Školstvo: V pondelok sa začína Týždeň vedy a techniky

Viac ako 300 sprie­vod­ných ak­cií pre ši­ro­kú aj od­bor­nú ve­rej­nosť, kto­ré ma­jú spo­pu­la­ri­zo­vať ve­du, bu­de sú­čas­ťou Týž­dňa ve­dy a tech­ni­ky na Slo­ven­sku. Toh­to­roč­ný 11. roč­ník po­du­ja­tia sa za­čne v pon­de­lok 10. no­vem­bra. Je­ho cie­ľom je me­niť poh­ľad ši­ro­kej ve­rej­nos­ti na ve­du, uvie­dol na dneš­nom brí­fin­gu mi­nis­ter škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu Pe­ter Pelleg­ri­ni.

Mi­nis­ter zá­ro­veň oča­ká­va prí­nos po­du­ja­tia aj v tom, že pod­nie­ti mla­dých ľu­dí, aby sa za­ují­ma­li o ve­du a vy­be­ra­li si na svo­je štú­dium aj ve­dec­ké od­bo­ry a ne­za­me­ria­va­li sa iba na hu­ma­nit­né od­bo­ry. Ako do­dal, už od 1. no­vem­bra mô­žu zá­ujem­co­via nav­ští­viť v bra­tis­lav­skom ob­chod­nom cen­tre Avion vý­sta­vu Wire­less world - bez­drô­to­vý svet, čo je vý­sta­va vy­ná­le­zov Jo­ze­fa Mur­ga­ša.

Or­ga­ni­zá­to­rom nie­koľ­kých ak­cií v rám­ci Týž­dňa ve­dy a tech­ni­ky na Slo­ven­sku je aj Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR (CV­TI). Ako dnes po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ CV­TI Ján Tur­ňa, Ná­rod­né cen­trum pre po­pu­la­ri­zá­ciu ve­dy a tech­ni­ky v spo­loč­nos­ti pri CV­TI prip­ra­vu­je nap­rík­lad po­du­ja­tie s náz­vom Ve­da net­ra­dič­ne. Dvoj­dňo­vé po­du­ja­tie sa za­čí­na 10. no­vem­bra a je­ho cie­ľom je po­pu­la­ri­zo­vať ve­du a tech­ni­ku pre­zen­tá­ciou rôz­nych expe­ri­men­tov a expo­ná­tov. Náv­štev­ní­ci po­du­ja­tia sa tiež mô­žu te­šiť na Fes­ti­val ve­dec­kých fil­mov.

Na po­du­ja­tia po­zý­va aj Ja­kub Ka­puš zo Slo­ven­skej or­ga­ni­zá­cie pre ves­mír­ne ak­ti­vi­ty, kto­ré sa za­obe­rá vý­vo­jom pr­vej slo­ven­skej dru­ži­ce. Pro­jekt ro­bia už prib­liž­ne dva ro­ky, v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka 2015 chcú do­kon­čiť har­dvér dru­ži­ce, kto­rá by ma­la ísť nás­led­ne na tes­ty. Or­ga­ni­zá­cia bu­de mať svoj stá­nok v bu­do­ve CV­TI, kde bu­dú ved­ci pre­zen­to­vať vý­vo­jo­vé mo­de­ly a ho­vo­riť o tech­nic­kom rie­še­ní mo­de­lu dru­ži­ce.

Do or­ga­ni­zá­cie po­du­ja­tí sa za­pá­ja kaž­do­roč­ne tiež Slo­ven­ská aka­dé­mia vied. Ako dnes uvie­dol or­ga­ni­zá­tor sprie­vod­ných po­du­ja­tí Slo­ven­skej aka­dé­mie vied Ju­raj Ma­ru­šiak, ten­to rok sa za­po­ji­lo do or­ga­ni­zá­cie po­du­ja­tí 47 pra­co­vísk z rôz­nych ved­ných od­bo­rov.

Ústav eko­ló­gie le­sa or­ga­ni­zu­je pre­hliad­ku Ar­bo­ré­ta Mly­ňa­ny, As­tro­no­mic­ký ús­tav SAV v Tat­ran­skej Lom­ni­ci or­ga­ni­zu­je pred­náš­ky a noč­né po­zo­ro­va­nia ob­lo­hy, Ústav me­ra­nia SAV or­ga­ni­zu­je la­bo­ra­tó­rium v le­se na za­chy­tá­va­nie níz­kof­rek­ven­čných sig­ná­lov, Ústav slo­ven­skej li­te­ra­tú­ry SAV ľu­ďom prib­lí­ži, ako sa o slo­ven­skej li­te­ra­tú­re uči­li v 19. sto­ro­čí a Eko­no­mic­ký ús­tav SAV bu­de or­ga­ni­zo­vať pred­náš­ky o prob­lé­moch slo­ven­skej a sve­to­vej po­li­ti­ky. Po­du­ja­tia bu­dú v mes­tách, kde sí­dlia jed­not­li­vé ús­ta­vy a or­ga­ni­zá­cie SAV, či­že ok­rem Bra­tis­la­vy aj v Ko­ši­ciach, Nit­re, Ban­skej Bys­tri­ci, vo Zvo­le­ne a v Tat­ran­skej Lom­ni­ci.

Týž­deň ve­dy a tech­ni­ky na Slo­ven­sku or­ga­ni­zu­je Mi­nis­ter­stvo škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR v spo­lup­rá­ci s Cen­trom ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR, Ná­rod­ným cen­trom pre po­pu­la­ri­zá­ciu ve­dy a tech­ni­ky v spo­loč­nos­ti.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter