BenQ rozširuje portfólio produktov o mobilné telefóny

Spo­loč­nosť BenQ roz­ši­ru­je svo­je por­tfó­lio pro­duk­tov o in­te­li­gen­tné mo­bil­né te­le­fó­ny. Ako pr­vé za­mie­ria na tu­zem­ský trh eš­te v pred­via­noč­nom ob­do­bí dva mo­de­ly. Ďal­šie roz­ší­re­nie sor­ti­men­tu je po­tom nap­lá­no­va­né na ko­niec pr­vé­ho štvrťro­ka bu­dú­ce­ho ro­ka. Vstup do seg­men­tu mo­bil­ných te­le­fó­nov je pre BenQ lo­gic­ký krok nie­len z poh­ľa­du uce­le­nia por­tfó­lia, ale bu­de tak úro­čiť svo­je dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti z ino­vá­cií pre množ­stvo OEM par­tne­rov.

Spo­loč­nosť BenQ bo­la do­te­raz na slo­ven­skom tr­hu zná­ma pre­dov­šet­kým z po­zí­cie sve­to­vej jed­not­ky v ob­las­ti pro­jek­to­rov DLP, do­dá­va­te­ľa pa­ne­lov Di­gi­tal Sig­na­ge, di­zaj­no­vé­ho os­vet­le­nia Qis­De­sign či vý­rob­cu po­čí­ta­čo­vých mo­ni­to­rov. Do do­dá­va­né­ho por­tfó­lia však v tu­zem­sku pa­tria nap­rík­lad aj di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty ale­bo naj­nov­ší prí­ras­tok v po­do­be ak­čnej ka­me­ry BenQ SP2. Ce­los­ve­to­vo sa BenQ Group skla­dá z viac ako 15 ne­zá­vis­lých spo­loč­nos­tí, za­mes­tná­va­jú­cich vy­še 100 000 za­mes­tnan­cov a pô­so­bia­cich v 30 kra­ji­nách sve­ta na­prieč od­vet­via­mi s roč­ným ob­ra­tom vy­še 20 mi­liárd do­lá­rov.

Vý­ro­ba mo­bil­ných te­le­fó­nov pre nás nie je vstup do nez­ná­ma. V sú­čas­nos­ti sa v to­vár­ňach BenQ Group vy­rá­ba­jú in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny pre množ­stvo OEM par­tne­rov," ho­vo­rí o roz­ší­re­ní por­tfó­lia Ma­túš Vý­boš­ťok, coun­try ma­na­žér BenQ pre Čes­kú a Slo­ven­skú re­pub­li­ku.

Zdroj: BenQ


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter