Na elektronickom trhovisku sa uskutočnili obchody za 161-tisíc eur

V tes­to­va­cej pre­vádz­ke elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka, kto­ré je sú­čas­ťou Elek­tro­nic­ké­ho kon­trak­tač­né­ho sys­té­mu (EKS), sa us­ku­toč­ni­lo 34 ob­cho­dov v hod­no­te tak­mer 161 tis. eur. Do­te­raz sa pri­tom za­re­gis­tro­va­lo 1 482 do­dá­va­te­ľov a 1 008 od­be­ra­te­ľov. In­for­mo­val o tom v pon­de­lok na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii mi­nis­ter vnút­ra Ro­bert Ka­li­ňák.

Ako ďa­lej upo­zor­nil, všet­ky ob­cho­dy, kto­ré sa us­ku­toč­ňu­jú po­čas skú­šob­nej pre­vádz­ky, sú reál­ne. "Sú to ob­cho­dy, kto­ré sú práv­ne účin­né, a kaž­dý, kto sa za­po­jí už te­raz do elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka je via­za­ný pod­mien­ka­mi," vy­svet­lil Ka­li­ňák.

Vý­ho­da­mi elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka sú pod­ľa mi­nis­tra vnút­ra skrá­te­nie pro­ce­su ob­sta­rá­va­nia, ale aj ano­ny­mi­ta. "Čo je veľ­mi dô­le­ži­té, že nik­to ne­má po­čas toh­to pro­ce­su šan­cu za­siah­nuť do toh­to ob­sta­rá­va­nia. Ne­má šan­cu špe­ku­lo­vať, ne­má šan­cu ov­plyv­ňo­vať. Aj štát je chrá­ne­ný pred rôz­ny­mi kar­te­lo­vý­mi do­ho­da­mi," po­ve­dal Ka­li­ňák. "V tej­to chví­li sa stá­va­me nao­zaj ne­pria­teľ­mi všet­kých špe­ku­lan­tov v rám­ci ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia. Ten­to nás­troj od­stra­ňu­je aké­koľ­vek mož­nos­ti ov­plyv­ňo­vať vý­sle­dok ve­rej­nej sú­ťa­že," vy­hlá­sil v pon­de­lok pre­miér Ro­bert Fi­co.

Elek­tro­nic­ký kon­trak­tač­ný sys­tém sa skla­dá z elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka, dy­na­mic­ké­ho ná­kup­né­ho sys­té­mu a elek­tro­nic­kej pod­po­ry pro­ce­sov ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia. Za­dá­va­te­ľom pro­jek­tu bo­lo Mi­nis­ter­stvo vnút­ra SR. Reali­zá­ciu pro­jek­tu má na sta­ros­ti kon­zor­cium fi­riem Ana­soft, Slo­vak Te­le­kom a Tla­čo­vá agen­tú­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

Pr­vá časť kon­trak­tač­né­ho sys­té­mu, elek­tro­nic­ké tr­ho­vis­ko, za­ča­la svo­ju pre­vádz­ku za­čiat­kom jú­la. Po­vin­nosť na­ku­po­vať na elek­tro­nic­kom tr­ho­vis­ku ma­jú štát, ob­ce, vy­ššie územ­né cel­ky, ale aj sub­jek­ty ni­mi spra­vo­va­né ako nap­rík­lad, ne­moc­ni­ce, ško­ly, so­ciál­ne za­ria­de­nia. Fi­nan­čné li­mi­ty ná­ku­pu sú sta­no­ve­né pri to­va­roch a služ­bách od ti­síc eur do 134 tis. eur pre štát, resp. do 207 tis. eur pre os­tat­ných. Maximál­ny li­mit pri sta­veb­ných prá­cach je do 5,186 mil. eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter