PR: Zamestnaj sa v IT v Bratislave a pracuj v Nemecku

Pat­ríš k itéč­ka­rom, kto­rí pop­ri ne­mec­kom ja­zy­ku ov­lá­da­jú Ja­vu, prí­pad­ne ve­dia po­žia­dav­ky klien­ta pre­pí­sať do tech­nic­kej špe­ci­fi­ká­cie, pod­ľa kto­rej prog­ra­má­tor uro­bí Ja­va ap­li­ká­ciu? Ale­bo máš skú­se­nos­ti so sof­tvé­rom SAP a pra­cu­ješ, ale­bo by si chcel pra­co­vať ako SAP kon­zul­tant?

Ak spĺňaš tie­to kri­té­riá, mož­no si sa už poh­rá­val s my­šlien­kou vy­skú­šať, ako sa ži­je a pra­cu­je v za­hra­ni­čí. Na­po­kon, o ľu­dí s po­dob­ným pro­fi­lom je zá­ujem naj­mä v ne­mec­ky ho­vo­ria­cich kra­ji­nách. Keď­že Ne­mec­ko aj Ra­kús­ko svoj pra­cov­ný trh už dáv­nej­šie ot­vo­ri­li, nes­to­jí už itéč­ka­rom, kto­rí ok­rem an­glič­ti­ny dob­re ov­lá­da­jú aj nem­či­nu, zdan­li­vo vo vy­ces­to­va­ní nič v ces­te.

De­tail­nej­ší poh­ľad

Kto však nad tou­to al­ter­na­tí­vou uva­žo­val a zis­ťo­val si pod­rob­nos­ti, mo­hol na­ra­ziť na via­ce­ro otáz­ni­kov. Nap­rík­lad aké re­gis­trá­cie a po­vo­le­nia sú v sú­vis­los­ti s dl­ho­do­bým po­by­tom v za­hra­ni­čí pot­reb­né, či je v da­nej kra­ji­ne nut­ná nos­tri­fi­ká­cia kva­li­fi­ká­cie, ale­bo sta­čí mať úrad­né prek­la­dy o vzde­la­ní, ale­bo či je nut­né dok­la­do­vať vý­pi­sy z re­gis­tra tres­tov.

K to­mu tre­ba pri­po­čí­tať hľa­da­nie uby­to­va­nia aj sa­mot­né­ho za­mes­tna­nia a s tým sú­vi­sia­ce nák­la­dy na bý­va­nie, ces­to­va­nie a stra­vu. Len pre­ná­jom by­tu vy­jde na stov­ky eur me­sač­ne, ne­ho­vo­riac o nie­koľ­ko­me­sač­nej kau­cii, kto­rú tre­ba zvy­čaj­ne za­pla­tiť vop­red. Náj­de­ním prá­ce sa sa­moz­rej­me sta­ros­ti a ri­zi­ká ne­kon­čia. Má­lok­to nap­rík­lad vie, že ak pra­cu­je v inej kra­ji­ne Európ­skej únie krat­šie ako rok, člen­ský štát mu nie je po­vin­ný za to­to ob­do­bie priz­nať dô­cho­dok.

Ces­ta is­to­ty

Spo­loč­nosť Ac­cen­tu­re, kto­rá na Slo­ven­sku už viac ako 10 ro­kov pre­vádz­ku­je špič­ko­vé me­dzi­ná­rod­né de­li­ve­ry cen­trum pre pos­ky­to­va­nie IT slu­žieb, po­nú­ka ne­mec­ky ho­vo­ria­cim íteč­ka­rom za­me­ra­ným na Ja­vu a SAP aj inú al­ter­na­tí­vu. Kto spl­ní kri­té­riá pre pri­ja­tie a pod­pí­še pra­cov­nú zmlu­vu v Bra­tis­la­ve, má ga­ran­to­va­né, že v prí­pa­de zá­uj­mu po úvod­ných ško­le­niach okam­ži­te od­chá­dza na pro­jekt do Ne­mec­ka.

14222_AccSr Infografika - Technogicke centrum Accenture 06.jpg

In­fog­ra­fi­ka: Čo ste o IT cen­tre spo­loč­nos­ti Ac­cen­tu­re Bra­tis­la­va mož­no ne­ve­de­li (pre zväč­še­nie klik­ni na ob­rá­zok)

Aké vý­ho­dy ten­to mo­del pri­ná­ša?

  1. Po­ho­dlie a bez­pe­čie. Prá­cu máš ga­ran­to­va­nú, tak­že sa ne­mu­síš sta­rať o to či a za ako dl­ho si ju náj­deš. Na­vy­še, ide o prá­cu na sku­toč­ne veľ­kých pro­jek­toch pre špič­ko­vých klien­tov (nap­rík­lad z ve­rej­nej sprá­vy, z ener­ge­ti­ky či z vý­rob­né­ho prie­mys­lu).
  2. Vy­rie­ši­me za te­ba všet­ku by­rok­ra­ciu. Pos­ta­rá­me sa o zmlu­vy, pois­te­nia, re­gis­trá­cie a iné for­ma­li­ty, kto­ré s po­by­tom a prá­cou v za­hra­ni­čí sú­vi­sia.
  3. Pok­ry­je­me všet­ky nák­la­dy sú­vi­sia­ce s uby­to­va­ním a ces­to­va­ním. V zá­vis­los­ti od vzdia­le­nos­ti máš raz za týž­deň ale­bo raz dva týž­dne ná­rok na le­ten­ku do­mov. Ak chceš, mô­žeš ju ve­no­vať zná­me­mu a poz­vať si ho na náv­šte­vu. Ale­bo si chceš rad­šej uro­biť vý­let? Žiad­ny prob­lém. Vy­ber si v rov­na­kej ce­ne le­ten­ku do ľu­bo­voľ­nej des­ti­ná­cie a urob si predĺže­ný ví­kend nap­rík­lad na Ma­lor­ke.
  4. Dos­ta­neš di­éty nad rá­mec zá­ko­nom sta­no­ve­né­ho li­mi­tu a nik­dy ne­bu­deš sám. Na za­hra­nič­nom pro­jek­te pô­so­bia ok­rem mies­tnych ko­le­gov aj ďal­ší Slo­vá­ci z Ac­cen­tu­re.
  5. V zá­vis­los­ti od ty­pu pro­jek­tu a klien­ta bu­deš mať mož­nosť flexibil­ne si up­ra­vo­vať pra­cov­ný čas. Nap­rík­lad od­pra­co­vať viac ho­dín v prie­be­hu týž­dňa, v pia­tok na obed od­le­tieť na ví­kend do­mov a v pon­de­lok rá­no sa le­tec­ky vrá­tiť do prá­ce.
  6. Flexibi­li­ta sa ne­tý­ka iba od­pra­co­va­ných ho­dín, ale aj pra­cov­né­ho za­ra­de­nia. Ak sa roz­hod­neš zo za­hra­ni­čia vrá­tiť do­mov, máš mož­nosť ply­nu­lo prejsť do Bra­tis­la­vy a pra­co­vať so za­hra­nič­ný­mi klien­tmi na di­aľ­ku zo Slo­ven­ska.

„Ľudia, kto­rých hľa­dá­me pre pro­jek­ty do ne­mec­ky ho­vo­ria­cich kra­jín, zís­ka­va­jú k pla­tu ok­rem tých­to be­ne­fi­tov bo­nu­sy za ov­lá­da­nie nem­či­ny a za špe­ciál­ne zna­los­ti, čo eš­te viac za­trak­tív­ňu­je cel­ko­vý od­me­ňo­va­cí ba­lík," ho­vo­rí Ma­roš Čuch­ta, šéf tech­no­lo­gic­ké­ho cen­tra Ac­cen­tu­re v Bra­tis­la­ve. „Ob­raz­ne sa dá po­ve­dať, že na­šim ľu­ďom na pro­jek­toch v za­hra­ni­čí pos­ky­tu­je­me all-in­clu­si­ve servis, tak­že sa ne­mu­sia us­krom­ňo­vať, ako to čas­to Slo­vá­ci pri pra­cov­ných po­by­toch v za­hra­ni­čí ro­bia," do­dá­va.

Pre ľu­dí, kto­rí spĺňa­jú kva­li­fi­kač­né pred­pok­la­dy, no na pro­jekt do Ne­mec­ka z aké­koľ­vek dô­vo­du vy­ces­to­vať nech­cú, má Ac­cen­tu­re zvy­čaj­ne prip­ra­ve­né aj iné mož­nos­ti. „Ak­tuál­ne nap­rík­lad hľa­dá­me od­bor­ní­kov pre veľ­ký pro­jekt webo­vé­ho por­tá­lu v Ra­kús­ku. Mô­že to byť za­ují­ma­vé pre ľu­dí, kto­rí si chcú vy­skú­šať prá­cu na za­ují­ma­vom pro­jek­te v za­hra­ni­čí, no ma­jú v Bra­tis­la­ve a oko­lí ro­di­nu," ho­vo­rí Ma­roš Čuch­ta.

Spĺňam kri­té­riá?

Pod­mien­kou pre pri­ja­tie na ak­tuál­ne ob­sa­dzo­va­né po­zí­cie v Ac­cen­tu­re sú ok­rem ov­lá­da­nia an­glič­ti­ny aj pok­ro­či­lá zna­losť nem­či­ny a as­poň jed­no­roč­né skú­se­nos­ti s Ja­vou ale­bo so sys­té­mom SAP. „Mô­že ísť pri­tom aj o ne­dáv­nych ab­sol­ven­tov uni­ver­zít, kto­rí pop­ri ško­le v tej­to ob­las­ti zís­ka­li re­le­van­tnú prax," poz­na­me­ná­va.

Kto neov­lá­da nem­či­nu na pok­ro­či­lej úrov­ni, ne­mu­sí ve­šať hla­vu. Ac­cen­tu­re za­bez­pe­ču­je nie­len ce­lo­me­sač­nú sé­riu ško­le­ní pre no­vá­či­kov, ale všet­kým za­mes­tnan­com pos­ky­tu­je aj pra­vi­del­né tré­nin­gy, cer­ti­fi­ká­cie a vzde­lá­va­nie. Ak máš pot­reb­né IT zruč­nos­ti, ale za­os­tá­vaš v nem­či­ne, mô­žeš sa ča­som na fi­rem­ných ja­zy­ko­vých kur­zoch zlep­šiť a na za­hra­nič­né pro­jek­ty vy­ces­to­vať nes­kôr.

Máš zá­ujem? Poš­li nám svoj ži­vo­to­pis eš­te dnes.

Viac in­for­má­cií o ďal­ších mož­nos­tiach ka­rié­ry v Ac­cen­tu­re na ac­cen­tu­re.sk

Zdroj: AccentureOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter