Google si od NASA prenajal letisko za miliardu dolárov

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Goog­le si od NA­SA pre­na­ja­la za viac ako mi­liar­du do­lá­rov le­tis­ko, na kto­rom chce vy­ko­ná­vať vý­skum ves­mír­nych tech­no­ló­gií a ro­bo­ti­ky.

Le­tis­ko Mof­fett Fe­de­ral, kto­ré si od NA­SA pre­na­ja­la dcér­ska spo­loč­nosť Goog­lu s náz­vom Pla­ne­ta­ry Ven­tu­res, do­te­raz bo­lo pra­vi­del­ne vy­uží­va­né na pris­tá­va­nie súk­rom­ných lie­ta­diel vy­so­kých pred­sta­vi­te­ľov Goog­lu.

Ame­ric­ká spo­loč­nosť bo­hu­žiaľ kon­krét­ne nes­pres­ni­la, ako chce kom­plex vy­uží­vať, av­šak pod­ľa vy­hlá­se­nia NA­SA tu bu­de pre­bie­hať "vý­skum, vý­voj, mon­táž a tes­to­va­nie tech­no­ló­gií v ob­las­tiach le­tec­tve, ro­bo­ti­ky a ves­mí­ru." Goog­le si le­tis­ko pre­na­jal na šes­ťde­siat ro­kov za 1,16 mi­liar­dy do­lá­rov.

Sú­čas­ťou do­ho­dy je zá­vä­zok Goog­lu opäť spre­vádz­ko­vať Han­gar One z ro­ku 1933, kto­rý je jed­nou z naj­väč­ších voľ­ne sto­ja­cich konštruk­cií na sve­te. Pla­ne­ta­ry Ven­tues bu­dú do ob­no­vy Han­gar One a ďal­ších dvoch han­gá­rov na le­tis­ku in­ves­to­vať vy­še dves­to mi­lió­nov do­lá­rov.

Ce­lý kom­plex sa na­chá­dza iba 6,5 ki­lo­met­ra od cen­trá­ly Goog­lu v Moun­tain View.
Spo­lu­zak­la­da­te­lia Goog­lu Larry Pa­ge a Sergey Brin sú svo­ji­mi zá­uj­ma­mi o le­tec­tvo a ves­mír zná­mi a Goog­le pre­to v mi­nu­los­ti už kú­pil rad fi­riem, kto­ré pra­cu­jú na tech­no­ló­giách v ob­las­ti ro­bo­ti­ky či ves­mír­nych sa­te­li­tov.

Ame­ric­ký gi­gant fi­nan­cu­je tiež sú­ťaž Lu­nar X Pri­ze, v rám­ci kto­rej zís­ka 30 mi­lió­nov do­lá­rov ten, ko­mu sa po­da­rí ako pr­vé­mu dop­ra­viť na Me­siac vlas­tné­ho ro­bo­ta.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter