Prieskum: Slováci milujú smartfóny, jednotkou je stále Nokia

Ho­ci znač­ka No­kia je stá­le naj­pou­ží­va­nej­ším te­le­fó­nom na Slo­ven­sku, kon­ku­ren­cia sa už na jed­not­ku do­tiah­la. Na ce­lej čia­re u pou­ží­va­te­ľov te­le­fó­nov vy­hrá­va­jú smar­tfó­ny - te­le­fó­ny s har­dvé­ro­vou klá­ves­ni­cou idú do úza­dia.

Ľudia ku­pu­jú rad­šej no­vé te­le­fó­ny ako se­cond-han­dy, a to väč­ši­nou u mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Za­ují­ma­vé šta­tis­ti­ky z pros­tre­dia zá­kaz­ní­kov mo­bil­ných ope­rá­to­rov pri­ná­ša pra­vi­del­ná sprá­va U&A Stu­dy, kto­rú spra­co­va­la spo­loč­nosť Ip­sos.

Aj v ro­ku 2014 bol naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né te­le­fó­ny znač­ky No­kia. Tá má však ro­ky kle­sa­jú­cu ten­den­ciu. Kým v ro­ku 2009 te­le­fó­ny No­kia pou­ží­va­lo až 53 % ľu­dí, v ro­ku 2011 kle­sol po­diel znač­ky na 46 % a k dneš­né­mu dňu sa za­sta­vil na 31 %. Pok­les na tr­hu hlá­si aj znač­ka So­ny, kto­rej te­le­fó­ny dnes vy­uží­va 14 % ľu­dí, kým v ro­ku 2009 to eš­te bo­lo 23 %. Nao­pak, ras­tú­cu ten­den­ciu ma­jú te­le­fó­ny znač­ky Sam­sung, kto­ré dnes vy­uží­va až 26 % ľu­dí (2011: 15 %, 2009: 10 %). Štvr­tou naj­pou­ží­va­nej­šou znač­kou je HTC s po­die­lom 9 % (2011: 3 %, 2009: 0 %).

Ke­by sa zá­kaz­ní­ci roz­ho­do­va­li pre te­le­fón dnes, naj­čas­tej­šia voľ­ba by pad­la na No­kiu (43 %). Ľudí za­ujal aj Sam­sung (42 %), So­ny (21 %), HTC (18 %) či iP­ho­ne (13 %).

Na Slo­ven­sku v ro­ku 2014 do­mi­no­va­li smar­tfó­ny s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou, kto­ré pou­ží­va­lo až 63 % tr­hu. Zvy­šok pat­ril kla­sic­kým te­le­fó­nom s har­dvé­ro­vou klá­ves­ni­cou (37 %). Eš­te v ro­ku 2011 bol ten­to po­mer opač­ný, smar­tfó­ny vlas­tni­lo len 30 % a tzv. fea­tu­re pho­nes až 70 %.

22 % ľu­dí pou­ží­va te­le­fón star­ší ako 2 ro­ky. V tre­ti­ne prí­pa­dov ma­jú zá­kaz­ní­ci svoj mo­bil v roz­me­dzí jed­né­ho až dvoch ro­kov (32 %). Po­mer­ne po­čet­nú sku­pi­nu tvo­ria res­pon­den­ti, kto­rých ak­tuál­ny vek te­le­fó­nu je v roz­me­dzí 6 až 12 me­sia­cov (23 %).

Svoj te­le­fón si ako no­vý kú­pi­lo až 82 % ľu­dí. Tak­zva­né se­cond-han­dy, zís­ka­né od ro­din­né­ho prís­luš­ní­ka, zná­me­ho ale­bo kú­pe­né z dru­hej ru­ky, bo­li v mi­nu­los­ti po­pu­lár­nej­šie. V ro­ku 2011 si tak­to za­ob­sta­ra­lo svoj smar­tfón 24 % a v ro­ku 2009 23 % ľu­dí.

Naj­frek­ven­to­va­nej­ším mies­tom na kú­pu te­le­fó­nu je pre­daj­ňa mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra. De­je sa tak až v po­lo­vi­ci prí­pa­dov. Slo­vá­ci však ra­di vy­uží­va­jú aj e-sho­py ope­rá­to­rov (5 %) či pre­daj­ne (9 %) a e-sho­py (7 %) iných pre­daj­cov.

Ak si zá­kaz­ník kú­pil svo­je za­ria­de­nie od ope­rá­to­ra, až v 81 % prí­pa­dov vy­užil do­tá­ciu ale­bo bo­nus ope­rá­to­ra. V ro­ku 2011 pred­sta­vo­val po­diel pre­da­ných do­to­va­ných te­le­fó­nov 82 % a v ro­ku 2009 až 85 %.

Prie­mer­ná ce­na kú­pe­né­ho te­le­fó­nu bo­la v tom­to ro­ku 282 eur. Zá­kaz­ní­ci, kto­rí ku­pu­jú te­le­fón za pl­nú ce­nu, za­pla­ti­li za svo­je za­ria­de­nie v prie­me­re 396 eur. Prie­mer­ná ce­na te­le­fó­nu zá­kaz­ní­kov, kto­rí sa roz­hod­li vy­užiť ope­rá­tor­ský bo­nus, tvo­ri­la 211 eur, čistá ce­na te­le­fó­nu po od­po­čí­ta­ní bo­nu­su či­ni­la pre zá­kaz­ní­ka 51 eur.

Naj­viac za­ria­de­ní na­ku­po­va­ných za pl­né ce­ny stá­li ich ma­ji­te­ľov me­dzi 100 a 200 eura­mi (34 %). Dru­hou naj­po­čet­nej­šou sku­pi­nou bo­li te­le­fó­ny v ce­ne od 50 do 100 eur (25 %) a tre­ťou ka­te­gó­ria te­le­fó­nov s ce­nov­kou me­dzi 200 až 300 eura­mi (15 %).

Naj­čas­tej­šia ce­nov­ka me­dzi zá­kaz­ník­mi, kto­rí vy­uži­li do­tá­ciu od ope­rá­to­ra, bo­la me­dzi 100 až 200 eura­mi (28 %), ho­ci zá­kaz­ník reál­ne naj­čas­tej­šie za te­le­fón za­pla­til 1 euro (34 %).

Zdroj: Ipsos


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter