Sociálne siete ako účinný nástroj firemnej komunikácie

So­ciál­ne sie­te po­nú­ka­jú naj­rý­chlej­ší spô­sob pre­no­su in­for­má­cií, spo­lup­rá­ce, všet­kej pot­reb­nej ko­mu­ni­ká­cie, a to tak me­dzi pria­teľ­mi, ako aj vnút­ri pod­ni­ku, na inter­nú ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi za­mes­tnan­ca­mi, za­mes­tnan­ca­mi a ve­de­ním, ale aj pod­ni­kom za­stú­pe­ným kon­krét­ny­mi pra­cov­ník­mi a klien­tmi.

Mlad­šie ge­ne­rá­cie fun­gu­jú na so­ciál­nych sie­ťach úpl­ne sa­moz­rej­me, čias­toč­ne im nah­rá­dza­jú aj nor­mál­ne so­ciál­ne sty­ky. Pri všet­kých zme­nách fun­go­va­nia spo­loč­nos­ti cez Fa­ce­book, Twit­ter a ďal­šie sie­te je to nás­troj na ko­mu­ni­ká­ciu, kto­rý má ve­ľa vý­hod, a zdá sa, že ide o ideál­ne­ho po­moc­ní­ka.

Ig­no­ro­va­nie so­ciál­nych sie­tí ako nás­tro­ja či pros­tried­ku, kto­rý sa dá vy­užiť kom­plexne v rám­ci fun­go­va­nia fir­my či pod­ni­ku, je krát­koz­ra­ký prís­tup. V sú­čas­nej si­tuá­cii, keď sa za­mes­tná­va­te­lia stre­tá­va­jú s mno­hý­mi prob­lé­ma­mi, ako je doz­nie­va­jú­ca krí­za, ne­dos­ta­tok ľu­dí s pot­reb­nou kva­li­fi­ká­ciou a pod., by ma­li za­čať vy­uží­vať no­vé pros­tried­ky na to, aby zís­ka­li kva­lit­ných za­mes­tnan­cov, zní­ži­li nák­la­dy na chod fir­my a čo naj­viac tak ušet­ri­li. Naj­po­pu­lár­nej­šie so­ciál­ne sie­te sú Lin­ke­dIn, Twit­ter a Fa­ce­book. Exis­tu­je, sa­moz­rej­me, veľ­ké množ­stvo ďal­ších, ale pre pot­re­by fi­riem je naj­efek­tív­nej­šie vy­uží­vať naj­väč­šie - jed­nak je tu naj­viac in­for­má­cií a po dru­hé z rov­na­ké­ho dô­vo­du za­mie­ria na ne i po­ten­ciál­ni za­mes­tnan­ci, klien­ti atď. Zá­ro­veň je tu naj­väč­šia prav­de­po­dob­nosť, že sú­čas­ní za­mes­tnan­ci sa v tom­to pros­tre­dí už ve­dia po­hy­bo­vať, a te­da od­pa­da­jú nák­la­dy na roz­siah­le ško­le­nia.

Fa­ce­book má osob­nej­ší cha­rak­ter, ale nie je dob­ré ho úpl­ne vy­škr­tnúť zo zoz­na­mu ko­mu­ni­kač­ných pros­tried­kov. Twit­ter sto­jí na po­me­dzí osob­nej a pro­fe­sio­nál­nej sie­te, naj­viac vy­uží­va­nou ap­li­ká­ciou sú tzv. twee­ty, te­da krát­ke texto­vé sprá­vy, kto­ré mož­no pou­žiť na ro­zo­sie­la­nie no­vi­niek, ti­pov, rád či od­ka­zov. Za­me­ra­ním naj­viac pro­fe­sio­nál­na sieť je Lin­ke­dIn, kto­rý sa pria­mo za­me­ria­va na biz­nis. Na Lin­ke­dIn si mô­že­te vy­tvo­riť pres­ne cie­le­ný pro­fil so všet­ký­mi in­for­má­cia­mi, kto­ré váš po­ten­ciál­ny za­mes­tná­va­teľ, za­mes­tna­nec, ale aj klient pot­re­bu­je na rých­lu orien­tá­ciu a ove­re­nie va­šich re­fe­ren­cií. Vy­tvo­re­niu pro­fi­lu by ste ma­li ve­no­vať zvý­še­nú po­zor­nosť a za­po­jiť všet­ky mož­né ap­li­ká­cie a pros­tried­ky, tá­to pre­zen­tá­cia pô­so­bí po­dob­ne ako webo­vé strán­ky.

Pre kva­lit­ný pro­fil na Lin­ke­dIn, či už ide o fir­mu, ale­bo po­ten­ciál­ne­ho za­mes­tnan­ca, je dô­le­ži­té prip­ra­viť si kva­lit­nú fo­tog­ra­fiu, zro­zu­mi­teľ­ný opis svoj­ho od­bo­ru a skú­se­nos­tí, za­me­ra­nia va­šej fir­my, ďa­lej nes­mú chý­bať ove­ri­teľ­né re­fe­ren­cie, „za­ují­ma­vos­ti", nap­rík­lad cha­ri­ta­tív­na čin­nosť. Zvoľ­te i dob­re doh­ľa­da­teľ­nú ad­re­su URL s úpl­ným náz­vom spo­loč­nos­ti ale­bo s úpl­ným me­nom. Vy­uží­vaj­te aj ďal­šie nás­tro­je Lin­ke­dIn, po­mo­cou kto­rých mô­že­te náj­sť hod­no­te­nia, in­for­má­cie o fi­rem­nej kul­tú­re a ďal­šie uži­toč­né in­for­má­cie. K dis­po­zí­cii sú vám aj pla­te­né umies­tne­nia, kto­ré sú vhod­né pre pe­ri­fér­ne od­bo­ry. Dru­hé rie­še­nie, ak nie ste v od­bo­ro­vom mainstrea­me, je pri­po­jiť sa do tzv. Groups, te­da sku­pín spo­loč­nos­tí ale­bo osôb s rov­na­kým ale­bo po­dob­ným za­me­ra­ním.

Vy­uži­tie so­ciál­nych sie­tí v ob­las­ti mar­ke­tin­gu a hľa­da­nia no­vých ta­len­tov toh­to za­me­ra­nia je viac než vhod­né. Pred­pok­la­dá sa, že sku­pi­na osôb za­ují­ma­jú­cich sa o mar­ke­tin­go­vé po­zí­cie sa bu­de na sie­ťach ve­dieť po­hy­bo­vať a mno­hí to aj vy­uži­jú. Per­so­nal­ista tým vy­lú­či zá­ujem­cov, kto­rí nie sú k so­ciál­nym sie­ťam ta­kí ús­tre­to­ví ale­bo ich pri­naj­men­šom ne­za­ra­di­li do svoj­ho pos­tu­pu pri hľa­da­ní no­vé­ho za­mes­tna­nia. Ten­to fakt je po­mer­ne dô­le­ži­tý z hľa­dis­ka ďal­šej prá­ce. V mar­ke­tin­gu náj­du sie­te ši­ro­ké up­lat­ne­nie v ko­mu­ni­ká­cii s klien­tmi i ko­le­ga­mi.

Aký vplyv bu­dú mať so­ciál­ne sie­te na vý­voj pra­co­vísk?

Čo sa od ge­ne­rá­cie nas­tu­pu­jú­cej do za­mes­tna­nia oča­ká­va? Ge­ne­rá­cia Y si naj­viac ce­ní dl­ho­do­bé vzde­lá­va­nie s nás­led­ným zís­ka­va­ním skú­se­nos­tí z rôz­nych ob­las­tí, v kto­rých ich fir­ma pô­so­bí. Rov­na­ko kla­dú dô­raz na zmys­lupl­nosť vy­ko­ná­va­nej prá­ce a na mož­nosť po­ra­diť sa so skú­se­nej­ší­mi ko­le­ga­mi. Usi­lu­jú sa o vy­vá­že­nosť pra­cov­né­ho a súk­rom­né­ho ži­vo­ta, o pra­cov­né pros­tre­die s mo­der­ným tech­nic­kým vy­ba­ve­ním a o pros­tre­die umož­ňu­jú­ce ot­vo­re­nú ko­mu­ni­ká­ciu. Za­mes­tná­va­te­lia na po­žia­dav­ky rea­gu­jú rôz­ny­mi for­ma­mi al­ter­na­tív­nych úväz­kov, vy­uži­tím ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií a pod. A prá­ve do to­ho spa­dá aj efek­tív­ne vy­uži­tie so­ciál­nych sie­tí.

V ko­neč­nom dôs­led­ku by pra­co­vis­ká vô­bec ne­mu­se­li exis­to­vať, no k ta­ké­mu extré­mu prav­de­po­dob­ne v naj­bliž­ších ro­koch ne­dôj­de. Zjav­né ten­den­cie k po­su­nu tým­to sme­rom však vi­dieť už dnes. Vďa­ka ko­mu­ni­kač­ným tech­no­ló­giám, kto­ré umož­ňu­jú ko­nať vi­deo­kon­fe­ren­cie, aj keď sú účas­tní­ci na iných kon­ti­nen­toch, rôz­nym fi­rem­ným intra­ne­tom a mož­nos­tiam ho­me of­fi­ce sa zme­ní po­do­ba pra­co­vis­ka nie­len lo­kál­ne, ale aj ča­so­vo. Bu­dú pot­reb­né ča­so­vé ob­do­bia, keď bu­dú jed­not­liv­ci za­stih­nu­teľ­ní či bu­dú môcť ko­mu­ni­ko­vať s os­tat­ný­mi, ďa­lej bu­dú fun­go­vať ter­mí­ny od­ov­zda­nia spra­co­va­ných úloh, ale bu­de len na za­mes­tnan­co­vi, ako si rozvr­hne zvy­šok ča­su. Ke­dy sa bu­de ve­no­vať ro­di­ne, ko­níč­kom a ke­dy svo­jej prá­ci.

Je zrej­mé, že so­ciál­ne sie­te sú veľ­kým po­moc­ní­kom, ale mô­žu nám aj uš­ko­diť?

S roz­ma­chom nas­tu­pu­jú aj prob­lé­my spo­je­né so sie­ťa­mi, naj­mä pri pre­lí­na­ní osob­nej a pra­cov­nej sfé­ry ži­vo­ta. Eš­te nik­dy ne­do­chá­dza­lo k ta­kej stra­te súk­ro­mia ako pri vy­uží­va­ní so­ciál­nych sie­tí. Aj keď svoj pro­fil strá­ži­me a ne­dá­va­me naň in­for­má­cie a fo­tog­ra­fie, kto­ré by nás moh­li poš­ko­diť, nas­ta­vu­je­me si filtre súk­ro­mia a pod., mô­že na­šu fo­tog­ra­fiu vlo­žiť niek­to iný, ne­raz na za­cho­va­nie dob­rých vzťa­hov v pra­cov­nom ko­lek­tí­ve pri­dá­va­me svo­jich ko­le­gov, ale aj ve­de­nia me­dzi pria­te­ľov, kto­rí sa po­tom k na­šim in­for­má­ciám ľah­ko dos­ta­nú. Pa­ra­doxne te­da vzni­ká si­tuácia, v kto­rej náš súk­rom­ný pro­fil up­ra­vu­je­me pre ve­rej­nosť a po­ten­ciál­nych za­mes­tná­va­te­ľov.

Pres­né rie­še­nie, ako pra­co­vať so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi, neexis­tu­je. Za­čí­na na­ras­tať sku­pi­na ľu­dí, kto­rí si svo­je pro­fi­ly ru­šia a za­čí­na­jú sa vra­cať k ži­vo­tu bez so­ciál­nych sie­tí, čo im na dru­hej stra­ne sťa­žu­je tak osob­nú, ako aj pra­cov­nú ko­mu­ni­ká­ciu. Niek­to si vy­tvá­ra dva pro­fi­ly pod­ľa za­me­ra­nia a niek­to si len strá­ži in­for­má­cie. Ro­zum­ný za­mes­tná­va­teľ sa ne­bu­de ria­diť len pod­ľa pro­fi­lu na Fa­ce­boo­ku, ale na dru­hej stra­ne si mô­žu pro­fi­ly jed­not­li­vých za­mes­tnan­cov vy­hľa­dať aj klien­ti. Ako sa bu­de si­tuácia a sprá­va­nie pou­ží­va­te­ľov so­ciál­nych sie­tí vy­ví­jať, uká­že čas, je tu stá­le veľ­ký pries­tor na to, aby sa viac pra­co­va­lo s rôz­ny­mi filtra­mi a vy­uží­va­li väč­šie prá­vo­mo­ci nad ria­de­ním svoj­ho pro­fi­lu. Ale­bo Fa­ce­book ča­som stra­tí na svo­jej po­pu­la­ri­te, ako sa to už sta­lo nap­rík­lad sie­ti MyS­pa­ce.

Pro­fi­ly na so­ciál­nych sie­ťach ne­mô­žu úpl­ne nah­ra­diť osob­ný styk, ale mô­žu znač­ne uľah­čiť prá­cu. So­ciál­ne sie­te nie sú sa­mos­pa­si­teľ­né, ne­raz sú aj za­vá­dza­jú­ce a spô­so­bu­jú prob­lé­my, kto­ré by v osob­nom sty­ku nev­znik­li, na dru­hej stra­ne uľah­ču­jú a zrý­chľu­jú ko­mu­ni­ká­ciu, a te­da aj spo­lup­rá­cu me­dzi jed­not­li­vý­mi za­mes­tnan­ca­mi, od­de­le­nia­mi i ko­mu­ni­ká­ciu s ve­de­ním.

Halbrstat.jpg Jiří Halbr­štát
Mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér
Man­power Slo­ven­ská re­pub­li­ka

Zdroj: IW


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter