr­hy.

Žiad­na prev­rat­ná pod­ni­ko­vá ap­li­ká­cia - tab­le­ty sú nep­red­sta­vi­teľ­ne uni­ver­zál­ne na bež­né pou­ží­va­nie, nap­rík­lad na čí­ta­nie, hra­nie hier ale­bo sle­do­va­nie vi­deí. Ale ako je to u bež­ných fi­rem­ných pou­ží­va­te­ľov? Tí vy­uží­va­jú tab­le­ty naj­čas­tej­šie na prá­cu s e-mail­mi ale­bo na sur­fo­va­nie na inter­ne­te. Fir­my za­tiaľ ne­naš­li ces­tu, ako op­ti­mál­nym spô­so­bom pod­po­ro­vať svo­je kľú­čo­vé pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie na tých­to za­ria­de­niach. Prá­ve to je hlav­ný dô­vod, pre­čo už pre­da­je tab­le­tov ne­ras­tú, a ta­kis­to kľúč k ich ús­pe­chu v bu­dúc­nos­ti.

Bu­dúc­nosť tab­le­tov

Ako te­da mô­žu tab­le­ty us­pieť? Je­di­ne tak, že nah­ra­dia smar­tfón ale­bo no­te­book. Hlav­ný dô­vod, pre­čo ne­ras­tú pre­da­je tab­le­tov vo fi­rem­nom sek­to­re, je ten, že ne­pod­po­ru­jú rov­na­ké ap­li­ká­cie ako no­te­boo­ky. Ide pri­tom hlav­ne o veľ­kosť dis­ple­ja a ov­lá­da­nie - tab­le­ty ne­mô­žu pre­niesť rov­na­ké ap­li­ká­cie na svo­je de­väť­pal­co­vé dis­ple­je, z kto­rých po­lo­vi­cu aj tak za­be­rie sof­tvé­ro­vá klá­ves­ni­ca.

Jed­nou z mož­nos­tí by bo­lo vlo­žiť tab­let do veľ­ké­ho dis­ple­ja a pri­po­jiť k ne­mu klá­ves­ni­cu a myš a vy­tvo­riť si tak pra­co­vis­ko, kde­koľ­vek prí­de­te. Vý­ho­dy prá­ce na sto­lo­vom po­čí­ta­či ale­bo no­te­boo­ku mô­že zma­zať prís­tup k na­tív­nym ap­li­ká­ciám ale­bo k vir­tuál­nej pra­cov­nej plo­che, pri­čom tab­let bu­de slú­žiť len ako spros­tred­ko­va­teľ. Po od­po­je­ní sa opäť sta­ne pre­nos­ným za­ria­de­ním. To­to je jed­na z prav­de­po­dob­ných mož­nos­tí, pre kto­rú ľu­dia ne­cha­jú svoj no­te­book do­ma ale­bo si ho mož­no ani ne­kú­pia.

Iná ces­ta, ako do­cie­liť, aby sa nám s tab­let­mi pra­co­va­lo lep­šie, ve­die cez pe­ri­fér­ne za­ria­de­nia. Zvý­ši­lo by pri­da­nie my­ši pre­daj iPa­dov? Mož­no áno. App­le to­tiž pou­ží­va­te­ľom neu­mož­ňu­je pri­po­jiť si k iPa­du myš. Pri­tom by prá­ve App­le mo­hol prísť s ne­ja­kým vskut­ku skve­lým rie­še­ním, ako prep­ra­co­vať myš pre tab­le­ty.

Ďal­šie zlep­še­nie ov­lá­da­nia by moh­lo pred­sta­vo­vať pe­ro. Dneš­né do­ty­ko­vé dis­ple­je tab­le­tov sí­ce pra­cu­jú dob­re pri ov­lá­da­ní pr­sta­mi, nie sú však príl­iš us­pô­so­be­né na pou­ži­tie pe­ra. Pre­to by moh­lo po­môcť vy­tvo­re­nie dis­ple­ja, kto­rý by zá­ro­veň vý­bor­ne pod­po­ro­val ov­lá­da­nie do­ty­kom aj pe­rom.

Tab­le­ty sú dnes zov­re­té me­dzi pre­da­jom smar­tfó­nov (phab­le­tov) a no­te­boo­kov. Na­priek to­mu, že pok­les ich pre­da­ja ne­za­ru­ču­je ich bu­dú­ci ús­pech, „vy­mre­tie" tab­le­tom bez­pros­tred­ne neh­ro­zí. Po­kiaľ však chcú ich vý­rob­co­via us­pieť, mu­sia sa za­my­slieť nad ino­va­tív­ny­mi ces­ta­mi, ako pod­po­ro­vať kom­plexné ap­li­ká­cie, zlep­šiť ov­lá­da­nie a dob­re hos­po­dá­riť s ob­me­dze­nou plo­chou ich ob­ra­zov­ky. Ak trh tab­le­tov do­ká­že nah­ra­diť no­te­boo­ky a ras­tú­ci trh ten­kých za­ria­de­ní, ako sú Chro­me­boo­ky, mal by za­ro­be­né na jas­ný ús­pech aj do bu­dúc­nos­ti.

Autor: Günther Brand, Cit­rix Sys­tems


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter