Dohady: Zlaté hodinky Apple Watch vraj budú stáť 5000 dolárov

Naj­nov­šie zves­ti ho­vo­ria o tom, že App­le Watch z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le sa bu­de pre­dá­vať za 500 do­lá­rov a ce­na je­ho ver­zie App­le Watch Edi­tion sa má po­hy­bo­vať me­dzi 4000 a 5000 do­lár­mi.

Je to ove­ľa viac, ako pred­pok­la­da­li pred­chá­dza­jú­ce od­ha­dy. In­for­má­ciu o tom s od­ka­zom na ne­me­no­va­ný zdroj pri­nie­sol fran­cúz­sky web iGen. Ho­din­ky by sa vraj ma­li na tr­hu ob­ja­viť vo feb­ruári na Va­len­tí­na.

Blesk_Zlate hodinky apple_watch_gold.jpg

Ce­no­vo naj­vý­hod­nej­šia te­da bu­de ver­zia App­le Watch Sport, kto­rej ce­na bu­de pod­ľa ozná­me­nia App­lu 350 do­lá­rov. Tá bu­de vy­ro­be­ná z re­la­tív­ne lac­né­ho ma­te­riá­lu - z hli­ní­ka, ne­bu­de vy­ba­ve­ná za­fí­ro­vým sklom a re­mie­nok bu­de z elas­to­mé­ru, tak­že zrej­me pôj­de o en­try-le­vel mo­del.

Ana­ly­ti­ci od­ha­do­va­li ce­nu high-end mo­de­lov na úrov­ni 1200 do­lá­rov. Zla­tá ver­zia bu­de vy­ro­be­ná z 18-ka­rá­to­vé­ho zla­ta, bu­de mať za­fí­ro­vé sklo a ku­pu­jú­ci si bu­de môcť vy­brať z veľ­ké­ho množ­stva luxus­ných re­mien­kov. Vzhľa­dom na to, že ho­din­ky bu­dú mať vsta­va­nú ba­té­riu bez mož­nos­ti vý­me­ny a bu­de ich tre­ba na­bí­jať den­ne, sa spo­mí­na­ná ce­na zdá nao­zaj premr­šte­ná.

Zdroj: ap­plein­si­der.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter