Generácia Y: Zbohom, kancelária, normou sa stáva flexibilný pracovný čas

Prib­liž­ne 60 per­cent per­so­na­lis­tov by bo­lo ochot­ných naj­ať uchá­dza­ča len pros­tred­níc­tvom stret­nu­tia cez vi­deo. Mož­no tak už čos­ko­ro pres­ta­ne­me cho­diť na pra­cov­né po­ho­vo­ry osob­ne. A mož­no i do prá­ce. Vy­plý­va to z vý­sled­kov štú­die Cis­co Con­nec­ted World Tech­no­lo­gy Re­port. Mo­der­né tech­no­ló­gie nám to­tiž umož­nia ove­ľa efek­tív­nej­šie pra­co­vať aj mi­mo kan­ce­lá­rie.

Tak­mer dve tre­ti­ny res­pon­den­tov z ge­ne­rá­cie X a viac ako 80 per­cent per­so­na­lis­tov nie­ke­dy v mi­nu­los­ti ria­di­lo ale­bo eš­te stá­le ria­di za­mes­tnan­cov z ge­ne­rá­cií X a Y. Väč­ši­na z nich priz­ná­va, že ve­de­nie za­mes­tnan­cov z ge­ne­rá­cie X je pod­stat­ne jed­no­duch­šie ako ve­de­nie ich mlad­ších ko­le­gov. Sú­čas­ne sa však zho­du­jú, že v bu­dúc­nos­ti bu­dú mu­sieť ma­na­žé­ri zme­niť svoj prís­tup ku kou­čo­va­niu, men­to­ro­va­niu a spo­lup­rá­ci so za­mes­tnan­ca­mi z ge­ne­rá­cie Y. Tých sa bu­de to­tiž za­pá­jať do pra­cov­né­ho pro­ce­su stá­le viac a viac. Uka­zu­jú to aj vý­sled­ky štú­die Cis­co Con­nec­ted World Tech­no­lo­gy Re­port.

Zá­stup­co­via ge­ne­rá­cií X i Y sa zho­du­jú, že v dneš­nej do­be bý­va­jú dos­tup­ní 24 ho­dín den­ne 7 dní v týž­dni. Spo­lu 30 per­cent opý­ta­ných uvá­dza, že ich mož­no za­stih­núť na te­le­fó­ne i e-mai­le sú­čas­ne. Z vý­sled­kov je jas­né, že pruž­ný pra­cov­ný čas je na vzos­tu­pe. Asi štvr­ti­na zá­stup­cov z oboch ge­ne­rá­cií potvr­dzu­je, že im ich za­mes­tná­va­teľ umož­ňu­je pra­co­vať z do­mo­va. Pa­ra­doxne prá­ve zá­stup­co­via z ge­ne­rá­cie Y up­red­nos­tňu­jú skôr prá­cu v kan­ce­lá­rii, i keď ma­jú mož­nosť pra­co­vať vzdia­le­ne. Viac ako 40 per­cent to­tiž priz­ná­va, že sa na prá­cu mô­žu lep­šie sús­tre­diť a sú efek­tív­nej­ší, keď ju vy­ko­ná­va­jú v kan­ce­lá­rii.

Viac ako 40 per­cent pro­fe­sio­ná­lov z oboch ge­ne­rá­cií rov­na­ko ako 60 per­cent HR ma­na­žé­rov sa po­va­žu­je za tak­zva­né­ho „su­per­tas­ke­ra", te­da člo­ve­ka schop­né­ho ro­biť viac ve­cí na­raz. HR od­bor­ní­ci sú pres­ved­če­ní, že su­per­tas­ke­ri zvy­šu­jú oča­ká­va­nia, kto­ré ma­jú fir­my od za­mes­tnan­cov. Do­kon­ca 62 per­cent si mys­lí, že su­per­tas­ke­ri zvy­šu­jú pro­duk­ti­vi­tu prá­ce v ich fir­me, a pre­to sú pre­dur­če­ní na ma­na­žér­ske po­zí­cie.

Dve tre­ti­ny HR od­bor­ní­kov ve­ria, že schop­nosť mul­ti­tas­kin­gu bu­de v ro­ku 2020 jed­na z vô­bec naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vlas­tnos­tí u za­mes­tnan­cov v ich fir­me. Tá­to schop­nosť sa však dá i zís­kať, 70 per­cent za­mes­tnan­cov z ge­ne­rá­cie X nap­rík­lad potvr­di­lo, že sa su­per­tas­ker­mi mu­se­li stať, aby do­ká­za­li skĺbiť pra­cov­ný a osob­ný ži­vot.

I tak je však 55 per­cent od­bor­ní­kov z ge­ne­rá­cie Y pres­ved­če­ných, že do­ká­žu pra­co­vať efek­tív­nej­šie ako ich ko­le­go­via z ge­ne­rá­cie X. Os­tat­ne i 81 per­cent HR pra­cov­ní­kov si mys­lí, že mla­dí ľu­dia z ge­ne­rá­cie Y sú schop­ní pl­niť svo­je pra­cov­né úlo­hy rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie ako star­ší za­mes­tnan­ci. Dô­vo­dom je to, že ve­dia lep­šie vy­uží­vať mo­der­né tech­no­ló­gie, naj­mä mo­bil­né te­le­fó­ny.

Obed po­koj­ne na tri ho­di­ny

Ho­ci je plat pre väč­ši­nu vý­znam­ný fak­tor, pre 20 per­cent zá­stup­cov ge­ne­rá­cií X i Y (a tre­ti­nu per­so­na­lis­tov) je ove­ľa dô­le­ži­tej­šia flexibi­li­ta pri plá­no­va­ní vlas­tné­ho har­mo­nog­ra­mu ale­bo mož­nosť pra­co­vať mi­mo pra­co­vis­ka. I pre­to sa zrej­me kla­sic­ký pra­cov­ný deň od 9:00 do 17:00 stá­va mi­nu­los­ťou a prá­cu si roz­de­ľu­je­me do väč­šie­ho poč­tu krat­ších úse­kov. Dnes pra­cu­je­me skôr od sied­mej do ôs­mej, od de­via­tej do dva­nás­tej a po­tom od dru­hej do pia­tej a eš­te od de­via­tej do de­sia­tej ve­čer. Až štvr­ti­na ma­na­žé­rov v Ne­mec­ku a vo Fran­cúz­sku ve­rí, že do ro­ku 2020 už ne­bu­de ich kaž­do­den­ná prí­tom­nosť v kan­ce­lá­rii pot­reb­ná. Na­priek to­mu si znač­ná časť od­bor­ní­kov mys­lí, že v ro­ku 2020 bu­dú stá­le fy­zic­ky exis­to­vať kan­ce­lá­rie tak, ako ich poz­ná­me dnes, ho­ci v men­šej mie­re.

Tak­mer po­lo­vi­ca res­pon­den­tov je pres­ved­če­ná, že by ma­li mať pries­tor sa­mi si ur­čiť, ke­dy chcú mať čas pre se­ba a ke­dy chcú pra­co­vať. Vý­sled­ky naz­na­ču­jú, že do­te­raj­ší trend rých­le­ho obe­da pos­tup­ne us­tu­pu­je. Dneš­ní za­mes­tnan­ci si chcú do­priať dlh­šiu, dvoj- až troj­ho­di­no­vú pau­zu po­čas dňa, kto­rú sú ochot­ní nah­ra­diť dl­hšou prá­cou ve­čer. Prib­liž­ne dve tre­ti­ny opý­ta­ných od­bor­ní­kov sa dom­nie­va­jú, že or­ga­ni­zá­cie, kto­ré pri­ja­li mo­del s pruž­ným pra­cov­ným ča­som, ma­jú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du v po­rov­na­ní s tý­mi, kto­ré vy­ža­du­jú prí­tom­nosť za­mes­tnan­cov kaž­dý deň v pev­ne sta­no­ve­né ho­di­ny.

Po­boč­ka na Mar­se? Pre­čo nie...

Tak­mer 60 per­cent per­so­na­lis­tov by bo­lo ochot­ných naj­ať uchá­dza­čov o pra­cov­nú po­zí­ciu len pros­tred­níc­tvom vi­deo­po­ho­vo­ru bez osob­né­ho stret­nu­tia. V prí­pa­de pri­jí­ma­nia uchá­dza­čov na ma­na­žér­sku po­zí­ciu by však ta­ká­to ino­va­tív­na bo­la len po­lo­vi­ca.

Kým jed­na tre­ti­na od­bor­ní­kov naz­na­ču­je, že pri hľa­da­ní prá­ce sa vždy za­me­ria lo­kál­ne, je­den z pia­tich uchá­dza­čov (naj­mä z Mexika, In­die a Fran­cúz­ska) sa neob­me­dzu­je len na mies­to svoj­ho byd­lis­ka a hľa­dá up­lat­ne­nie v rám­ci ce­lé­ho štá­tu ale­bo do­kon­ca v za­hra­ni­čí. A do­kon­ca asi 25 % by bo­lo ochot­ných pres­ťa­ho­vať sa aj na Mars ale­bo inú pla­né­tu, ke­by tam ich fir­ma ot­vá­ra­la po­boč­ku.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter