Na program Výskum a inovácie dostane Slovensko 2,3 miliardy eur

Európ­ska ko­mi­sia schvá­li­la Slo­ven­sku ope­rač­ný prog­ram Vý­skum a ino­vá­cie pre prog­ra­mo­vé ob­do­bie 2014 - 2020. V ňom je pre Slo­ven­sko prip­ra­ve­ných 2,266 mi­liar­dy eur.

"Z to­ho viac ako tri štvr­ti­ny všet­kých fi­nan­čných pros­tried­kov sú ur­če­né na po­sil­ne­nie vý­sku­mu, tech­no­lo­gic­ké­ho roz­vo­ja a ino­vá­cií a zvyš­ná časť je alo­ko­va­ná na pod­po­ru zvý­še­nia kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti ma­lých a stred­ných pod­ni­kov," uvie­dol štát­ny ta­jom­ník mi­nis­ter­stva škol­stva Vla­di­mír Ko­vá­čik. Pod­po­re­né bu­dú pod­ľa ne­ho aj ak­ti­vi­ty v Bra­tis­lav­skom kra­ji, v kto­rom je sús­tre­de­ná väč­ši­na ve­dec­kých a vý­skum­ných in­šti­tú­cií. Prog­ram Vý­skum a ino­vá­cie pat­rí me­dzi pr­vé v rám­ci EÚ, kto­ré ko­mi­sia schvá­li­la z viac ako 300 prip­ra­vo­va­ných ope­rač­ných prog­ra­mov.

Plá­no­va­né ak­ti­vi­ty sú za­me­ra­né na pod­po­ru sys­té­mo­vých opat­re­ní, aby sa zlep­ši­la vý­kon­nosť sys­té­mu vý­sku­mu, vý­vo­ja a ino­vá­cií na Slo­ven­sku a pos­ky­to­va­nie pod­por­ných slu­žieb vý­skum­ným in­šti­tú­ciám. Pod­po­ra v rám­ci ope­rač­né­ho prog­ra­mu je op­ro­ti up­ly­nu­lé­mu prog­ra­mo­vé­mu ob­do­biu nas­me­ro­va­ná do in­ten­zív­nej­šej spo­lup­rá­ce aka­de­mic­kej a pod­ni­ka­teľ­skej sfé­ry v ob­las­ti vý­sku­mu, vý­vo­ja a ino­vá­cií, in­for­mu­je ho­vor­ky­ňa re­zor­tu škol­stva Beá­ta Du­pa­ľo­vá Ksen­zsig­ho­vá.

Pod­po­riť z európ­skych pe­ňa­zí plá­nu­je­me na Slo­ven­sku aj kon­ku­ren­cies­chop­nosť ma­lých a stred­ných pod­ni­kov. Pod­ni­ka­nie by sa ma­lo sti­mu­lo­vať naj­mä uľah­če­ním vy­uží­va­nia no­vých ná­pa­dov v hos­po­dár­stve, pod­po­rou za­kla­da­nia no­vých fi­riem a zvý­še­ním mie­ry ich pre­ži­tia na tr­hu aj pros­tred­níc­tvom vy­tvo­re­nia pod­mie­nok pre pod­po­ru ras­tu, ino­va­tív­nos­ti a roz­vo­ja, do­dá­va re­zort škol­stva.

Ope­rač­ný prog­ram Vý­skum a ino­vá­cie pred­sta­vu­je spo­loč­ný prog­ra­mo­vý do­ku­ment mi­nis­ter­stva škol­stva a mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva pre pos­kyt­nu­tie pod­po­ry z Európ­skych štruk­tu­rál­nych a in­ves­tič­ných fon­dov. No­vý ope­rač­ný prog­ram nad­vä­zu­je na ope­rač­ný prog­ram Vý­skum a vý­voj a ope­rač­ný prog­ram Kon­ku­ren­cies­chop­nosť a hos­po­dár­sky rast v prog­ra­mo­vom ob­do­bí 2007 - 2013

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter