Spoluzakladateľ Androidu Andy Rubin odchádza z Googlu

An­dy Ru­bin, za­kla­da­teľ star­tu­pu An­droid, kto­rý v ro­ku 2003 od­kú­pil Goog­le, bol nie­koľ­ko ro­kov vice­pre­zi­den­tom spo­loč­nos­ti zod­po­ved­ným za ten­to naj­po­pu­lár­nej­ší mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém. No vla­ni v mar­ci je­ho po­zí­ciu prev­zal Sun­dar Pi­chai a An­dy Ru­bin za­čal pra­co­vať na „iných pro­jek­toch". Ako sa nes­kôr uká­za­lo, mal viesť di­ví­ziu vy­ví­ja­jú­cu ro­bo­ty. Ru­bin stál aj za zís­ka­ním sied­mich ro­bo­tic­kých spo­loč­nos­tí, me­dzi kto­rý­mi bol aj zná­my Bos­ton Dy­na­mics.

Te­raz však oh­lá­sil svoj de­fi­ni­tív­ny od­chod zo spo­loč­nos­ti. Je­ho nás­tup­com na pos­te šé­fa ro­bo­tic­kej di­ví­zie bu­de Ja­mes Kuf­fner, vý­skum­ník a pro­fe­sor na uni­ver­zi­te Car­ne­gie Mellon. Ru­bin, kto­rý is­tý čas pra­co­val aj pre App­le, údaj­ne plá­nu­je za­lo­žiť vlast­ný in­ku­bá­tor pre har­dvé­ro­vé star­tu­py.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter