Firma Panasonic odchádza zo SR pre nezáujem vlády, tvrdí Štefanec

Dô­vo­dom od­cho­du spo­loč­nos­ti Pa­na­so­nic AVC Networks Slo­va­kia (PAVCSK) v Krom­pa­choch zo Slo­ven­ska je dl­ho­do­bý ne­záu­jem Vlá­dy SR o pod­ni­ka­nie, oso­bit­ne v da­nom re­gió­ne. Vy­hlá­si­li to v pia­tok na tla­čo­vej be­se­de euro­pos­la­nec Ivan Šte­fa­nec a pos­la­nec za SDKÚ-DS Vi­liam No­vot­ný, kto­rí nav­ští­vi­li fir­mu 29. ok­tób­ra.

"Po­čas ich 14-roč­né­ho pô­so­be­nia na Slo­ven­sku, ich vlád­ny pred­sta­vi­teľ ne­nav­ští­vil. Tá­to fir­ma nao­zaj nik­dy ne­žia­da­la žiad­ne sti­mu­ly, žiad­ne do­tá­cie, žiad­ne štát­ne pe­nia­ze, chce­la len sluš­ne pod­ni­kať," po­ve­dal Šte­fa­nec. Dru­hým dô­vo­dom bo­la pod­ľa ne­ho zlá infra­štruk­tú­ra. K od­cho­du in­ves­to­ra tiež pris­pe­lo zhor­šo­va­nie pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia.

panasonic_krompachy.jpg

Ako ďa­lej uvie­dol euro­pos­la­nec, po od­cho­de spo­loč­nos­ti by mo­hol po­môcť Európ­sky glo­ba­li­zač­ný fond. "Jed­nou z pod­mie­nok je hro­mad­né pre­púš­ťa­nie 500 ľu­dí, čo ten­to prí­pad spĺňa. Ďal­šou z pod­mie­nok je, že sa tak sta­ne kvô­li glo­ba­li­zač­ným tren­dom, čo je ta­kis­to pod­mien­ka v tom­to prí­pa­de spl­ne­ná," vy­svet­lil Šte­fa­nec. Po­moc z da­né­ho fon­du je pod­ľa ne­ho ur­če­ná na rek­va­li­fi­ká­ciu, či na po­moc pre ne­za­mes­tna­ných mla­dých, ale­bo na po­moc pri za­čiat­ku pod­ni­ka­nia. "Som pres­ved­če­ný, že tu má­me op­ráv­ne­né ná­ro­ky na ak­ti­vá­ciu z toh­to Európ­ske­ho glo­ba­li­zač­né­ho fon­du, ale mu­sí ko­nať vlá­da. Pre­to ju vy­zý­vam k to­mu," vy­hlá­sil Šte­fa­nec s tým, že je to v kom­pe­ten­cii mi­nis­tra prá­ce Já­na Rich­te­ra.

Pos­la­nec No­vot­ný pou­ká­zal na sku­toč­nosť, že 1. ok­tób­ra in­ves­tor oh­lá­sil od­chod, pri­čom 29. ok­tób­ra bo­li spo­lu so Šte­fan­com pr­ví pred­sta­vi­te­lia štá­tu, kto­rí nav­ští­vi­li tú­to fab­ri­ku. "Ur­či­te sa pa­mä­tá­te na to, keď ozná­mil U.S. Steel, že od­íde z Ko­šíc, ako tam po­be­ho­val pán pre­miér s pril­bou na hla­ve, v ochran­nom od­eve čer­ve­nej far­by a za­chra­ňo­val oce­lia­reň v Ko­ši­ciach," vy­hlá­sil.

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic AVC Networks Slo­va­kia plá­nu­je ukon­čiť svo­ju vý­rob­nú čin­nosť. Tá po­zos­tá­va z vý­ro­by Blu-Ray preh­rá­va­čov a re­kor­dé­rov, DVD re­kor­dé­rov a do­siek ploš­ných spo­jov (PCB) pre te­le­ví­zo­ry. Plá­no­va­né ukon­če­nie pro­duk­cie by sa ma­lo dot­knúť 656 za­mes­tnan­cov v tr­va­lom pra­cov­nom po­me­re. Ukon­če­nie vý­ro­by pre všet­ky vi­deo pro­duk­ty má spo­loč­nosť nap­lá­no­va­né k 31. de­cem­bru toh­to ro­ku. Zos­tá­va­jú­ca vý­ro­ba ploš­ných spo­jov by ma­la skon­čiť v má­ji 2015.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter