Výrobca chladičov Zalman stojí pred bankrotom, jeho vlastníka vyšetrujú pre viacmiliardový podvod

Spo­loč­nosť Za­lman, vý­rob­ca chla­dia­cich rie­še­ní a je­den z prie­kop­ní­kov chla­de­nia s níz­kou hla­di­nou hlu­ku, po­da­la za­čiat­kom no­vem­bra na súd v Sou­le žia­dosť o ochra­nu pred ban­kro­tom.

Fir­ma sa nes­ta­la obe­ťou re­ce­sie, kon­ku­ren­cie či zlé­ho ria­de­nia pod­ni­ku. Jej prí­beh je dl­hý, kom­pli­ko­va­ný a je v ňom ve­ľa ne­jas­nos­tí. V skrat­ke sa dá usú­diť, že spo­loč­nosť bo­la sú­čas­ťou veľ­mi dob­re nap­lá­no­va­né­ho mul­ti­mi­liar­do­vé­ho pod­vo­du.

Za­lman je dcér­ska fir­ma vý­rob­cu ro­bo­ti­ky Mo­neual. Pod­ľa no­vín The Ko­rea Ti­mes. Mo­neual ne­ve­del spla­tiť dl­ho­pi­sy splat­né 20. ok­tób­ra 2014 a na­ko­niec po­dal návrh na kon­kurz. Od­vte­dy ce­na ak­cií Za­lma­nu za­ča­la prud­ko kle­sať. V pos­led­nom ob­do­bí Mo­neual vy­ka­zo­val vý­znam­né zis­ky, napr. vý­roč­ná sprá­va za rok 2013 hlá­si­la tr­žby na úrov­ni tak­mer 1,2 mld. do­lá­rov a 100 mi­lió­nov do­lá­rov zis­ku. Mies­tnym úra­dom sa to zda­lo po­doz­ri­vé a za­ča­li vy­šet­ro­va­nie, kto­ré­ho pred­bež­né vý­sled­ky naz­na­ču­jú, že iš­lo o dob­re or­ga­ni­zo­va­né fi­rem­né pod­vo­dy.

Mo­neual údaj­ne zís­kal Za­lman v ro­ku 2011 ako sú­časť svoj­ho plá­nu. V úč­tov­ných dok­la­doch a sprá­vach o hos­po­dá­re­ní znač­ne zve­li­čo­val príj­my, aby zís­kal ná­rok na ob­rov­ské ban­ko­vé úve­ry. V člán­ku uve­rej­ne­nom v Ko­rea Joon­gAng Dai­ly sa uvá­dza, že väč­ši­na za­mes­tnan­cov Mo­neual ve­de­la, že spo­loč­nosť je sú­čas­ťou pod­vo­du, no as­tro­no­mic­ké zis­ky v pos­led­ných ro­koch úra­dom ne­bo­li po­doz­ri­vé.

Mo­neual zís­kal asi 620 mi­lió­nov do­lá­rov vo for­me pô­ži­čiek od nie­koľ­kých kó­rej­ských bánk a ďal­ších 275 mi­lió­nov do­lá­rov ako vý­voz­ný úver od Ko­rea Tra­de In­su­ran­ce Corp., tak­že ma­ji­te­lia spo­loč­nos­ti sa obo­ha­ti­li o tak­mer 900 mi­lió­nov do­lá­rov, kto­ré prav­de­po­dob­ne ne­bu­dú nik­dy spla­te­né. Bo­li za­tknu­tí a spo­lu s ni­mi aj mno­hí ma­na­žé­ri z naj­vyš­šej aj stred­nej úrov­ne ve­de­nia fir­my a hro­zí im vä­ze­nie. Žiaľ, stroj­ca ce­lé­ho pod­vo­du asi ne­dos­ta­ne za­slú­že­ný trest. Šéf Mo­neua­lu má ame­ric­ké ob­čian­stvo, čím sa je­ho tres­tné stí­ha­nie pod­ľa kó­rej­ských zá­kon sta­ne prob­le­ma­tic­kým.

Ho­ci ide o ne­potvr­de­né in­for­má­cie, vy­ze­rá to tak, že nik­to zo Za­lma­nu sa na pod­vo­de ne­po­die­ľal. Spo­loč­nos­ti te­da zrej­me bu­de pos­kyt­nu­tá ochra­na pred ban­kro­tom. No Za­lman prav­de­po­dob­ne stra­tí kon­ku­ren­čnú schop­nosť v glo­bál­nom roz­sa­hu.

Zdroj: anan­dtech.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter