Kombináciou LinkedIn a spolupráce na zdieľaných dokumentoch chce Facebook ovládnuť kancelárie

V mno­hých fir­mách je pou­ží­va­nie Fa­ce­boo­ku v pra­cov­nom ča­se za­ká­za­né, pre­to­že kon­tro­lo­va­nie osob­ných správ a sle­do­va­nie inter­ne­to­vých kle­biet zni­žu­je pro­duk­ti­vi­tu za­mes­tnan­cov. Čos­ko­ro sa to však mô­že zme­niť. Fa­ce­book by sa mal stať neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou ži­vo­ta v kan­ce­lá­rii.

Spo­loč­nosť to­tiž pra­cu­je na roz­ší­re­ní svo­jej pô­sob­nos­ti aj do ob­las­ti pro­fe­sio­nál­ne­ho sve­ta. In­for­má­ciu o tom pri nie­sol Fi­nan­cial Ti­mes s od­vo­la­ním sa na ano­nym­né zdro­je.

No­vý pro­dukt spo­loč­nos­ti za­me­ra­ný na fir­my bu­de mať po­dob­nú fun­kcio­na­li­tu ako sú­čas­ná strán­ka (dis­kus­né prís­pev­ky, sku­pi­ny, sprá­vy), ale bu­de ob­sa­ho­vať aj nás­tro­je na spo­lup­rá­cu na zdie­ľa­ných do­ku­men­toch. Fa­ce­book at Work bu­de úpl­ne od­de­le­ný od osob­ných úč­tov, pro­fe­sio­nál­na strán­ka ne­bu­de ob­sa­ho­vať in­for­má­cie zo so­ciál­ne­ho pro­fi­lu pou­ží­va­te­ľa. A pla­tiť to bu­de aj nao­pak.

Fa­ce­book at Work je v sú­čas­nos­ti vo fá­ze pi­lot­né­ho pro­jek­tu a tes­tu­je ho nie­koľ­ko vy­bra­ných spo­loč­nos­tí. Za­tiaľ nie je na ňom ani rek­la­ma.

Za­mes­tnan­ci Fa­ce­boo­ku pou­ží­va­jú Fa­ce­book at Work inter­ne pri svo­jej prá­ci. Vy­tvo­re­ním sa­mos­tat­nej sie­te pre fir­my a pod­ni­ka­te­ľov bu­de spo­loč­nosť kon­ku­ro­vať Goog­lu, Mic­ro­sof­tu a IBM, kto­ré v sú­čas­nos­ti po­nú­ka­jú pod­ni­ko­vé nás­tro­je na spo­lup­rá­cu.

No­vin­ka Fa­ce­boo­ku by moh­la ub­rať aj z tr­ho­vé­ho po­die­lu so­ciál­nej sie­te pre pro­fe­sio­ná­lov Lin­ke­dIn, kto­rá má v sú­čas­nos­ti 90 mi­lió­nov me­sač­ne ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov. Naj­skôr však mu­sí Fa­ce­book zís­kať dô­ve­ru pod­ni­kov a or­ga­ni­zá­cií a pres­ved­čiť ich o tom, že je schop­ný umož­niť im viesť dô­ver­né roz­ho­vo­ry a zdie­ľať dô­le­ži­té fi­rem­né in­for­má­cie bez to­ho, aby sa dos­ta­li do rúk kon­ku­ren­cie.

Zá­stup­ca Fa­ce­boo­ku od­mie­tol zá­le­ži­tosť ko­men­to­vať.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter