Prieskum: Dáta v mobile využíva až 49 % opýtaných

Mo­bil­né pri­po­je­nie sa stá­va čo­raz ob­ľú­be­nej­ším. Ho­ci eš­te dnes sa ľu­dia naj­čas­tej­šie pri­pá­ja­jú pros­tred­níc­tvom káb­lo­vé­ho pri­po­je­nia v kom­bi­ná­cii s Wi-Fi rou­te­rom, až 27 % sa pri­pá­ja k inter­ne­tu pros­tred­níc­tvom te­le­fó­nu. Za­ují­ma­vé šta­tis­ti­ky z pros­tre­dia zá­kaz­ní­kov mo­bil­ných ope­rá­to­rov pri­ná­ša sprá­va O2 Ana­ly­tics, kto­rú spra­co­va­la spo­loč­nosť Ip­sos.

Ras­tie vý­znam mo­bil­né­ho pri­po­je­nia

Aj keď naj­pre­fe­ro­va­nej­šou for­mou pri­po­je­nia k inter­ne­tu os­tá­va fixné v kom­bi­ná­cii s Wi-Fi rou­te­rom (73 %), v tom­to ro­ku sa už viac ako štvr­ti­na pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu pri­pá­ja­la aj cez smar­tfón (27 %). Fixné pri­po­je­nie vy­uží­va eš­te stá­le 61 % ľu­dí, bez­drô­to­vo sur­fu­je 36 % z nich.

Kým v ro­ku 2011 vy­uží­va­lo dá­ta v mo­bi­le len 10 % opý­ta­ných, dnes ich po­čet vzrás­tol až na 49 %. Čas­tej­šie vy­uží­va­jú mo­bil­né dá­ta v te­le­fó­ne mu­ži (52 %) ako že­ny (45 %). Z poh­ľa­du ve­ku je pod­ľa oča­ká­va­ní k mo­bil­ným dá­tam naj­viac pri­po­je­ná ve­ko­vá ka­te­gó­ria 15 až 24-roč­ných (73 %), kým na opač­nej stra­ne sto­ja 55 až 65-roč­ní (23 %).

Tak­mer štvr­ti­na ľu­dí si za dá­ta v mo­bi­le pla­tí

Za inter­net v mo­bi­le si ak­tuál­ne prip­lá­ca až 22 % pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ných dát. Kom­bi­ná­ciu pri­po­je­nia pros­tred­níc­tvom pla­te­ných dát a bez­plat­nej sie­te Wi-Fi vy­uží­va až 38 % opý­ta­ných. Naj­väč­šou sku­pi­nou pou­ží­va­te­ľov dát v mo­bi­le sú tí, kto­rí na pri­po­je­nie vy­uží­va­jú sie­te Wi-Fi (39 %).

Spo­me­dzi pla­tia­cich pou­ží­va­te­ľov dát vy­uží­va plat­bu na zá­kla­de me­sač­ných pop­lat­kov až 43 %. O nie­čo me­nej (41 %) vy­uží­va dá­ta, kto­ré má k dis­po­zí­cii v rám­ci svoj­ho pau­šá­lu. Plat­by na den­nej bá­ze (tzv. den­ný inter­net) vy­uži­je prib­liž­ne 11 %. 5 % pla­tia­cich zá­kaz­ní­kov uvie­dlo, že vy­uží­va sys­tém plat­by len za to, čo spot­re­bu­je.

Ba­líč­ky dát sú pre zá­kaz­ní­kov dos­ta­toč­né

Dr­vi­vá väč­ši­na zá­kaz­ní­kov mo­bil­ných dát po­va­žu­je svoj dá­to­vý ba­lí­ček za dos­ta­toč­ný (85 %). Až pre­by­tok dát za­zna­me­na­lo 5 % pou­ží­va­te­ľov, nao­pak, ne­dos­ta­tok dát vo svo­jom ba­líč­ku ozna­či­lo 9 % zá­kaz­ní­kov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter