Hackathon SNG priniesol umenie v 3D priestore

Pos­led­ný no­vem­bro­vý ví­kend sa v Slo­ven­skej ná­rod­nej ga­lé­rii od­oh­ral pi­lot­ný Hac­kat­hon SNG s pod­ti­tu­lom art & da­ta. Na Slo­ven­sku v ob­las­ti kul­tú­ry oje­di­ne­lé po­du­ja­tie pri­nie­slo 8 pro­jek­tov od viac ako 30 prog­ra­má­to­rov a di­zaj­né­rov, kto­rí rea­go­va­li na vý­zvu pou­žiť voľ­ne dos­tup­né dá­ta o di­elach zo zbie­rok SNG a nap­rog­ra­mo­vať ap­li­ká­ciu, vi­zua­li­zo­vať dá­ta ale­bo ana­ly­zo­vať di­gi­tál­ny ob­raz.

Po 24-ho­di­no­vom prog­ra­má­tor­skom „ma­ra­tó­ne" bo­li oce­ne­né tri pro­jek­ty. On-li­ne ap­li­ká­cia Geo­met­ric toy (http://ful­la.ha­lus­ka.sk),kto­rá pret­vá­ra di­ela kla­si­ka Ľudo­ví­ta Ful­lu do geo­met­ric­kých tva­rov, mo­bil­ná ap­li­ká­cia Bea­con SNG, kto­rá náv­štev­ní­kom expo­zí­cie ba­ro­ko­vé­ho a go­tic­ké­ho ume­nia po­mo­cou tech­no­ló­gie iBea­con auto­ma­tic­ky po­sie­la in­for­má­cie o di­elach, a nás­troj SNGram ana­ly­zu­jú­ci a trie­dia­ci vý­tvar­né di­ela pod­ľa fa­reb­né­ho spek­tra (his­tog­ra­mu).

porota.jpg

Po­ro­ta v zlo­že­ní Alexan­dra Ku­sá (ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka SNG), Pav­lí­na Mor­há­čo­vá (gra­fic­ká di­zaj­nér­ka), Jo­zef Hvo­rec­ký (VŠ pe­da­góg), Ján Su­chal (prog­ra­má­tor) a Ján Šic­ko (gra­fic­ký di­zaj­nér) hod­no­ti­la pou­ži­teľ­nosť, di­zajn, fun­kčnosť a ná­pad sú­ťa­žia­cich pro­jek­tov. Ok­rem ví­ťaz­ných pro­jek­tov sa v so­bo­tu pred­sta­vi­li pro­jek­ty vy­uží­va­jú­ce oku­lia­re na vir­tuál­nu reali­tu Ocu­lus Rift (náv­šte­va vý­sta­vy v 3D pries­to­re, res­pek­tí­ve ino­va­tív­ny spô­sob zob­ra­zo­va­nia ma­lieb), nás­troj na auto­ma­tic­ké vkla­da­nie ob­ráz­kov do Wiki­me­dia Com­mons (úlo­žis­ko voľ­ne pou­ži­teľ­ných mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov) a ich nás­led­né pou­ži­tie v hes­lách auto­rov na Wiki­pe­dii, „kar­to­vá" hra vy­uží­va­jú­ca vý­tvar­né di­ela a obo­ha­cu­jú­ca ich opis­né úda­je ale­bo „off-li­ne" audiosprie­vod­ca pre náv­štev­ní­kov ga­lé­rie.

oculus_rift.jpg

Or­ga­ni­zá­to­ri po­du­ja­tia tak ma­li pros­tred­níc­tvom ši­ro­kej šká­ly pro­jek­tov mož­nosť vi­dieť pro­to­ty­py nás­tro­jov, s kto­rý­mi by moh­li v bu­dúc­nos­ti pra­co­vať a kto­ré potvr­di­li fi­lo­zo­fiu SNG sprís­tup­ňo­vať čo naj­viac voľ­ných dát o vý­tvar­ných di­elach ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Po­du­ja­tie bo­lo dopl­ne­né o sprie­vod­né prog­ra­my prís­tup­né ve­rej­nos­ti - ko­men­to­va­nú pre­hliad­ku vý­sta­vy Nes­tex (nes­tá­le expo­zí­cie SNG), inter­ak­tív­nu la­se­ro­vú šou Kvant, pred­sta­ve­nie pro­jek­tu Euro­pea­na Food and Drink, li­ve audio/vi­deo co­ding kon­cert zos­ku­pe­nia Ko­lek­tiv a pre­zen­tá­ciu mul­ti­me­diál­nej umel­ky­ne My­riam Bleau, us­ku­toč­ne­nú v spo­lup­rá­ci s fes­ti­va­lom Next a pod­po­re­nú spo­loč­nos­ťou Net­hem­ba.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter