Masívny nástup HTTPS. Nová certifikačná autorita bude ponúkať certifikáty TLS/SSL zadarmo

V ideál­nom prí­pa­de by sa kaž­dá náv­šte­va webo­vej strán­ky ma­la us­ku­toč­niť cez za­bez­pe­če­ný pro­to­kol HTTPS, aby nik­to (ha­cker, NSA, ope­rá­tor) ne­mo­hol slie­diť po va­šich zvy­koch pri pre­hlia­da­ní inter­ne­tu, ak sa pri­pá­ja­te nap­rík­lad na ve­rej­nú sieť na le­tis­ku či v inter­ne­to­vej ka­viar­ni.

Ta­ké­to pri­po­je­nie ozna­ču­je veľ­ký ze­le­ný vi­sia­ci zá­mok v ad­res­nom riad­ku pre­hlia­da­ča.

ITN_01Masivny nastup https.jpg V sku­toč­nos­ti však väč­ši­na men­ších webo­vých strá­nok ne­pos­ky­tu­je ten­to druh za­bez­pe­če­né­ho pri­po­je­nia, pre­to­že si vy­ža­du­je zís­ka­nie cer­ti­fi­ká­tu na di­gi­tál­ny ve­rej­ný kľúč, čo je dosť ot­rav­ný pro­ces. Na­vy­še nie lac­ný.

No už čos­ko­ro sa to mô­že zme­niť. Sku­pi­na Inter­net Se­cu­ri­ty Re­search Group, v rám­ci kto­rej spo­lup­ra­cu­jú spo­loč­nos­ti a or­ga­ni­zá­cie ako Mo­zil­la, Cis­co, Aka­mai, Elec­tro­nic Fron­tier Foun­da­tion (EFF), Iden­Trust a ved­ci z Mi­chi­gan­skej uni­ver­zi­ty, chce vy­tvo­riť no­vú cer­ti­fi­kač­nú auto­ri­tu, kto­rá bu­de po­nú­kať di­gi­tál­ne cer­ti­fi­ká­ty TLS za­dar­mo kaž­dé­mu, kto vlas­tní webo­vú do­mé­nu. Ten­to pro­ces bu­de úpl­ne auto­ma­ti­zo­va­ný. Služ­ba Let's En­crypt by sa ma­la spus­tiť v le­te bu­dú­ce­ho ro­ka.

Pod­ľa vy­jad­re­nia EFF je dnes „HTTPS (a ďal­šie vy­uži­tie TLS/SSL) zá­vis­lé od straš­ne zlo­ži­tej a čas­to štruk­tu­rál­ne dys­fun­kčnej by­rok­ra­cie pri auten­ti­fi­ká­cii". Pro­jekt Let's En­crypt si kla­die za cieľ umož­niť zís­ka­nie cer­ti­fi­ká­tu nie­len za­dar­mo, ale aj čo naj­jed­no­duch­šie. Všet­ky prob­le­ma­tic­ké a zru­še­né cer­ti­fi­ká­ty bu­dú zve­rej­ne­né. Tím sa sna­ží zo svo­jich pro­to­ko­lov uro­biť ot­vo­re­ný štan­dard, kto­rý mô­žu pri­jať aj os­tat­né cer­ti­fi­kač­né auto­ri­ty.

Sku­toč­nosť, že mi­lió­ny webov si bu­dú môcť okam­ži­te ak­ti­vo­vať HTTPS, je z poh­ľa­du spot­re­bi­te­ľa dob­rá sprá­va. No zo stra­ny fi­riem, kto­ré vďa­ka mož­nos­ti ľah­ké­ho sle­do­va­nia sprá­va­nia pou­ží­va­te­ľov na webe zís­ka­va­jú veľ­mi cen­né dá­ta, mož­no oča­ká­vať ur­či­tý od­por.

Vý­vo­já­ri, kto­rí si chcú služ­bu vy­skú­šať, sa mô­žu na kód po­zrieť na Git­Hu­be. Služ­ba však za­tiaľ roz­hod­ne nie je ur­če­ná pre pro­duk­čné server­y.

ITN_02Masivny nastup https.jpg

Zdroj:tech­crunch.com

extre­me­tech.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter