Samsung zatiaľ prestane vyrábať televízory OLED, LG môže zarobiť

Jed­na z naj­po­zo­ru­hod­nej­ších ve­cí na tr­hu s te­le­ví­zor­mi v tom­to ro­ku bol spô­sob, ako znač­ka LG Elec­tro­nics skon­co­va­la s pre­tek­mi o do­da­nie ce­no­vo dos­tup­né­ho te­le­ví­zo­ra s tech­no­ló­giou OLED. A zdá sa, že te­le­ví­zo­ry OLED bu­dú ab­sen­to­vať na tr­hu aj v bu­dú­com ro­ku.

Šéf Sam­sun­gu Kim Hyun-seok sa to­tiž ne­dáv­no vy­jad­ril, že „stra­té­gia v ob­las­ti OLED TV v tom­to aj bu­dú­com ro­ku os­ta­ne bez zme­ny". Keď­že v tom­to ro­ku Sam­sung neuvie­dol na trh ani je­den no­vý mo­del toh­to ty­pu, na ďal­ší te­le­ví­zor OLED znač­ky Sam­sung (nás­led­ní­ka mo­de­lu KN55S9C z ro­ku 2013) si zrej­me bu­de­me mu­sieť poč­kať as­poň do ro­ku 2016.

Tá­to sprá­va ula­ho­dí naj­mä spo­loč­nos­ti LG. Tá za­ča­la do­dá­vať na trh HD te­le­ví­zo­ry OLED v tom­to ro­ku a v naj­bliž­ších týž­dňoch sa chys­tá uviesť mo­del 4K/UHD OLED TV. Na­vy­še jej te­le­ví­zor OLED je k dis­po­zí­cii za ove­ľa niž­šiu ce­nu, než mno­hí ana­ly­ti­ci pred­po­ve­da­li pred 12 me­siac­mi. To prav­de­po­dob­ne pri­nú­ti­lo ri­va­lov pre­hod­no­tiť svo­je plá­ny v ob­las­ti OLED TV, naj­mä ak tú­to ce­no­vú eró­ziu spô­so­bi­la prá­ve spo­loč­nosť LG, kto­rá má pred sú­per­mi nás­kok, po­kiaľ ide o hro­mad­nú vý­ro­bu pa­ne­lov OLED.

Vý­ro­ba te­le­ví­zo­rov OLED sa všeo­bec­ne pok­la­da­la za ná­roč­nú a ce­no­vé vý­no­sy bo­li veľ­mi níz­ke. No spo­loč­nosť LG v ok­tób­ri po­čas pred­sta­ve­nia svoj­ho 4K te­le­ví­zo­ra OLED vo Veľ­kej Bri­tá­nii ohú­ri­la vy­hlá­se­ním, že jej OLED to­vá­reň M2 je schop­ná vy­chrliť v prie­be­hu me­sia­ca 26 000 mo­de­lov OLED. Do­kon­ca naz­na­či­la, že je po­ten­ciál­ne ľah­šie vy­ro­biť te­le­ví­zor OLED ako LCD.

Fa­nú­ši­ko­via kva­lit­né­ho OLED ob­ra­zu si zrej­me ro­bi­li ná­de­je, že Sam­sung a eš­te jed­na či dve veľ­ké znač­ky te­le­ví­zo­rov v ro­ku 2015 pred­sta­via svo­je mo­de­ly kon­ku­ru­jú­ce LG. Pa­na­so­nic sa nap­rík­lad na CES v Las Ve­gas poch­vá­lil, že pra­cu­je na ce­no­vo dos­tup­nej vý­ro­be mo­de­lov OLED. No vzhľa­dom na vy­hlá­se­nie Sam­sun­gu mož­no pred­pok­la­dať, že mi­ni­mál­ne v ro­ku 2015 zos­ta­nú vý­stav­né sto­ja­ny ur­če­né na ich te­le­ví­zo­ry OLED práz­dne.

Nap­ro­ti to­mu LG ozná­mi­lo, že v ro­ku 2015 bu­de tech­no­ló­gia OLED kľú­čo­vou sú­čas­ťou je­ho plá­nov. Os­tat­né znač­ky si mô­žu vy­brať, či bu­dú tú­to tech­no­ló­giu ig­no­ro­vať ale­bo sa k nej vrá­tia, keď sa sta­nú kon­ku­ren­cies­chop­ný­mi.

Sa­moz­rej­me, to, že Sam­sung v ro­ku 2015 upus­tí od vý­ro­by OLED TV, eš­te nez­na­me­ná, že zos­ta­ne ne­čin­ne se­dieť. V bu­dú­com ro­ku chce pra­co­vať naj­mä na svo­jej LCD tech­no­ló­gii kvan­to­vej bod­ky, kto­rá má pos­kyt­núť dy­na­mic­kej­šie a pri­ro­dze­nej­šie far­by, ako umož­ňu­jú bež­né pa­ne­ly LCD. A mož­no o ďal­ší rok uve­die na trh no­vý kon­ku­renč­ný mo­del OLED TV, veď si je is­tot­ne ve­do­mý, že je­ho ab­sen­cia na tr­hu OLED ot­vá­ra mi­mo­riad­ne veľ­kú príl­eži­tosť pre je­ho naj­väč­šie­ho sú­pe­ra.

Zdroj: for­bes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter