Technológie, ktoré podľa Slovákov zmenia svet

Bio­tech­no­ló­gie, 3D tlač a kon­cept Inter­net of Things (IoT) bu­dú pod­ľa od­bor­ní­kov hý­bať sve­tom po­čas nas­le­du­jú­cich troch ro­kov. Vy­ply­nu­lo to z vý­sled­kov naj­nov­šie­ho pries­ku­mu spo­loč­nos­ti KPMG Glo­bal Tech­no­lo­gy In­no­va­tion Sur­vey 2014. Tak­mer štvr­ti­na (23 %) slo­ven­ských res­pon­den­tov po­va­žu­je za pre­lo­mo­vé mo­bil­né ap­li­ká­cie a plat­for­my. V ho­ri­zon­te šty­roch ro­kov ve­ria Slo­vá­ci naj­mä 3D tla­či (21 %) a ze­le­ným tech­no­ló­giám (11 %).

V re­gió­ne Euró­py, Stred­né­ho vý­cho­du a Af­ri­ky (EMEA) ma­na­žé­ri pred­pok­la­da­jú, že naj­väč­šie zme­ny sú­vi­sia­ce s do­sa­hom no­vých tech­no­ló­gií za­ži­jú sek­to­ry IT (ozna­či­lo 16 % opý­ta­ných), zdra­vot­níc­tva a ener­ge­ti­ky (obe 12 %) a le­tec­tva a ob­ra­ny (11 % res­pon­den­tov). Až 25 % slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov ozna­či­lo zdra­vot­níc­tvo za od­vet­vie, kto­ré tech­no­ló­gie ov­plyv­nia naj­viac.

Pod­ľa vý­sled­kov štú­die KPMG si pä­ti­na tech­no­lo­gic­kých ma­na­žé­rov na sve­te mys­lí, že ma­loob­chod­né in­te­li­gen­tné na­ku­po­va­nie má v dôs­led­ku pri­ja­tia kon­cep­tu IoT naj­väč­ší po­ten­ciál ge­ne­ro­vať príj­my. Na dru­hom mies­te nas­le­du­je auto­ma­ti­zá­cia do­mác­nos­tí, kto­rú spo­me­nu­lo 14 % res­pon­den­tov.

Pod­ľa od­bor­ní­kov na ob­lasť tech­no­ló­gií je dnes ka­pi­tál na ino­vá­cie dos­tup­ný v čo­raz väč­šom poč­te fi­riem. V re­gió­ne EMEA si to mys­lí 51 % ma­na­žé­rov, čo je ná­rast o 3 % op­ro­ti ro­ku 2013.

Pries­kum KPMG tiež za­chy­til naj­väč­šie vý­zvy pre ob­lasť ino­vá­cií a ko­mer­cia­li­zá­cie. Viac ako tre­ti­na (34 %) res­pon­den­tov ce­los­ve­to­vo ozna­či­la za naj­viac ob­me­dzu­jú­ci fak­tor reš­trik­tív­nu re­gu­lač­nú po­li­ti­ku. Viac ako po­lo­vi­ca (53 %) slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov po­va­žu­je za naj­väč­šiu vý­zvu preu­ká­zať náv­rat­nosť in­ves­tí­cií do ino­vá­cií.

Účas­tní­ci pries­ku­mu glo­bál­ne ozna­či­li na naj­väč­šie­ho tech­no­lo­gic­ké­ho vi­zio­ná­ra Bil­la Ga­te­sa. Ten prek­va­pi­vo u Slo­vá­kov ne­zís­kal ani je­den hlas. V na­šich kon­či­nách už dru­hý rok re­zo­nu­je naj­mä me­no Elon Musk, kto­rý má pod­po­ru 45 % zú­čas­tne­ných Slo­vá­kov. Od­liš­né ná­zo­ry ma­jú na­ši pod­ni­ka­te­lia aj na mes­to, kto­ré má v naj­bliž­ších šty­roch ro­koch po­ten­ciál stať sa cen­trom tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií. Kým glo­bál­ne je to Šan­ghaj, Slo­vá­ci ve­ria skôr Lon­dý­nu a Tel Avi­vu.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter