Ak máte IP od Slovanetu, nakupujete na Interstore lacnejšie

Uni­kát­ny zľa­vo­vý sys­tém spus­ti­li te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Slo­va­net a e-shop Inter­Sto­re. Zá­kaz­ní­ci pri­po­je­ní cez sieť Slo­va­ne­tu auto­ma­tic­ky vi­dia na strán­kach toh­to inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du iné ce­ny a na­ku­pu­jú lac­nej­šie ako cez iných ope­rá­to­rov.

No­vin­ka vy­uží­va jed­no­du­ché, na Slo­ven­sku však za­tiaľ ni­kým ne­vyu­ži­té tech­nic­ké rie­še­nie.

De­je sa tak bez akých­koľ­vek zlo­ži­tých zá­kaz­níc­kych ka­riet, kó­dov, ku­pó­nov či re­gis­trá­cie. To, že na­ku­pu­jú­ci pri­chá­dza cez inter­ne­to­vé pri­po­je­nie Slo­va­ne­tu, e-shop zis­tí auto­ma­tic­ky na zá­kla­de je­ho IP ad­re­sy. Ta­ké­to rie­še­nie par­tner­ských zá­kaz­níc­kych vý­hod za­tiaľ na Slo­ven­sku ne­bo­lo pou­ži­té. Je pre pou­ží­va­te­ľov nie­len kom­for­tné a spo­ľah­li­vé, ale aj bez­peč­né - nep­re­ná­ša­jú sa pri ňom to­tiž žiad­ne osob­né úda­je.

Náv­štev­ní­ci por­tá­lu inter­sto­re.sk pri­chá­dza­jú­ci zo sie­te Slo­va­ne­tu už te­raz vi­dia v ka­ta­ló­gu aj v ná­kup­nom ko­ší­ku ok­rem bež­nej ce­ny naj­mä svo­ju zľav­ne­nú „slo­va­ne­tov­skú ce­nu". Vý­ška zliav je zá­vis­lá od ty­pu a znač­ky to­va­ru, pri niek­to­rých do­sa­hu­je až 15 per­cent a e-shop po­nú­ka v tom­to re­ži­me sor­ti­ment viac ako 230 000 po­lo­žiek. No­vý zľa­vo­vý sys­tém dos­tal ná­zov VY­IP (VIP vý­ho­da pre zá­kaz­ní­kov s inter­ne­to­vou IP ad­re­sou Slo­va­ne­tu).

Zdroj: Slovanet


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter