Súťaž Innovation Awards 2015 s témou vzdelávanie budúcnosti. Víťaz získa 25-tisíc eur

Eric­sson spus­til šies­ty roč­ník ce­los­ve­to­vej štu­den­tskej sú­ťa­že In­no­va­tion Awards, v kto­rej ma­jú vy­so­koš­ko­lá­ci príl­eži­tosť stať sa nie­len sú­čas­ťou, ale aj zdro­jom veľ­kých zmien v spo­loč­nos­ti.

Té­mou roč­ní­ka 2015 je Bu­dúc­nosť vzde­lá­va­ni" a leit­mo­tív znie: Ako mô­že­me uro­biť vzde­lá­va­nie dos­tup­ným pre všet­kých. Or­ga­ni­zá­to­ri si po­lo­ži­li otáz­ku, čo vlas­tne pot­re­bu­je­me v si­tuá­cii, keď sa ce­lo­ži­vot­né vzde­lá­va­nie stá­va pot­re­bou pre všet­kých. Aké sú naj­mo­der­nej­šie nás­tro­je a me­to­di­ky v ča­se, keď je vzde­lá­va­nie stá­le viac on-li­ne ak­ti­vi­tou, mi­mo pries­to­rov škol­ských bu­dov?

V rám­ci ví­zie tzv. zo­sie­ťo­va­nej spo­loč­nos­ti (Networ­ked So­cie­ty - ek­vi­va­lent vý­ra­zu inter­net ve­cí) tech­no­ló­gie vý­raz­ne tran­sfor­mu­jú spô­sob, ako or­ga­ni­zu­je­me a vlas­tne ži­je­me na­še ži­vo­ty, biz­nis či spo­loč­nosť. Jed­ným z ka­ta­ly­zá­to­rov tých­to zá­sad­ných zmien sú štu­den­ti a no­vá­tor­skí pe­da­gó­go­via. No­vý sys­tém, kto­rý tu ras­tie, vý­znam­ne ov­plyv­ňu­je a v niek­to­rých prí­pa­doch do­kon­ca pre­de­fi­nu­je za­uží­va­né sys­té­my a in­šti­tú­cie.

Na me­ra­ní síl sa mô­žu zú­čas­tniť dvoj- až troj­člen­né tí­my zo štu­den­tov škôl s tech­no­lo­gic­kým a biz­ni­so­vým za­me­ra­ním. Ví­ťaz zís­ka hlav­nú ce­nu 25 000 EUR, dru­hé mies­to je oce­ne­né su­mou 10 000 EUR a skrát­ka nep­rí­de ani tre­tí tím, kto­rý dos­ta­ne 5000 EUR.

Svo­je tí­my a pro­jek­ty mô­žu prih­la­so­vať aj slo­ven­skí vy­so­koš­ko­lá­ci. Pod­mien­kou je uro­biť tak do 3. de­cem­bra 2014. Nas­le­do­vať bu­de se­mi­fi­ná­le a fi­ná­le v ja­nuá­ri až mar­ci. Nás­led­ník ju­hoaf­ric­ké­ho tí­mu Wor­kMo­de, kto­rý sú­ťaž vy­hral mi­nu­lý rok, bu­de zná­my 16. mar­ca.

Viac in­for­má­cií o sú­ťa­ži, jej prie­be­hu, ako aj prih­la­so­va­cie a re­gis­trač­né for­mu­lá­re náj­de­te na strán­kach: www.eric­sson.com/in­no­va­tio­nawards.

Zdroj: Ericsson


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter