V októbri už úhrady cez e-kolok presiahli 3,2 mil. eur

ekolok.jpg Zá­ujem o vy­uží­va­nie no­vé­ho spô­so­bu úh­ra­dy správ­nych a súd­nych pop­lat­kov cez no­vý pla­tob­ný sys­tém elek­tro­nic­kých kol­kov ras­tie. Pod­ľa úda­jov Slo­ven­skej poš­ty, kto­rá sys­tém pre­vádz­ku­je, sa v ok­tób­ri cez e-kol­ky reali­zo­va­lo už 91,5 tis. úh­rad v cel­ko­vej su­me vy­še 3,2 mil. eur, kým v sep­tem­bri to bo­lo 77 tis. úh­rad v su­me viac ako 2,5 mil. eur. Pre po­rov­na­nie, v jú­li toh­to ro­ka to bo­lo eš­te len 20 tis. uh­ra­de­ných pop­lat­kov za 650 tis. eur.

Poš­ta pri­tom v sú­čas­nos­ti pre­vádz­ku­je no­vý elek­tro­nic­ký sys­tém úh­ra­dy správ­nych a súd­nych pop­lat­kov eš­te pa­ra­lel­ne aj s fun­go­va­ním do­te­raj­šie­ho sys­té­mu tra­dič­ných pa­pie­ro­vých kol­kov. Tie je mož­né vy­uží­vať eš­te do kon­ca toh­to ro­ka. Od no­vé­ho ro­ka sta­rý sys­tém kom­plet­ne nah­ra­dí no­vý sys­tém elek­tro­nic­kých kol­kov, kto­rý umož­ňu­je uh­rá­dzať tie­to pop­lat­ky pria­mo na úra­doch ho­to­vos­tnou ale­bo bez­ho­to­vos­tnou for­mou. Pa­pie­ro­vé kol­ky sa tak bu­dú dať kú­piť iba do kon­ca no­vem­bra toh­to ro­ka a pou­žiť ich bu­de mož­né iba do kon­ca ro­ka 2014. Ne­vyu­ži­té kol­ky bu­de mož­né po tom­to ter­mí­ne vrá­tiť na zá­kla­de pí­som­nej žia­dos­ti za pop­la­tok cez Slo­ven­skú poš­tu.

Za­čiat­kom ok­tób­ra toh­to ro­ku bo­lo v rám­ci no­vé­ho sys­té­mu k dis­po­zí­cii zhru­ba sto sa­moob­služ­ných pla­tob­ných ter­mi­ná­lov, kto­ré ok­rem ho­to­vos­tnej úh­ra­dy umož­ňu­jú aj plat­bu kar­tou. Ich roz­mies­tňo­va­nie pok­ra­ču­je a do kon­ca toh­to ro­ka by ich ma­lo byť pod­ľa har­mo­nog­ra­mu po úra­doch roz­mies­tne­ných 330. Pred­nos­tne ich umiestnia na všet­ky ok­res­né dop­rav­né in­špek­to­rá­ty, od­de­le­nia dok­la­dov a na naj­väč­šie ka­tas­trál­ne úra­dy v kraj­ských mes­tách.

Od pon­del­ka 3. no­vem­bra je pri­tom mož­né uh­ra­diť správ­ne a súd­ne pop­lat­ky v no­vom pla­tob­nom sys­té­me aj na vy­bra­ných po­boč­kách Slo­ven­skej poš­ty for­mou potvr­de­nia pre evi­den­ciu pop­lat­ku. Úra­dy, kto­ré sú za­po­je­né do pla­tob­né­ho sys­té­mu e-ko­lok, ak­cep­tu­jú tie­to potvr­de­nia ako rov­no­cen­ný spô­sob za­pla­te­nia súd­ne­ho a správ­ne­ho pop­lat­ku. „No­vé potvr­de­nia však nie je mož­né kom­bi­no­vať s pa­pie­ro­vý­mi znám­ka­mi, a to z to­ho dô­vo­du, že z hľa­dis­ka ďal­šie­ho spra­co­va­nia ide o dva di­amet­rál­ne od­liš­né a nez­lu­či­teľ­né sys­té­my," upo­zor­ňu­je ria­di­teľ sek­cie elek­tro­nic­kých slu­žieb Slo­ven­skej poš­ty Pe­ter Ka­žík.

No­vý sys­tém by mal byť pos­tup­ne na­sa­dzo­va­ný aj na os­tat­né úra­dy a sú­dy nie­len pros­tred­níc­tvom kios­kov, ale aj for­mou tzv. e-kol­ko­va­čov, prí­pad­ne sof­tvé­ro­vých pok­lad­ní, v zá­vis­los­ti od množ­stva spop­lat­ňo­va­ných úko­nov vy­ba­vo­va­ných na da­nom úra­de. Cel­ko­vo by sa pri­tom v rám­ci pro­jek­tu ma­lo pok­ryť viac ako 1 000 úra­dov s ob­je­mom mi­ni­mál­ne 20 mil. tran­sak­cií roč­ne na 4 000 ob­služ­ných mies­tach a pria­mo sa do­tý­ka zhru­ba 10 tis. za­mes­tnan­cov úra­dov a sú­dov.

Pos­tup­ne by ma­li v rám­ci sys­té­mu pri­chá­dzať aj ďal­šie no­vin­ky. Nap­rík­lad plat­ba cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu. Ria­di­teľ Slo­ven­skej poš­ty To­máš Druc­ker ok­rem to­ho avi­zo­val už aj dis­ku­sie nap­rík­lad so sa­mos­prá­va­mi a vy­uži­tí sys­té­mu pre pot­re­by úh­ra­dy ich správ­nych pop­lat­kov a ta­kis­to v prí­pa­de úh­ra­dy po­kút.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter