Skupina Slovak Telekom s výnosmi 584 mil. eur za tri kvartály

Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom do­siah­la za pr­vé tri kvar­tá­ly toh­to ro­ka cel­ko­vé kon­so­li­do­va­né vý­no­sy vo vý­ške 584,1 mil. eur. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní to pred­sta­vu­je mier­ny pok­les o 1,3 %.

"Pr­vé tri kvar­tá­ly bo­li pre na­šu spo­loč­nosť ús­peš­né a po­da­ri­lo sa nám ma­na­žo­vať pok­les vý­no­sov. V mo­bil­nej ob­las­ti sa da­rí dá­tam. Hlav­né in­ves­tí­cie sme­ru­jú do LTE sie­te, kde sme prek­ro­či­li pok­ry­tie 44 per­cent po­pu­lá­cie a vi­dí­me čo­raz vy­ššiu pre­vádz­ku dát v do­má­cej sie­ti," zhod­no­til sle­do­va­né ob­do­bie pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ST Mi­ros­lav Ma­jo­roš.

Vý­no­sy dcér­skej fir­my Po­sAm me­dzi­roč­ne stúp­li o tak­mer 100 %, za de­väť me­sia­cov do­siah­li 33,7 mil. eur. Vý­no­sy Di­gi Slo­va­kia na úrov­ni 21,7 mil. eur pod­ľa ST na­ďa­lej napĺňa­jú oča­ká­va­nia vla­ňaj­šej ak­vi­zí­cie. Mier­ny me­dzi­roč­ný rast vy­ká­za­li aj vý­no­sy Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le, pri­čom do­siah­li 5,2 mil. eur.

Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom ma­la k 30. sep­tem­bru toh­to ro­ka 461 tis. zá­kaz­ní­kov TV slu­žieb. Me­dzi­roč­ne vzrás­tol aj po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov, kto­rý ku kon­cu ob­do­bia do­sia­hol 546 tis. prís­tu­pov na úrov­ni ce­lej sku­pi­ny. Mo­bil­né služ­by Slo­vak Te­le­ko­mu vy­uží­va­lo ku kon­cu sep­tem­bra spo­lu 2,228 mil. zá­kaz­ní­kov. Slo­vak Te­le­kom pok­rý­val k 1. ok­tób­ru toh­to ro­ka LTE sie­ťou 53 miest a ich oko­lie, res­pek­tí­ve 44 % po­pu­lá­cie.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva SR vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR 15 % ak­cií. Sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom tvo­ria ma­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom a jej dcér­ske spo­loč­nos­ti Zoz­nam, Zoz­nam Mo­bi­le, Te­le­kom Sec, Po­sAm a Di­gi Slo­va­kia.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter