Nvidia: Konzolám sa už skončili zlaté časy

Nvi­dia pred ví­ken­dom zve­rej­ni­la svo­je hos­po­dár­ske vý­sled­ky za up­ly­nu­lý štvrťrok a ve­ru sa ma­la čím chvá­liť. Tr­žby 1.23 mi­liar­dy do­lá­rov (z to­ho 991 mil. z graf. ka­riet) a zisk 173 mi­lió­nov. Nvi­dii sa da­rí ako eš­te nik­dy a ve­de­nie spo­loč­nos­ti oča­ká­va ďal­ší roz­voj. Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Jen-Hsun vi­dí hneď nie­koľ­ko príl­eži­tos­tí a roz­ví­ja­jú­cich sa od­vet­ví, do­ba do­mi­nan­cie hra­cích kon­zol už pod­ľa ne­ho skon­či­la, hrá­či si mô­žu vy­be­rať.

"Bo­li ča­sy, keď bo­li kon­zo­ly prak­tic­ky je­di­nou a jed­noz­nač­ne naj­lep­šou her­nou plat­for­mou, ale to už nep­la­tí. Hry sa te­raz da­jú vy­chut­nať via­ce­rý­mi spô­sob­mi."

Spo­lu s kon­zo­la­mi vždy exis­to­va­lo aj PC, ale pra­vi­del­ne mu­se­lo us­tu­po­vať do ús­tra­nia, keď sa na tr­hu ob­ja­vi­la no­vá ge­ne­rá­cia kon­zol a me­dzi ni­mi uni­kát­ny kú­sok ako SNES či PlayS­ta­tion 2 s nes­po­čet­ným množ­stvom exklu­zív­nych ti­tu­lov. To by sa však už ne­ma­lo opa­ko­vať.

"PC sa sta­lo naj­väč­šou her­nou plat­for­mou. Čí­na, roz­vo­jo­vé kra­ji­ny na ce­lom sve­te, tam vša­de už ma­jú PC ako svo­ju plat­for­mu. K to­mu si PC mô­žu dva, tri ale­bo aj šty­rik­rát up­gra­do­vať bez to­ho, aby me­ni­li zá­klad. Z hľa­dis­ka nák­la­dov je her­né PC veľ­mi at­rak­tív­nou plat­for­mou."

Čí­na sa po­ma­ly ot­vá­ra sve­tu a z lis­ti­ny za­ká­za­né­ho to­va­ru sa po­ma­ly dos­tá­va­jú aj her­né kon­zo­ly, kto­ré sa da­li do­te­raz zís­kať iba na čier­nom tr­hu, to ale Nvi­dia ne­be­rie ako váž­nu hroz­bu. V Čí­ne sa už vy­tvo­ri­la sil­ná zá­klad­ňa PC hrá­čov za­me­ra­ných na MMORPG a MO­BA ti­tu­ly a to sa len tak ľah­ko nez­me­ní. 

nvidia2.jpg

Ale nie je to iba kla­sic­ké des­kto­po­vé PC a her­né no­te­boo­ky, kto­ré ok­rá­da­jú kon­zo­ly o hrá­čov a hry. K hrám na so­ciál­nych sie­ťach a smar­tfó­nom pri­bud­li aj tab­le­ty, kto­ré ca­sual hrá­čom k šťas­tiu do­ko­na­le sta­čia. Pre ná­roč­nej­ších má po­tom Nvi­dia vlast­ný tab­let Shield s ga­me­pa­dom a mož­nos­ťou strea­mo­vať hry z do­má­ce­ho PC.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter