Prestížna univerzita ponúka kurz mrhania časom na internete

Se­dieť ce­lý deň pred po­čí­ta­čom, sle­do­vať zá­bav­né vi­deá, ko­men­to­vať no­vé sta­tu­sy na so­ciál­nych sie­ťach a vďa­ka to­mu si za­rá­bať no­vé kre­di­ty na uni­ver­zi­te znie ako utó­pia, v USA sa však sta­la reali­tou. Ka­ted­ra an­glic­ké­ho ja­zy­ka na Uni­ver­zi­te v Pen­syl­vá­nii od let­né­ho se­mes­tra svo­jim štu­den­tom po­nú­ka ku­rióz­ny štu­dij­ný od­bor s náz­vom Plyt­va­nie ča­su na inter­ne­te.

Pod­ľa zve­rej­ne­né­ho opi­su kur­zu mu­sia bu­dú­ci štu­den­ti od­bo­ru tri ho­di­ny den­ne up­re­ne sle­do­vať mo­ni­to­ry po­čí­ta­čov a ko­mu­ni­ko­vať vý­hrad­ne cez če­to­va­cie mies­tnos­ti, so­ciál­ne sie­te a e-mai­ly.

„Trá­vi­me na­še ži­vo­ty pred ob­ra­zov­ka­mi a väč­ši­nou iba plyt­vá­me ča­som - sle­du­je­me so­ciál­ne sie­te, po­ze­rá­me sa na vi­deá s mač­ka­mi, če­tu­je­me ale­bo na­ku­pu­je­me," pí­še sa v opi­se štu­dij­né­ho od­bo­ru elit­nej ame­ric­kej ško­ly, kto­rá pat­rí do Ivy Lea­gue - sku­pi­ny naj­pres­tíž­nej­ších uni­ver­zít v USA.

Štu­den­ti prok­ras­ti­nač­né­ho pred­me­tu však aj na­priek lá­ka­vé­mu opi­su kur­zu neu­nik­nú se­rióz­ne­mu štú­diu, kto­ré­ho cie­ľom je „skú­ma­nie dl­hej his­tó­rie nu­dy a plyt­va­nia ča­som". Ča­ká ich aka­de­mic­ké čí­ta­nie di­el spi­so­va­te­ľov, teo­re­ti­kov a krea­tív­cov vrá­ta­ne Bet­ty Frie­dan, Ray­mon­da William­sa či Joh­na Ca­gea.

Plyt­va­nie ča­su bu­de vy­učo­vať pro­fe­sor Ken­neth Gol­dsmith, kto­rý v mi­nu­los­ti upú­tal po­zor­nosť ďal­ší­mi nez­vy­čaj­ný­mi kur­za­mi ako Nek­rea­tív­ne pí­sa­nie, za­me­ra­né na štú­dium pla­giá­tor­stva a pi­rát­stva, ale­bo Inter­ven­čné pí­sa­nie: Pí­sa­nie mi­mo stra­ny, kto­ré za­ka­zo­va­lo štu­den­tom pou­ží­vať na pí­sa­nie pa­pier.

Po­nu­ka net­ra­dič­ných pred­me­tov nie je na ame­ric­kých uni­ver­zi­tách no­vin­kou - Ka­ted­ra žen­ských a ro­do­vých štú­dií na Rut­gers Uni­ver­si­ty v New Jer­sey v ro­ku 2012 štu­den­tom po­núk­la pred­met o po­po­vej di­ve Beyon­cé s náz­vom Po­li­ti­ci­sing Beyon­cé, Uni­ver­zi­ta v Juž­nej Ka­ro­lí­ne pred štyr­mi rok­mi ot­vo­ri­la kurz, kto­rý sa za­sa ve­no­val osob­nos­ti La­dy Ga­Ga.

Zdroj: Web­no­vi­ny.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter