„Nijaké blokovanie, spomaľovanie alebo platené zvýhodňovanie“: Obama obhajuje sieťovú neutralitu

Slo­bod­ný prís­tup k inter­ne­tu by sa mal po­va­žo­vať za zá­klad­né ľud­ské prá­vo a všet­ci Ame­ri­ča­nia by ma­li mať tú­to mož­nosť, vy­hlá­sil pre­zi­dent Oba­ma. Ďalej uvie­dol, že pod­po­ru­je sie­ťo­vú neut­ra­li­tu, čo zna­me­ná, že kaž­dý dá­to­vý pre­nos má rov­na­kú prio­ri­tu. Ne­mal by exis­to­vať sys­tém pla­te­ných prio­rít, pri kto­rom sa dá­to­vý tok služ­by spo­ma­lí, ak nie je za­pla­te­ný pop­la­tok.

Ofi­ciál­ne plá­ny skon­co­vať so sie­ťo­vou neut­ra­li­tou a vy­tvo­riť pre dá­to­vú pre­vádz­ku fi­riem rých­le a po­ma­lé pru­hy vy­vo­lať ši­ro­kú dis­ku­siu v Spo­je­ných štá­toch.

Prin­cíp sie­ťo­vej neut­ra­li­ty spo­čí­va v my­šlien­ke, že pos­ky­to­va­te­ľom inter­ne­to­vých slu­žieb by ne­ma­lo byť do­vo­le­né ma­ni­pu­lo­vať s dá­ta­mi ich zá­kaz­ní­kov. Ame­ric­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad Fe­de­ral Com­mu­ni­ca­tions Com­mis­sion (FCC) neu­va­žu­je o zme­ne pra­vi­diel pre dá­to­vú pre­vádz­ku v nad­väz­nos­ti na roz­hod­nu­tie sú­du z ja­nuá­ra, kto­rý do­vo­lil pos­ky­to­va­te­ľo­vi inter­ne­tu Ve­ri­zon spop­lat­niť dá­to­vú pre­vádz­ku slu­žieb ná­roč­ných na šír­ku pás­ma, ako je napr. Net­flix.

ISP tvr­dia, že pot­re­bu­jú mať mož­nosť úč­to­vať pop­lat­ky za ta­ké­to pre­no­sy dát, pre­to­že inak ne­bu­dú môcť in­ves­to­vať do ak­tua­li­zo­va­nia sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry v USA.

Do dis­ku­sie za­sia­hol aj pre­zi­dent Oba­ma, kto­rý vo zve­rej­ne­nom vy­hlá­se­ní žia­da FCC, aby za­vie­dol 4 no­vé pra­vid­lá inter­ne­tu:

  1. Ni­ja­ké blo­ko­va­nie - ak spot­re­bi­teľ po­ža­du­je prís­tup na webo­vé strán­ky ale­bo služ­by a ob­sah je le­gál­ny, ISP by ne­ma­lo byť do­vo­le­né za­blo­ko­vať ich.
  2. Ni­ja­ké ume­lé spo­ma­ľo­va­nie - ISP by ne­ma­lo byť do­vo­le­né spo­ma­ľo­vať ne­ja­kú dá­to­vú pre­vádz­ku a zrý­chľo­vať inú.
  3. Zvý­še­ná tran­spa­ren­tnosť - spo­je­nie zá­kaz­ní­ka s ISP, tzv. pos­led­ná mí­ľa, nie je je­di­né mies­to, kto­ré­mu tre­ba ve­no­vať sta­ros­tli­vosť. Tran­spa­ren­tnosť a pra­vid­lá sie­ťo­vej neut­ra­li­ty tre­ba up­lat­ňo­vať aj na spo­je­nie ISP so zvyš­kom inter­ne­tu.
  4. Ni­ja­ké pla­te­né zvý­hod­ňo­va­nie - nie je prí­pus­tné, aby služ­ba „uviaz­la v po­ma­lom pru­hu", ak jej pre­vádz­ko­va­teľ ne­zap­la­tí pop­la­tok. Ni­ja­ká služ­ba ne­mô­že byť za pop­la­tok zvý­hod­ne­ná op­ro­ti inej.

Zá­sah pre­zi­den­ta do dis­ku­sie však vy­vo­lal kri­ti­ku zo stra­ny pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vých slu­žieb a niek­to­rých re­pub­li­kán­skych po­li­ti­kov.

Pred­se­da FCC Tom Whee­ler ozna­čil vy­hlá­se­nie pre­zi­den­ta Oba­mu za „dô­le­ži­tý a ví­ta­ný" prís­pe­vok do de­ba­ty o sie­ťo­vej neut­ra­li­te a zo­pa­ko­val, že re­gu­lač­ný úrad od­mie­ta „rých­le pru­hy" na inter­ne­te.

O deň nes­kôr však Whee­ler vy­hlá­sil, že pre­zi­den­tov plán tre­ba up­ra­viť a od­stup­ňo­vať. Tre­ba vraj pos­tu­po­vať no­vým sme­rom, kto­rý by us­po­ko­jil veľ­kých pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu, ako je Com­cast, AT&T a Ve­ri­zon.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter