V New Yorku budú z telefónnych búdok bezplatné Wi-Fi hotspoty, najrýchlejšie na svete

Ame­ric­ká or­ga­ni­zá­cia s náz­vom Lin­kNYC pred­sta­vi­la svo­je plá­ny, pod­ľa kto­rých ma­jú byť všet­ky te­le­fón­ne búd­ky v New York Ci­ty v nas­le­du­jú­cich nie­koľ­kých ro­koch pre­me­ne­né na Wi-Fi hot­spo­ty. Má ich byť de­sať­ti­síc.

Búd­ky bu­dú nah­ra­de­né špe­ciál­nou konštruk­ciou, kto­rá je vy­ššia a už­šia než bež­ná te­le­fón­na búd­ka, ale mož­no na ňu bez prob­lé­mov umies­tňo­vať rek­la­my. Ok­rem to­ho, že sa pou­ží­va­te­lia údaj­ne doč­ka­jú inter­ne­to­vej rých­los­ti až 1 Gb/s, si tu bu­dú môcť aj do­bí­jať svo­je mo­bil­né za­ria­de­nia.

New York sa sna­ží vy­rie­šiť, čo s te­le­fón­ny­mi búd­ka­mi, už nie­koľ­ko ro­kov. V ro­ku 2012 mes­to spus­ti­lo pi­lot­ný pro­jekt, v rám­ci kto­ré­ho bo­lo de­sať bú­dok zme­ne­ných na Wi-Fi hot­spo­ty, a v ro­ku 2013 od­bor pre in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie vy­hlá­sil ve­rej­nú sú­ťaž, do kto­rej sa moh­li prih­lá­siť súk­rom­né fir­my s návr­hmi, ako zme­niť vy­uži­tie bú­dok, kto­ré už v dneš­nej do­be nie sú príl­iš pot­reb­né.

Nás­led­ne vznik­la or­ga­ni­zá­cia s náz­vom Lin­kNYC, do kto­rej sú za­po­je­né tak mes­tské or­ga­ni­zá­cie ty­pu úra­du sta­ros­tu pre tech­no­ló­gie a ino­vá­cie, ako aj súk­rom­né spo­loč­nos­ti ako Qual­comm, An­ten­na, Co­mark a Tran­sit Wire­less (spo­loč­nosť, kto­rá sprís­tup­ni­la Wi-Fi v 47 sta­ni­ciach newyor­ské­ho met­ra). Ok­rem Wi-Fi hot­spo­tov bu­dú no­vé konštruk­cie Lin­kNYC opat­re­né do­ty­ko­vý­mi dis­plej­mi, po­mo­cou kto­rých si oko­loi­dú­ci bu­dú môcť vy­hľa­dať in­for­má­cie o mes­te a do­kon­ca bez­plat­ne te­le­fo­no­vať v rám­ci Spo­je­ných štá­tov.

Lin­kNYC ne­pos­ky­tol kon­krét­ne rých­los­ti inter­ne­tu a nez­mie­ňu­je sa ani o tom, s akým pos­ky­to­va­te­ľom sa do­ho­dol. Tla­čo­vé vy­hlá­se­nie iba tvr­dí, že pôj­de o „naj­rý­chlej­ší a naj­väč­ší bez­plat­ný sys­tém pri­po­je­nia Wi-Fi na sve­te, kto­rý bu­de viac než dvad­sať­krát rých­lej­ší než bež­né do­má­ce inter­ne­to­vé pri­po­je­nie v New York Ci­ty".

Pod­ľa Lin­kNYC na­vy­še pre­ro­be­nia bú­dok do no­vej po­do­by „ne­bu­de stáť da­ňo­vých pop­lat­ní­kov ani do­lár", keď­že pro­jekt bu­de úpl­ne pla­te­ný z príj­mov za rek­la­mu, kto­ré ma­jú v naj­bliž­ších dva­nás­tich ro­koch prek­ro­čil päť­sto mi­lió­nov do­lá­rov.

No­vé „búd­ky" s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním sa v mes­te za­čnú ob­ja­vo­vať od bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter