Smartfón YotaPhone 2 s dvoma displejmi sa už blíži do predaja

Rus­ká spo­loč­nosť Yo­ta v de­cem­bri uve­die na trh no­vý smar­tfón s dvo­ma dis­plej­mi. Rov­na­ko ako vla­ňaj­ší mo­del aj no­vin­ka YotaP­ho­ne 2 bu­de mať na jed­nej stra­ne fa­reb­ný dis­plej, kto­rý na dru­hej stra­ne dopl­ní ener­ge­tic­ky ús­por­ný dis­plej e-Ink.

Pod­rob­né špe­ci­fi­ká­cie no­vé­ho mo­de­lu eš­te nie sú k dis­po­zí­cii, no pod­ľa ob­ráz­ka, kto­rý Yo­ta zve­rej­ni­la pred uve­de­ním na trh, to vy­ze­rá tak, že YotaP­ho­ne 2 bu­de rov­na­ký ako pro­to­typ, kto­rý spo­loč­nosť pred­sta­vi­la za­čiat­kom toh­to ro­ka na vý­sta­ve MWC.

ITN_Smartfon Yota.jpg

Pro­to­typ mal na jed­nej stra­ne 5-pal­co­vý HD dis­plej ty­pu AMO­LED a na dru­hej 4,7-pal­co­vý dis­plej s elek­tro­nic­kým at­ra­men­tom, kto­rý mal roz­lí­še­nie 960 × 540 pixelov. Oba dis­ple­je bo­li do­ty­ko­vé, za­tiaľ čo v pr­vej ge­ne­rá­cii YotaP­ho­nu bol do­ty­ko­vým pa­ne­lom vy­ba­ve­ný len fa­reb­ný dis­plej.

Pro­to­typ mal pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 800, 2 GB RAM, Wi-Fi 802.11ac a Blue­tooth 4.0. Je mož­né, že vo fi­nál­nej ver­zii bu­dú niek­to­ré z tých­to pa­ra­met­rov zme­ne­né.

Video:


Dis­ple­je e-Ink ma­jú ove­ľa niž­šiu spot­re­bu ener­gie ako fa­reb­né dis­ple­je, tak­že YotaP­ho­ne 2 by mal po­núk­nuť dlh­šiu vý­drž ba­té­rie, ak sa nap­rík­lad na čí­ta­nie e-kníh pou­ži­je ten­to dis­plej a fa­reb­ný sa vy­pne. V prí­pa­de pr­vej ge­ne­rá­cie YotaP­ho­nu sa dal ús­por­ný dis­plej pou­žiť len na čí­ta­nie e-mai­lov, zob­ra­ze­nie no­ti­fi­ká­cií či sta­tic­ké­ho ob­ráz­ka na oz­do­be­nie za­dnej stra­ny te­le­fó­nu. Vzhľa­dom na to, že YotaP­ho­ne 2 bu­de mať oba dis­ple­je do­ty­ko­vé, prav­de­po­dob­ne bu­de mož­né aj na mo­no­chro­ma­tic­kom dis­ple­ji vy­ko­ná­vať viac čin­nos­tí a šet­riť pri tom ener­giu.

Ce­na no­vé­ho YotaP­ho­nu ne­bo­la eš­te zve­rej­ne­ná, pr­vá ver­zia stá­la prib­liž­ne 500 eur. Na pred­via­noč­ný trh sa YotaP­ho­ne 2 dos­ta­ne v Rus­ku, Euró­pe a na Blíz­kom vý­cho­de. Ke­dy a či vô­bec sa dos­ta­ne aj do USA, za­tiaľ nie je zná­me.

Zdroj: li­li­pu­ting.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter