Spôsobí nová 3D tlačiareň od HP revolúciu?

Vy­hlá­se­nie HP, pod­ľa kto­ré­ho tá­to ame­ric­ká spo­loč­nosť vy­dá svo­ju vô­bec pr­vú 3D tla­čia­reň, kto­rá je 10× rých­lej­šia a o po­lo­vi­cu lac­nej­šia než sú­čas­né za­ria­de­nia na tr­hu, spô­so­bi­lo me­dzi bež­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi i exper­tmi pop­lach.

Otáz­kou je, či tá­to tla­čia­reň vy­tla­čí da­ný pro­to­typ len v čier­nej, ak vám dôj­de žl­tý po­ly­mér," na­pí­sal na server­i Red­dit pou­ží­va­teľ s nic­kom ILi­ke­Le­nexa. Troj­roz­mer­ná tlač od spo­loč­nos­ti, kto­rá si úč­tu­je aj su­my za dopl­ne­nie at­ra­men­to­vých ka­ziet? To az­da nie..." do­dal po­tom ďal­ší pou­ží­va­teľ s ozna­če­ním To­talWaff­le. Cyn­izmus bo­kom, HP vy­rá­ba štan­dar­dné „2D" tla­čiar­ne už trid­sať ro­kov a pod­ľa exper­tov tak bu­de na tr­hu s 3D tla­čiar­ňa­mi môcť svo­je skú­se­nos­ti zhod­no­tiť ako má­lok­to.

Tlač do­ku­men­tov a 3D tlač ma­jú ve­ľa spo­loč­né­ho. Pod­ľa nás je HP už dl­ho ideál­nym kan­di­dá­tom na vstup na ten­to trh," uvie­dol Terry Woh­lers zo spo­loč­nos­ti Woh­lers As­so­cia­tes, kto­rý sa ne­dáv­no zú­čas­tnil na pre­zen­tá­cii no­vej tla­čiar­ne HP Mul­ti Jet Fu­sion a pod­ľa svo­jich slov bol jej rých­los­ťou a kva­li­tou úpl­ne une­se­ný.

Je lep­šia, než som oča­ká­val. Je nie­koľ­ko­ná­sob­ne rých­lej­šia ako čo­koľ­vek iné, čo je na tr­hu," uvie­dol Woh­lers. O tom, že HP prav­de­po­dob­ne vstú­pi na trh s 3D tla­čiar­ňa­mi, sa ho­vo­rí už tak­mer rok a ma­lí vý­rob­co­via 3D tla­čiar­ní z to­ho ma­jú, sa­moz­rej­me, oba­vy. Na dru­hej stra­ne, ako do­dá­va Woh­lers, 3D tlač je stá­le v plien­kach a vstup HP na ten­to trh rast znač­ne urých­li.

No­vá 3D tla­čia­reň od HP úpl­ne zme­ní to, ako ten­to prie­my­sel v sú­čas­nos­ti fun­gu­je," do­dal Woh­lers.

HP tvr­dí, že je­ho 3D tech­no­ló­gia na­zý­va­ná Mul­ti Jet Fu­sion umož­ní ma­so­vú vý­ro­bu čas­tí väč­ších pro­duk­tov. Aj keď no­vé za­ria­de­nie ne­bu­de schop­né rých­lo vy­rá­bať mi­lió­ny pro­duk­to­vých čas­tí, de­siat­ky či stov­ky ti­síc áno. To, že o 3D tla­čiar­ne je vo fir­mách veľ­ký zá­ujem, do­ka­zu­jú nap­rík­lad ame­ric­ké spo­loč­nos­ti Ford či Air­bus, kto­ré si ur­či­té vý­rob­ky na 3D tla­čiar­ňach tla­čia už ro­ky.

Pod­ľa mňa je to re­vo­luč­ná tech­no­ló­gia," uvie­dol Pe­te Ba­si­lie­re zo spo­loč­nos­ti Gar­tner. Uni­kát­nosť nes­po­čí­va v tom, že by sa tla­čia­reň skla­da­la z kom­po­nen­tov, kto­ré by pred­tým neexis­to­va­li, ale v tom, ako rých­lo a efek­tív­ne ce­lý stroj fun­gu­je."

HP uká­za­lo prík­la­dy rôz­nych vy­tla­če­ných čas­tí, kto­ré exper­tov udi­vi­li svo­jou prep­ra­co­va­nos­ťou a od­ol­nos­ťou. Ame­ric­ká spo­loč­nosť nap­rík­lad vy­sta­vi­la ko­vo­vú re­ťaz vy­tla­če­nú v prie­be­hu pol ho­di­ny, kto­rá po­čas tes­to­va­nia zvlád­la od­olať tla­ku 4,5 to­ny. Aj keď no­vá tla­čia­reň Mul­ti Jet Fu­sion ne­bu­de vy­da­ná skôr než v ro­ku 2016 (vý­rob­co­via sa k jej „be­ta ver­zii" dos­ta­nú v bu­dú­com ro­ku), len jej pred­sta­ve­nie ur­či­te v 3D prie­mys­le spô­so­bí ne­bý­va­lý roz­voj v ob­las­ti vý­vo­ja a vý­sku­mu.

V ne­dáv­nom pries­ku­me me­dzi 100 veľ­ký­mi vý­rob­ca­mi, vy­ko­na­nom spo­loč­nos­ťou PwC, dve tre­ti­ny z nich uvied­li, že 3D tlač pou­ží­va­jú väč­ši­nou na vý­ro­bu pro­to­ty­pov. Pos­tup­ne, ako sa 3D tech­no­ló­gie vy­vi­nú do tej mie­ry, aby zvlád­li viac ma­te­riá­lov a rých­lej­ší pro­ces vý­ro­by, sa však pod­ľa PwC za­čnú pou­ží­vať aj na ma­so­vú vý­ro­bu. Re­vo­lú­cia sa te­da mô­že za­čať.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter