Fire Phone ťahá Amazon k dnu

Fi­nan­čné vý­sled­ky Ama­zo­nu za tre­tí štvrťrok fiš­kál­ne­ho ro­ka 2014 ne­bo­li po­zi­tív­ne: spo­loč­nosť vy­ká­za­la čis­tú stra­tu 437 mi­lió­nov do­lá­rov, pri­čom o rok skôr pred­sta­vo­va­la stra­ta 41 mi­lió­nov do­lá­rov. Uka­zu­je sa, že hlav­ným vin­ní­kom je jej smar­tfón Fi­re Pho­ne.

Fi­re Pho­ne je na za­hra­nič­ných tech­no­lo­gic­kých por­tá­loch hod­no­te­ný pre­važ­ne po­zi­tív­ne. Chvá­le­ná bý­va pre­dov­šet­kým fun­kcia Fi­ref­ly, kto­rá umož­ňu­je pri na­mie­re­ní te­le­fó­nu na rôz­ne ob­jek­ty ich rých­lo a (pre­dov­šet­kým) pres­ne ro­zoz­nať a na­viesť pou­ží­va­te­ľa na po­nu­ku da­né­ho pro­duk­tu na strán­kach Ama­zo­nu.

Na­priek to­mu sa však Fi­re Pho­ne me­dzi spot­re­bi­teľ­mi za­tiaľ veľ­mi neu­jal a ame­ric­ká spo­loč­nosť tak má te­raz na skla­de tie­to te­le­fó­ny v hod­no­te 83 mi­lió­nov do­lá­rov, te­da v pre­poč­te asi 1,7 mi­liar­dy ko­rún.

Ok­rem to­ho je z fi­nan­čných vý­sled­kov Ama­zo­nu za tre­tí štvrťrok zrej­mé, že spo­loč­nosť mu­se­la od­pí­sať 170 mi­lió­nov do­lá­rov „v dôs­led­ku pre­ce­ne­nia zá­sob Fi­re Pho­ne a nák­la­dov tý­ka­jú­cich sa zá­väz­kov vo­či do­dá­va­te­ľom".

Fi­nanč­ný ria­di­teľ Ama­zo­nu Tom Szku­tak vy­svet­lil stra­ty tým, že spo­loč­nosť stá­le fun­gu­je v akom­si „in­ves­tič­nom mó­de" a na­mies­to vý­sled­kov za jed­not­li­vé štvrťro­ky sa sús­tre­dí na do­siah­nu­tie dl­ho­do­bých „vý­no­sov z in­ves­to­va­né­ho ka­pi­tá­lu". A Szku­tak má prav­du - Ama­zon v tom­to ro­ku in­ves­to­val vy­še mi­liar­dy do­lá­rov do ak­vi­zí­cií rôz­nych fi­riem, z kto­rých sa naj­viac pí­sa­lo o por­tá­li s on-li­ne vi­dea­mi Twitch.tv, kto­rý ame­ric­ký gi­gant kú­pil v augus­te za 970 mi­lió­nov do­lá­rov.

Prav­da je, že príl­iš dob­ré vy­hliad­ky ne­ma­jú in­ves­to­ri Ama­zo­nu ani na ďal­ší štvrťrok. Na­priek to­mu, že sa blí­ži ná­kup­ná ho­rúč­ka pred Via­no­ca­mi, čo por­tá­lu veľ­kos­ti Ama­zo­nu ur­či­te znač­ne zvý­ši tr­žby, oča­ká­va ame­ric­ká spo­loč­nosť v pos­led­nom štvrťro­ku ro­ku 2014 pre­vádz­ko­vú stra­tu me­dzi 430 a 570 mi­lión­mi do­lá­rov, pri­čom tr­žby ma­jú v pos­led­ných troch me­sia­coch toh­to ro­ka pred­sta­vo­vať 27,3 - 30,3 mld. do­lá­rov. Pod­ľa Szku­ta­ka svo­ju úlo­hu pri niž­ších tr­žbách hrá ok­rem iné­ho aj sil­ný do­lár.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter